O nas

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM
Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
e-mail: [email protected]

Zarząd Związku ZNP w kadencji na lata 2018 - 2023
Przewodnicząca Zarządu - dr Małgorzata Skulimowska
Wiceprzewodniczący Zarządu - mgr Bogusław Berdel

Członek Zarządu - dr Antoni Seredyński
Członek Zarządu - mgr Mariusz Jucha

Sekretarz Zarządu - mgr Aleksandra Fic

Przedstawiciele ZNP w Uczelnianej Komisji Socjalnej:
dr Antoni Seredyński
mgr Mariusz Jucha

Sprawy finansowe ZNP prowadzi  Krystyna Ratowska
 

 

Organizacja związkowa w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie utworzona została w dniu 27 stycznia 1965 roku jako Ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego, działające w Filii Krakowskiej WSP.
W dniu powstania Ogniska liczyło ono 30 członków przy 42 osobach zatrudnionych.
Pierwszym Prezesem Zarządu Ogniska wybrany został kol. doc. dr Władysław Kazior.

Po usamodzielnieniu się Uczelni w październiku 1965 r. Zarząd Ogniska zabiegał w Zarządzie Głównym ZNP o przemianowanie podstawy prawnej swego funkcjonowania tzn. przekształcenia się Ogniska ZNP w Radę Zakładową ZNP.

Rada Zakładowa ZNP na pierwszym posiedzeniu tj. 1. 03. 1966 r. postanowiła utworzyć Kasę Zapomogowo-Pożyczkową poprzez zwołanie na dzień 8. 03. 1966r. zebranie potencjalnych jej członków i dokonania wyboru Zarządu Kasy. Pierwszym Prezesem Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej został Kol. Roman Kamieniecki.

Od tej pory Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa ZNP działa nieprzerwanie, łącznie ze stanem wojennym po dzień dzisiejszy, z tym jednak, iż wobec nowych podstaw prawnych dla jej funkcjonowania od dnia 10 maja 1985 r. przekształciła się w samodzielną Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

Po zawieszeniu działalności związkowej w stanie wojennym, a następnie po wprowadzeniu zasady ponownej rejestracji związków zawodowych w oparciu o ustawę o związkach zawodowych z dnia 8. 10. 1982 r. w dniu 21 października 1982 r., odbyło się spotkanie grupy założycielskiej, która wyłoniła ze swego grona Komitet Założycielski pod przewodnictwem Kol. Kazimierz Zimy.

Dnia 6. 01. 1983 r. zatwierdzono tekst Statutu i wyłoniono Komisję upoważnioną do zarejestrowania ZNP w WSP w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Po przedłożeniu wymaganych dokumentów w dniu 27 stycznia 1983 r. Sąd Wojewódzki dokonał rejestracji ZNP w WSP w obecności Komitetu Założycielskiego i kierownictwa Uczelni reprezentowanego przez JM Rektora doc. dra hah. Józefa Lipca i Prorektorów doc. dra Romana Ampla, doc. dra hab. Józefa Półćwiartka i doc. dra Stefana Reczka.

Po powstaniu Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 roku Związek został ponownie zarejestrowany w dniu 14. 03. 2002 roku w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, jako Związek Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Związek jest zrzeszony w Federacji Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki jako członek założyciel od czerwca 1983 roku.

Autonomicznym organem ZNP zajmującym się kwestiami akademickimi jest Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Celem Rady jest szeroko rozumiana obrona interesów i praw organizacji zakładowych zrzeszonych w Radzie oraz ich członków.