Praktyki programowe


Zgodnie z § 24 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, praktyki programowe są integralną częścią programu studiów uchwalonego przez Senat UR.

Kierownik kierunku studiów koordynuje organizacją i przebiegiem programowych praktyk zawodowych.

Regulamin organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych oraz plan praktyk programowych zatwierdza Dziekan Kolegium po zasięgnięciu opinii Rada Dydaktycznej Kolegium i podaje do wiadomości studentów na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Nadzór dydaktyczno-organizacyjny nad praktyką sprawuje koordynator praktyk, powoływany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Do obowiązków koordynatora praktyk należy w szczególności:

 • Organizacja spotkań ze studentami w zakresie zasad organizacji praktyk, obejmujące m.in.
 1. Zapoznanie studentów z celami praktyki.
 2. Wskazanie zakładów, w których istnieje możliwość odbycia praktyki.
 3. Zapoznanie z obowiązkami studenta podczas realizacji praktyki.
 4. Poinformowanie studentów o konieczności posiadania ubezpieczenia NNW na okres trwania praktyki.
 5. Zapoznanie studentów z zasadami realizacji praktyki, obejmujące sposób wyboru  miejsca odbywania praktyki 
  i warunki jej zaliczenia lub  zwolnienia z ich odbycia.
 • Przygotowanie wykazu studentów realizujących praktyki w danym roku akademickim.
 • Podział studentów na grupy oraz przydzielenie poszczególnym grupom opiekunów praktyk zewnętrznych.
 • Weryfikacja przed rozpoczęciem praktyki posiadania przez studenta ubezpieczenia NNW na czas jej trwania,
  a także innych dokumentów niezbędnych do realizacji praktyki.
 • Współpraca z opiekunem z ramienia zakładu pracy w zakresie realizacji praktyki przez studenta (grupę studentów).
 • Rozstrzyganie wspólnie z kierownictwem zakładu pracy spraw związanych z przebiegiem praktyk.
 • Zaliczenie praktyki.

Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyki programowej.

Zaliczenie programowych praktyk zawodowych odbywa się na podstawie ww. Regulaminu, z zastrzeżeniem, że praktyka może być zaliczona także na podstawie:

1) dokumentu potwierdzającego wykonywanie pracy zarobkowej lub wolontariatu, stażu lub praktyki w tym również za granicą, jeśli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki;

2) udziału studenta w obozie naukowym. 

Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru lub ukończenia studiów.