ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
KROK PO KROKU

 

Chcesz zamieszkać w akademiku?

To proste!

 

STUDENCI przyjęci na I ROK

Krok 1. Wybierz Dom Studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego w którym chcesz zamieszkać najlepiej znajdujący się blisko miejsca studiowania, do wyboru:

 • DS FILON , ul. Cicha 2, tel. 17 872 34 32
 • DS LAURA , ul. Cicha 4, tel. 17 872 24 00
 • DS OLIMP, ul. Siemieńskiego 17, tel. 17 872 26 01
 • DS MERKURY I HILTON, ul. Ćwiklińskiej 2, tel. 17 861 40 04

Krok 2. Wypełnij wniosek o przyznanie miejsca w DS.:

 • wpisz: dane osobowe, kolegium, kierunek, rok i formę studiów;
 • zaznacz wybrany Dom Studencki;
 • wybierz rodzaj pokoju, w przypadku pokoju 1 osobowego dołącz wymaganą dokumentację;
 • wypełnij oświadczenia zawarte we wniosku;
 • podpisz wniosek;

Osoby przyjęte na I roku studiów, które nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) składają wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta tylko w wersji papierowej). 

Krok 3. Udaj się do kierownika wybranego Domu Studenta w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji miejsca w DS.

Krok 4. Dokonaj opłaty rezerwacyjnej, równej wysokości miesięcznej opłaty za wybrany pokój w danym DS.

Krok 5. Złóż wniosek u wskazanego pracownika Domu Studenta, zostanie on przekazany do Komisji ds. Domów Studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego, która podejmie decyzje co do przyznania Panu/Pani miejsca w DS.

Krok 6. Komisja ds. Domów Studenckich - poinformuje na stronie internetowej UR o swojej decyzji w sprawie przyznania studentom wnioskowanego miejsca w DS. (taka informacja ukaże się pod koniec każdego miesiąca)


STUDENCI II ROKU I WYŻEJ
Studenci UR mają obowiązek wypełnienia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia.
Ponadto postępują zgodnie z wytycznymi wskazanymi jak dla studentów I roku.

 

 


Informacja o wolnych miejscach w DS-ach
dla studentów, na okres dłuższy niż 1 m-c:

DS FILON, tel. 17 872 34 32
DS LAURA, tel. 17 872 24 00
DS OLIMP, tel. 17 872 26 01
DS MERKURY I HILTON,  tel. 17 861 40 04

 

Informacja o wolnych miejscach w pokojach gościnnych
(zakwaterowanie na okres kilku dni):

DS FILON, tel. 17 872 34 00
DS LAURA, tel. 17 872 22 00
DS OLIMP, tel. 17 872 26 00
DS MERKURY I HILTON, tel. 17 861 40 04, 17 861 40 00

 

 

 

 

ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENTA UR

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów

§ 34

 1. O przyznanie miejsca w DS. może ubiegać się student UR lub osoba przyjęta na studia w UR.
 2. Student/osoba przyjęta na studia w UR może ubiegać się również o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w DS. UR.

§ 35

 1. Zakwaterowanie w DS. przyznawane jest na WNIOSEK STUDENTA. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 16 do Regulaminu.
 2. Student/osoba przyjęta na studia w UR ubiegająca się o zakwaterowanie oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, dostępną na stronie internetowej UR, stanowiącą załącznik nr 18 do Regulaminu.
 3. Student/osoba przyjęta na studia w UR może upoważnić inną osobę do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o zakwaterowanie, w szczególności do złożenia wniosku. Upoważnienie jest skuteczne, w przypadku notarialnego potwierdzenia podpisu lub stwierdzenia własnoręczności podpisu przez pracownika organu administracji publicznej lub pracownika UR (wzór stanowi załącznik nr 13).
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, student ma obowiązek złożyć w formie papierowej
  w wybranym DS.,
  po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej poprzez system elektroniczny Wirtualna Uczelnia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
 5. Student może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, tylko w formie papierowej (bez uprzedniego złożenia go w wersji elektronicznej), wyłącznie w przypadku, gdy z winy administratora systemu nie ma możliwości złożenia go w wersji elektronicznej.
 6. Osoba przyjęta na studia w UR składa wniosek, o którym mowa w ust. 4, tylko w formie papierowej (bez uprzedniego złożenia go w wersji elektronicznej).
 7. We wniosku, o którym mowa w ust. 4, student/osoba przyjęta na studia w UR potwierdza zarezerwowanie miejsca w wybranym DS. u Kierownika DS. Warunki dokonania rezerwacji określa Regulamin Domów Studenckich UR.
 8. Student/osoba przyjęta na studia w UR może ubiegać się o zakwaterowanie w DS. UR:

a. w pokoju 2 lub 3-osobowym;
b. z małżonkiem lub dzieckiem w DS. UR w pokoju rodzinnym;
c. w pokoju samorządowym (dla aktywnych członków Samorządu Studenckiego);
d. w pokoju jednoosobowym, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Student/osoba przyjęta na studia w UR może ubiegać się o przyznanie miejsca w pokoju jednoosobowym, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a. samotnie wychowuje dziecko,
b. jest w ciąży,
c. jest przewlekle chory lub niepełnosprawny.

10. DS przekazuje do siedziby KDS zebrane wnioski o przyznanie miejsca w DS. do 10-go danego miesiąca.

§ 36

 1. TERMINY PORZĄDKOWE składania wniosków, o których mowa w § 35 ust. 1 (w formie papierowej) ustala się następująco, wnioski o przyznanie miejsca:

a. w pokoju 2 lub 3-osobowym - nie wprowadza się terminu porządkowego; KDS przyznaje miejsce do wyczerpania wolnych miejsc w danym DS.
b. z małżonkiem lub dzieckiem w DS. UR w pokoju rodzinnym, w pokoju samorządowym (dla aktywnych członków Samorządu Studenckiego), w pokoju jednoosobowym - do 15 września br.

§ 37

 1. Osoba upoważniona przez Rektora do całokształtu spraw związanych z DS. UR w terminie do 30 czerwca przekazuje do Biura Prorektora informacje o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych DS., dla studentów oraz osób przyjętych na studia w UR ubiegających się o zakwaterowanie w przyszłym roku akademickim.
 2. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, określa liczbę wolnych miejsc w DS. UR do dyspozycji KDS, z podziałem dla:

a. studentów UR (w tym dla aktywnych członków Samorządu Studentów) i przekazuje je do dyspozycji KDS;
b. studentów - uczestników programów międzynarodowej wymiany studentów między uczelniami, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym do Biura Prorektora w terminie do 15 lipca.

3. Prorektor, z puli wolnych miejsc, o których mowa w ust. 2, może wydzielić miejsca w DS. UR dla innych uczestników kształcenia w UR, niż określonych w ust. 2, na wniosek kierownika danej      jednostki.
4. Kierownik DS. może kwaterować w DS. osoby inne niż wskazane w ust. 2, jedynie w przypadku niewykorzystania limitów miejsc przez KDS.

§ 38

 1. Decyzję w sprawie przyznania miejsca w DS. UR podejmuje Komisja ds. Domów Studenckich.
 2. W skład KDS wchodzi:

a.osoba upoważniona przez Rektora do całokształtu spraw związanych z DS. UR,
b. 3 pracowników Biura Prorektora.

3. KDS powołuje na dany rok akademicki Prorektor.
4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie KDS wybierają przewodniczącego, który kieruje jej pracami, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, w trybie głosowania jawnego (na każdego zgłoszonego kandydata osobno) zwykłą większością głosów.
5. Siedzibą KDS jest Biuro Prorektora.
6. Do zadań KDS należy:

a. weryfikacja wniosków pod względem poprawności ich wypełnienia i kompletności;
b. rozpatrywanie wniosków o przyznanie miejsca w DS. UR na posiedzeniach w danym roku akademickim, nie wyłączając miesięcy wakacyjnych; z zastrzeżeniem, że wnioski o przyznanie miejsca w pokoju 1-osobowym rozpatrywane są po 10 września danego roku;
c. sporządzanie listy osób, którym przyznano miejsce w DS., po każdym posiedzeniu Komisji oraz przekazywanie do informacji studentów/osób przyjętych na studia w UR w terminie 5 dni od daty posiedzenia KDS
d. przekazywanie do DS. listy osób, które otrzymały decyzję o przyznaniu miejsca w DS. w terminie 5 dni od daty posiedzenia KDS;
e. przekazywanie wniosków wraz z dokumentami do właściwych Dziekanatów, które przechowują je w teczce akt osobowych studenta;
f. aktualizowanie danych studentów w systemie w zakresie przyznania/utraty prawa do miejsca w DS. przez studentów.

§ 39

 1. KDS podejmuje decyzję o przyznaniu miejsca w DS., uwzględniając pulę wolnych miejsc, o której mowa w § 37 ust. 2, do wyczerpania limitu. W przypadku liczby wniosków o miejsce w DS. UR przekraczającej liczbę wolnych miejsc w DS., o przyznaniu miejsca w DS. decyduje data złożenia wniosku o przyznaniu miejsca w DS.
 2. Decyzje KDS w sprawie przyznania miejsca w DS. UR nie są decyzjami administracyjnymi
  w rozumieniu Kpa.
 3. Decyzją KDS, student otrzymuje miejsce w DS. raz na cały okres studiów z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipca, sierpnia, września tj.:

a. w przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego danego roku akademickiego - od 1 października do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym planowane jest ukończenie studiów.
b.  w przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru letniego danego roku akademickiego - od dnia rozpoczęcia semestru letniego (zgodnie z organizacją roku akademickiego w UR) do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym planowane jest ukończenie studiów.

4. W przypadku złożenia wniosku po rozpoczęciu semestru zimowego lub letniego student otrzymuje miejsce w DS.:

a. od 1-go dnia danego miesiąca, jeżeli złożył wniosek do 15 dnia danego miesiąca,
b od 15-go dnia danego miesiąca jeżeli złożył wniosek po 15 dniu danego miesiąca.

5. Student ma obowiązek zakwaterowania się w DS. w terminie do 3 października danego roku akademickiego lub do 7 dni od daty przekazania informacji o przyznaniu miejsca w DS.
w przypadku ubiegania się o miejsce w DS. w trakcie trwania roku akademickiego. Niezakwaterowanie się w wyznaczonym terminie skutkuje utratą prawa do zamieszkania w DS. zgodnie z decyzją KDS.

6. W trakcie trwania roku akademickiego student może wnioskować o zmianę decyzji o przyznaniu miejsca w DS. (załącznik nr 18 do Regulaminu) w części dotyczącej m.in.:

a. zakwaterowania w DS. innym niż wskazany w decyzji,
b. rodzaju pokoju, w którym został zakwaterowany (np. w przypadku wykwaterowania małżonka, dziecka itp.).

7. Student, któremu KDS przyznała miejsce w DS. UR na cały okres studiów, ma obowiązek dokonać rezerwacji miejsca w DS. na kolejny rok akademicki w terminie do 30 czerwca. Niedokonanie rezerwacji w tym terminie, skutkuje utratą prawa do zamieszkania w DS. zgodnie z decyzją KDS.

8. Student traci prawo do miejsca w DS. przyznanego przez KDS, z dniem:

a. ukończenia studiów,
b. skreślenia z listy studentów,
c. zawieszenia w prawach studenta,
d. niedotrzymania terminu zakwaterowania, o którym mowa w ust. 6,
e. z upływem okresu, na który zostało przydzielone miejsce w DS.,
f. ukończenia studiów przed upływem okresu, na który zostało przydzielone miejsce w DS.

9. Wysokość opłat za zamieszkanie w DS. UR określa Zarządzenie Rektora UR.

10. Szczegółowe zasady zakwaterowania i zamieszkania w DS. UR określa Regulamin Domów Studenckich UR.