Akty prawne wewnętrzne

 

Obowiązujące akty prawne:

 

Projektowanie programów studiów

Uchwała nr 413/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 509/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 413/02/2019 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 marca 2019r. sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

 

 

Zarządzenie  nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie organizacji i prowadzenia na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zarządzenie nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 14 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 18 listopada 2019 r. w sprawie organizacji i prowadzenia na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zarządzenie nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie organizacji i prowadzenia na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zarządzenie nr 29/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie warunków zaliczania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Zarządzenie nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16.09.2020r. w sprawie: sposobu zapewnienia w Uniwersytecie Rzeszowskim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

Zarządzenie nr 32/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 08.03.2022 r. w sprawie zasad i trybu odbywania szkolenia bibliotecznego przez studentów w Uniwersytecie Rzeszowskim

 


Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 120/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 508/11/2019 Senatu UR z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienionej Uchwałą nr 27/10/2020 z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała nr 508/11/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 27/10/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 508/11/2019 Senatu UR z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie  nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 133/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

 


Ankietyzacja

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji badań ankietowych  w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  i analizy ich wyników na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji badań ankietowych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i analizy ich wyników na Uniwersytecie Rzeszowskim

 


Potwierdzanie efektów uczenia się

Uchwała nr 463/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim

 


Procedura antyplagiatowa

Zarządzenie nr 228/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

 


Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 224/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

 


Akty prawne nieobowiązujące:

Zarządzenie nr 48/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie warunków zaliczania przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Zarządzenie nr 61/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ankietyzacji elektronicznej w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów ankiet obowiązujących w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 222/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 221/12/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 67/12/2016 Senatu UR z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 178/09/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 13 marca 2017 roku REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD TWORZENIA KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UR

Zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 06.03.2017r. w sprawie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 3.03.2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 • Załącznik nr 1 - wykaz dokumentów
 • Załącznik  nr 2a- wzór opisu efektów (kierunek jednoobszarowy)
 • Załącznik  nr 2b - wzór opisu efektów (kierunek przypisany do więcej niż jednego obszaru)
 • Załącznik nr 3a,3b- tabela kompetencji inżyniera
 • Załącznik nr 4 - sylabus
 • Załącznik nr 5- matryca efektów

Uchwała nr 102/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych

Uchwała nr 260/03/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 marca 2018 r. dotycząca zmian w Uchwale nr 102/02/2017 Senatu UR z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych

ZARZĄDZENIE NR 02/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 17.01.2017r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 67/12/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim

ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

Uchwała nr 34/10/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie :wydłużenia harmonogramu prac związanych z dostosowaniem profili i programów kształcenia do wymagań określonych w art.11 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Zarządzenie nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 22/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 11.05.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ankietyzacji elektronicznej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 • ZASADY PRZEPROWADZANIA BADAŃ ANKIETOWYCH OKREŚLONYCH W RAMACH WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM (załącznik nr 1)

Zarządzenie nr 110/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 23.11.2015 r. w sprawie: określenia harmonogramu prac związanych z dostosowaniem profili i programów kształcenia do wymagań określonych w art. 11 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.11.2015 r. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 173/2013 W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW ANKIET OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014


ZARZĄDZENIE NR 107/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 510/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim.


Uchwała nr 476/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 430/01/2015 Senatu UR z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2a
 • Załącznik nr 2b
 • Załącznik nr 3
 • Załącznik nr 4 - Wzór sylabusa obowiązujący od roku akad. 2015/2016
 • Załącznik nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 95/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 28.09.2015 r. w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

ZARZĄDZENIE Nr 94/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 28.09.2015 r. w sprawie zasad i trybu odbywania szkolenia bibliotecznego przez studentów w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 6/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 09.02.2015r w sprawie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zarządzenie Rektora nr 44/2015 w sprawie tworzenia lub likwidacji kierunków studiów


Zarządzenie nr 184/2013    z dnia 31.12.2013 roku REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD TWORZENIA KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UR

Zarządzenie nr 173 /2013 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie:  OKREŚLENIA WZORÓW ANKIET OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

 1. Ankieta oceny prowadzącego przedmiot (załącznik nr 1),
 2. Protokół hospitacji (załącznik nr 2), ZMIANA WZORU - Zarządzenie 108/2015
 3. Ankieta oceny pracy dziekanatu (załącznik nr 3)ZMIANA WZORU - Zarządzenie 108/2015
 4. Ankieta oceny studiów podyplomowych (załącznik nr 4),
 5. Ankieta oceny studiów doktoranckich dla uczestników ostatniego roku studiów (załącznik nr 5).

ZARZĄDZENIE Nr 157/2013 w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ ZASAD PUBLIKOWANIA I JAWNOŚCI INFORMACJI

Uchwała nr 186/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 września 2013 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

ZARZĄDZENIE  Nr  85/2013 REKTORA UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO z dnia  06.06.2013 w  sprawie:  przekształcenia Sekcji Jakości Kształcenia w Dział  Jakości i Akredytacji

ZARZĄDZENIE NR 80/2013 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenia nr 59 / 2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: procedury tworzenia lub likwidacji nowych kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim (archiwalne)

Uchwała nr 88/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 28 lutego 2013 r. dotycząca zmian w Uchwale nr 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim

ANEKS NR 2/2013 z dnia 11.03.2013 r. DO ZARZĄDZENIA NR 18/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.03.2012 r. w sprawie: OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO, DRUGIEGO STOPNIA I JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH ORAZ SPORZĄDZANIA ICH DOKUMENTACJI W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

Zarządzenie nr 165/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie szczegółowych zadań wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz zasad publikowania i jawności informacji

Uchwała nr 407 Senatu UR w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych i kursów

Zarządzenie nr 47/2012 z dnia 29 maja 2012 roku REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w sprawie ZMIAN W PROCEDURZE PRZYJMOWANIA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW (załącznik nr 1)


ANEKS NR 1 z dnia 19.04.2012 r. DO ZARZĄDZENIA NR 18/2012 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 8.03.2012 r. w sprawie: OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO, DRUGIEGO STOPNIA i JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH ORAZ SPORZĄDZANIA ICH DOKUMENTACJI W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

 

Archiwalne:

Zarządzenie nr 94/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.09.2015 r. w sprawie zasad i trybu odbywania szkolenia bibliotecznego przez studentów w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 8 marca 2012 r. REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w sprawie OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO, DRUGIEGO STOPNIA i JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH ORAZ SPORZĄDZANIA ICH DOKUMENTACJI W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

 1. Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych (załącznik nr 1)
 2. Tabela zgodności kompetencji inżyniera z kierunkowymi efektami kształcenia (załącznik nr 2a)
 3. Tabela zgodności kompetencji inżyniera z kierunkowymi efektami kształcenia (załącznik nr 2b)
 4. Matryca efektów kształcenia (załącznik nr 3)
 5. Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez jednostkę prowadzącą studia dokumentację programu kształcenia (załącznik nr 4)

Uchwała nr 353/01/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zarządzenie nr 4/2012 Rektora UR z dnia 20.01.2012 r. w sprawie: wzoru opisu przedmiotu ( sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 • Załącznik nr 1 - WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA
 • Załącznik nr 2 - Wzór opisu przedmiotu (sylabusa) -instrukcja wypełniania


Zarządzenie nr 86/2011 Rektora UR z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: OKREŚLENIA WZORÓW ANKIET FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. Studencka ankieta oceny prowadzącego przedmiot (załącznik nr 1)
 2. Protokół hospitacji (załącznik nr 2),
 3. Ankieta oceny pracy dziekanatu (załącznik nr 3),
 4. Ankieta oceny pracy sekretariatu (załącznik nr 4),
 5. Ankieta oceny studiów podyplomowych (załącznik nr 5).

Aneks nr 1 z dnia 28.11.2012 roku do Zarządzenia nr 86/2011 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: OKREŚLENIA WZORÓW ANKIET FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. ANKIETA OCENY STUDIÓW DOKTORANCKICH DLA UCZESTNIKÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW (Załącznik nr 6)

Uchwała nr 333/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

ZARZĄDZENIE NR  13 /2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia  03.03.2014 r. w sprawie: procedury tworzenia lub likwidacji kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim  

 • Załącznik do Zarządzenia nr 13/2014 - wniosek

Koniec archiwalnych

 

Zarządzenie Rektora nr 12/2011 z dnia 18.03.2011 roku w sprawie powołania Sekcji ds. Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora nr 59/2010 z dnia 30.12.2010 roku W sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Oceny Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim