Cele i zadania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Szczegółowe cele Systemu obejmują wszelkie działania zorientowane na podnoszenie jakości kształcenia, odnoszące się do całego procesu kształcenia, a w szczególności:

 • doskonalenie polityki i procedur zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni,
 • zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów studiów,
 • określanie przejrzystych metod, sposobów i kryteriów oceniania studentów,
 • doskonalenie metod oceny oraz procedur zapewnienia jakości kadry dydaktycznej,
 • monitorowanie zasobów do nauki w tym bazy dydaktycznej oraz środków wsparcia dla studentów,
 • wykorzystanie systemów informacyjnych w zakresie zarządzania jakością kształcenia w tym między innymi w zakresie koordynacji działań Uczelni na rzecz zapobiegania plagiatom i ich wykrywania,
 • gromadzenie, analizowanie i publikowanie informacji dotyczących procesu kształcenia i jego oceny,
 • doskonalenie zakresu i metod współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także analizę wniosków z monitorowania karier absolwentów Uczelni,
 • wykorzystanie wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia w ramach podejmowanych działań na rzecz doskonalenia programów.

Zakres przedmiotowy Systemu odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniając w szczególności:

 • wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji i społecznych,
 • oceny dokonywane przez studentów,
 • wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinie pracodawców na temat przygotowania absolwentów do pracy zawodowej,
 • działania na rzecz doskonalenia programu studiów na danym kierunku studiów.


Cele systemu w zakresie poszczególnych obszarów działania realizowane są w szczególności poprzez następujące czynności:

 • analizę zasad rekrutacji na studia,
 • analizę i doskonalenie programów studiów,
 • stosowanie formalnych procedur zatwierdzania programów studiów,   
 • zapewnienie jakości kadry dydaktycznej,
 • okresowy przegląd programów, w tym sylabusów przedmiotów,
 • weryfikację zakładanych efektów uczenia się,
 • analizę zgodności sylwetki absolwenta z wymaganiami określonymi na podstawie obowiązujących przepisów,
 • ocenę procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • analizę jakości procesu dyplomowania oraz obowiązujących w jednostce zasad w zakresie zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz zapobiegania plagiatom,
 • badanie opinii studentów,  doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych o prowadzonych zajęciach dydaktycznych i obsłudze procesu kształcenia,
 • badanie losów absolwentów poszczególnych kierunków oraz monitorowanie opinii absolwentów o efektach i przydatności kształcenia,
 • zbieranie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej i wykorzystanie ich na etapie tworzenia i doskonalenia programów studiów.

 

Od roku akad. 2019/2020 WSZJK realizowany jest w trybie ciągłym przez Komisję ds. Kształcenia, Rady Dydaktyczne Kolegiów oraz zespoły programowe kierunków studiów.

                Skład i zadania:

 

Zarządzenie  nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 508/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Harmonogram realizacji badań ankietowych w roku akademickim 2019/2020

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2018/2019 ustalony na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 18 października 2018 r.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2018/2019:

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademickim 2017/2018, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 9 listopada 2017 r.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2017/2018:

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademickim 2016/2017, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu w dniu 10 listopada 2016 r.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2016/2017:

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2015/2016, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 5 listopada 2015 r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2015/2016:


Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2014/2015, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 12 listopada 2014 r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2014/2015:

 

Ze spotkań Uczelnianego Zespołu w roku akademickim 2013/2014

 

Harmonogram prac w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2013/2014, przyjęty na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w dniu 13 listopada 2013 r. i zaakceptowany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

W dniu 21 listopada 2012 roku na posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia został zatwierdzony harmonogram prac Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia