Związek Nauczycielstwa Polskiego

STATUT
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 
W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1 

 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Rzeszowskim jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną.
 2. Związek broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych.

Art. 2 

Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Art. 3 

 1. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony w Uniwersytecie Rzeszowskim, bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy i stanowisko.
 2. Członkiem Związku może zostać również osoba, która była zatrudniona w Uczelni.
 3. Nie traci członkostwa Związku były pracownik, który przeszedł na emeryturę lub rentę.
 4. Przepisy Statutu dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio również do osób wymienionych w ust. 2 i 3.

 

 

Art. 4 

Związek posiada osobowość prawną - może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa przez organy wskazane w niniejszym Statucie.

Art. 5 

Terenem działania Związku jest Uniwersytet Rzeszowski.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

Art. 6 

Celem Związku jest obrona interesów i praw pracowników Uniwersytetu oraz wszechstronna działalność zmierzająca do podnoszenia rangi nauczycieli akademickich, pracowników nauki oraz pracowników administracji Uczelni.

Art. 7 

Do podstawowych zadań Związku należy:

 1. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach indywidualnych spraw na tle stosunku pracy;
 2. zajmowanie stanowiska wobec władz Uczelni w sprawach dotyczących praw i interesów wszystkich pracowników, a przede wszystkim przy ustalaniu regulaminów pracy, regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planu urlopów oraz dotyczących socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb pracowników;
 3. dążenie do systematycznej poprawy sytuacji materialnej i socjalnej pracowników, emerytów i rencistów, dbanie o ich sprawy bytowe oraz udzielanie pomocy w dochodzeniu należnych uprawnień i świadczeń;
 4. działanie na rzecz polepszenia warunków mieszkaniowych, w szczególności występowanie z wnioskami w sprawie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników, sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem ich uprawnień, występowanie z postulatami i inicjatywami w sprawie budowy mieszkań, uczestniczenie w gospodarowaniu zakładowym funduszem mieszkaniowym, współdziałanie z organami administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego i spółdzielczością mieszkaniową w przydziale mieszkań pracownikom, emerytom i rencistom;
 5. udzielanie członkom Związku pomocy w postaci zasiłków statutowych i zapomóg, otaczanie opieką osoby owdowiałe i osierocone po zmarłych członkach, zapewnianie w niezbędnym zakresie opieki nad dziećmi członków;
 6. współdziałanie z władzami Uczelni oraz organizacjami społecznymi w rozwijaniu działalności kulturalno-oświatowej i tworzeniu warunków do odpoczynku po pracy, jak również podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie.

Art. 8 

Związek aktywnie uczestniczy w kształtowaniu oblicza nauki polskiej. 
W tym celu w szczególności:

 1. kształtuje etykę zawodową nauczyciela akademickiego, stoi na straży przestrzegania jej zasad,
 2. współdziała w określaniu polityki rozwoju Uczelni,
 3. dąży do nieskrępowanego rozwoju twórczej myśli w dziedzinie nauki i oświaty, do prowadzenia badań naukowych służących postępowi społecznemu,
 4. zmierza do podnoszenia poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowej nauczycieli akademickich,
 5. uczestniczy w prowadzeniu działalności społeczno-oświatowej i popularnonaukowej wśród społeczeństwa.

Art. 9 

Związek:

 1. uczestniczy w zawieraniu i kontroluje realizację umów społecznych dotyczących pracowników,
 2. działa na rzecz jedności celów ruchu zawodowego w Polsce i podejmuje współpracę międzyzwiązkową.

Art. 10

Dla osiągnięcia swych celów i zadań Związek stosuje następujące środki i formy działania:

 1. na zasadach partnerskich współdziała z władzami Uczelni oraz organizacjami politycznymi, społecznymi i samorządowymi,
 2. negocjuje z organami władzy i administracji projekty i propozycje dotyczące płac, warunków pracy, sytuacji socjalnej i statusu prawnego pracowników, opiniuje projekty aktów prawnych i decyzji z tego zakresu oraz współdziała w ich uprzednim opracowaniu,
 3. pośredniczy w rozstrzyganiu sporów między pracownikami i władzami Uczelni,
 4. udziela członkom pomocy organizacyjnej i obrony prawnej,
 5. wyraża sprzeciw wobec decyzji władz Uczelni naruszających podstawowe interesy oraz prawa pracownicze i związkowe,
 6. organizuje krajoznawczo-turystyczne wycieczki i inne formy czynnego wypoczynku,
 7. wspólnie z władzami Uczelni rozwija pracę kulturalno-oświatową w różnych formach,
 8. stosuje wszelkie prawnie dozwolone środki urzeczywistniania swych celów.

Art. 11

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Związku.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 12

 1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji członkostwa.
 2. Dowodem przynależności do Związku jest ważna legitymacja związkowa wydana przez Zarząd Związku.

Art. 13

 1. Do stażu związkowego zalicza się następujące okresy:
 1. okres przynależności do innego związku zawodowego, jeżeli przerwa w przynależności związkowej nie przekracza jednego roku,
 2. okres odbywania przez członka Związku zasadniczej służby wojskowej,
 3. okres przynależności do związków studenckich, jeżeli przerwa między przynależnością do wymienionych organizacji a przyjęciem do Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Rzeszowskim nie przekracza sześciu miesięcy,
 4. okres przynależności do związków zawodowych za granicą, jeżeli zainteresowany zgłosi swój akces do ZNP w Uniwersytecie Rzeszowskim w okresie sześciu miesięcy od daty stałego zamieszkania w Polsce,
 5. okres służbowego pobytu za granicą.
 1. Na mocy decyzji Zarządu Związku członek może zachować ciągłość przynależności związkowej za okres przerwy w zatrudnieniu.
 2. Matki korzystające z bezpłatnego urlopu i nie pobierające wynagrodzenia za pracę, a także członkowie Związku, którzy odbywają służbę wojskową nie opłacają za ten okres składki członkowskie.
 3. Zaliczenie stażu następuje po wpłaceniu przez członka, z wyjątkiem członków wymienionych w pkt. 3, składki za cały okres przerwy w przynależności związkowej, w wysokości właściwej do wynagrodzenia otrzymanego za pierwszy miesiąc zatrudnienia po przerwie.

Art. 14

Członkostwo Związku ustaje wskutek:

 1. pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku,
 2. skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek przez okres sześciu miesięcy,
 3. wykluczenia ze Związku na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego lub uchwały zebrania członków.

Art. 15

Członek Związku ma prawo:

 1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
 2. wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów,
 3. korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,
 4. korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku przewidzianych statutem i regulaminem oraz z urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku,
 5. oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku, wnioskować o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji,
 6. być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku,
 7. brać udział w zebraniach, podczas których organy związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,
 8. występować z wnioskami i postulatami do organów Związku.

Art. 16

Członek Związku jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku, uczestniczyć w życiu związkowym i dążyć do realizacji celów i zadań Związku,
 2. przestrzegać zasad etyki zawodowej i obowiązków pracowniczych,
 3. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 4. chronić własność społeczną oraz zwalczać wszelkie przejawy biurokratyzmu, nadużyć i innej szkodliwej działalności,
 5. opłacać składki członkowskie, składki nie podlegają zwrotowi.

Art. 17

Za szczególnie aktywną działalność związkową, społeczną i zawodową członek Związku, w tym także emeryt i rencista, może być przedstawiony do odznaczeń i nagród państwowych, resortowych bądź regionalnych lub wyróżniony inną formą uznania.

Art. 18

 1. W przypadku naruszania postanowień Statutu, obowiązującego prawa, etyki zawodowej lub zasad współżycia społecznego sądy koleżeńskie mogą stosować następujące środki oddziaływania:
 • upomnienie
 • nagana
 • nagana z ostrzeżeniem zawieszenia w prawach członkowskich
 • czasowe zawieszenie w prawach członkowskich na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 • wykluczenie ze Związku.
 1. Uchwała o zastosowaniu wobec członka środków wymienionych w pkt. 1 powinna być podjęta w jego obecności, jeżeli mimo zawiadomienia członek bez uzasadnionych przyczyn nie zgłosi się - uchwała może zapaść w jego nieobecności; od uchwały w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich lub wykluczenia ze Związku zainteresowany może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od ukarania.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY ZWIĄZKU

Art. 19

 1. Organami Związku są:
  1. Walne Zebranie
  2. Zarząd Związku
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. Wewnętrzną strukturę Związku uchwala Walne Zebranie członków Związku,
 3. Kadencja organów związku trwa 5 lat.

Art. 20

 1. Organy Związku obowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.
 2. W działalności swej organy Związku kierują się zasadami demokracji, kolegialności i jawności.

Art. 21

 1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków, z wyjątkiem wypadków szczególnych, określonych niniejszym Statutem.
 2. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie pracowników.

Art. 22

 1. Organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
 1. nie ogranicza się liczby kandydatów,
 2. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
 3. głosowanie jest tajne,
 4. tę samą funkcję w organach Związku można pełnić tylko przez dwie kadencje,
 5. funkcji w organach Związku nie mogą pełnić: rektor, prorektorzy, dziekani i dyrektor administracyjny,
 6. przewodniczącego Zarządu Związku wybiera Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu.
 1. Szczegółowy sposób wyborów określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zebranie.
 2. Członek organu Związku jest obowiązany:
  1. aktywnie uczestniczyć w pracach Związku,
  2. reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji członków Związku oraz przenosić je na posiedzenia organów Związku.
  3. składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.

Art. 23

 1. Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełniania obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.
 2. Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania.
 3. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

Art. 24

 1. Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  1. ustania członkostwa Związku,
  2. rezygnacji z mandatu,
  3. odwołania w trybie określonym w art. 22 statutu,
  4. niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1 kadencji,
  5. objęcia funkcji wymienionych w art. 21, pkt. 1, ppkt. 5.
 2. W razie zmniejszenia się liczby członków organu związkowego do stanu poniżej 50 % składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.

Art. 25

 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Związku.
 3. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie Związku.

Art. 26

 1. Walne Zebranie:
 1. ustala program działania Związku,
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. uchwala Statut i wprowadza zmiany do Statutu Związku,
 4. ustala skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym przewodniczącego, członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego,
 5. ustala strukturę organizacyjną Związku,
 6. określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej i jej podziału oraz zatwierdza budżet Związku,
 7. rozpatruje wnioski i postulaty,
 8. rozpatruje odwołania członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków,
 9. decyduje o rozwiązaniu Związku,
 10. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Związku absolutorium,
 11. podejmuje uchwałę w przedmiocie przekształcenia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Rzeszowskim w posiadającą osobowość prawną jednostkę organizacyjną innego związku zawodowego.
 1. Walne Zebranie jest skuteczne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% członków.

 

Zebranie uważa się za prawomocne ( ważne ) jeżeli w drugim terminie, tj. po upływie przynajmniej 30 min. od pierwszego podanego w zawiadomieniu, bierze w nim udział nie mniej niż 20% ewidencyjnego stanu członków, którzy w dniu zebrania mają na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Art. 27

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zajmuje się wyłącznie sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 28

 1. Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
 1. realizuje statutowe cele i zadania Związku oraz uchwały Walnego Zebrania,
 2. reprezentuje Związek w organach kolegialnych Uczelni,
 3. kontroluje przestrzeganie norm określających prawa pracownicze oraz prawidłowość rozdziału świadczeń socjalnych,
 4. współdecyduje o podziale środków zakładowego funduszu socjalnego, mieszkaniowego i nagród,
 5. wyraża stanowisko w sprawach dotyczących nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy,
 6. działa na rzecz rozstrzygania i eliminowania sporów i konfliktów między pracownikami a zakładem pracy, kierując się przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego,
 7. kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie zasad bhp,
 8. współdziała w opracowywaniu planów i programów poprawy warunków pracy i w kontroli ich realizacji,
 9. umacnia stosunki koleżeńskie w duchu współdziałania i wzajemnej pomocy,
 10. współpracuje z organizacjami politycznymi, społecznymi oraz władzami Uczelni we wszystkich sprawach pracowniczych oraz w rozwiązywaniu problemów dotyczących Uczelni,
 11. występuje z wnioskami o wyróżnienia, nagrody i wyróżnienia,
 12. zwołuje Walne Zebranie, którego porządek podaje do wiadomości członków Związku nie później niż na tydzień przed datą rozpoczęcia obrad,
 13. zarządza majątkiem Związku,
 14. powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe,
 15. przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku.
 1. Zarząd reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Związku

Art. 29

Zarząd Związku zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.

Art. 30

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu oraz realizacji uchwał organów związkowych, a ponadto kontrolowanie gospodarki finansowej i majątkowej Związku pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
 2. przedkładanie Walnemu Zebraniu Związku sprawozdań ze swej działalności,
 3. ocena projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z realizacji oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie,
 4. w razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku.

Art. 31

 1. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

Art. 32

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Związku oraz informowania o wynikach kontroli.
 2. Członkowie Komisji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

Art. 33

 1. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszelkie spory i zatargi między członkami Związku.
 2. Zakres działania, organizację i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK ZWIĄZKU

Art. 34

 1. Majątek Związku powstaje:
 1. ze składek członkowskich
 2. z dotacji, zapisów i darowizn
 3. ze specjalnych wpłat członkowskich
 4. z dochodu z organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez związek innej działalności statutowej.
 1. Majątek Związku stanowią ruchomości, udziały, prawa, gotówka i papiery wartościowe.
 2. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

Art. 35

Jeżeli Walne Zebranie nie postanowi inaczej, składka związkowa wynosi miesięcznie 1% wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracujących członków Związku.
Emeryci i renciści członkowie Związku są zwolnieni z płacenia składek związkowych.

Art. 36

Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu statutowej działalności Związku.

Art. 37

 1. Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny.
 2. Sprawozdania Zarządu Związku z wykonywania budżetu zatwierdza Walne Zebranie.

Art. 38

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność członkowie Zarządu

Art. 39

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: Przewodniczący Związku i jego zastępcy.
 2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch osób.
 3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych uprawnień Zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.

Art. 40

Wystąpienie członka ze Związku lub utrata członkostwa w inny sposób określony Statutem powoduje utratę praw byłego członka do majątku Związku i świadczeń związkowych.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 41

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

Art. 42

Sprawy nie uregulowane Statutem rozstrzyga Zarząd Związku kierując się zasadami tego Statutu.

Art. 43

Zarząd Związku posługuje się:

 1. Pieczęcią okrągłą z napisem w otoku: "Związek Nauczycielstwa Polskiego", wewnątrz umieszczone jest logo oraz miejsce siedziby Związku,
 2. Podłużną pieczęcią o treści: 

Związek Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Rzeszowskim
ul. Rejtana 16 C
35 - 959 Rzeszów

 1. Pieczęcią podłużną o treści: 

Związek Nauczycielstwa Polskiego
w Uniwersytecie Rzeszowskim
Zarząd Związku

 

Art. 44

Związek może posiadać:

 1. sztandar
 2. znaczek związkowy
 3. Złotą Odznakę Związku.

Art. 45

Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

Art. 46

 1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie.
 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w sądzie.

Art. 46a

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Rzeszowskim może zostać przekształcony w posiadającą osobowość prawną jednostkę organizacyjną innego związku zawodowego na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków. Przekształcenie to nie jest rozwiązaniem Związku, nie powoduje likwidacji jego majątku i odbywa się z zachowaniem posiadanej osobowości prawnej.

Art. 47

Statut uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 25 lutego 2019 r.
Wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.