Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Szanowni Państwo,

Jest mi  miło poinformować, że podjąłem wraz z reprezentacją pracowników (związkami zawodowymi) decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Uczelni we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

PPK to program, który pozwoli pracownikom zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika - w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy - w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

 

Pracownicy w wieku 18-54

 

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Uczelni w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u Pracodawcy na dzień 01.01.2021 r. o ile nie złożą w Dziale Kadr oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownicy, zatrudnieni u Pracodawcy po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

 

Pracownicy w wieku 55-69

 

Osoby, które w dniu 01.01.2021 r. mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą u Pracodawcy podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK. Osoby w tym przedziale wiekowym, zatrudnione w Uczelni po ww. dniu, jeśli będą chciały przystąpić do PPK, będą musiały dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia).

 

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji ustanowienia wpłaty dodatkowej. Natomiast osoby przystępujące do PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

 

Wzory wszystkich oświadczeń i deklaracji są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce PPK . W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Kadr. 

 

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 lat (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

 

W załączeniu przesyłamy prezentację opisującą warunki i zasady funkcjonowania PPK oraz link do webinarium.  Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie również Państwo na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

 

https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/baza-wiedzy-o-ppk/

 

W przypadku dodatkowych pytań dostępna jest również infolinia PPK pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

                                                              

Z poważaniem

Rektor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Formularze dla Pracownika składane u Pracodawcy:

 

 

Formularze składane przez Pracownika do Instytucji Finansowej:

 

 

 

Prezentacja dla pracowników przypominająca o benefitach, które przysługują uczestnikom PPK, zgodnie z umową o zarządzanie PPK znajduje się tutaj:  Prezentacja dla pracowników.

 

Dodatkowo załączamy:

 

 

Zachęcamy Państwa pracowników do zapoznania się z materiałem filmowym dotyczącym opłacalności bycia uczestnikiem PPK,

 

jak również do zapoznania się z nowymi udogodnieniami np. zmiany składki dodatkowej w  serwisie i-Fundusze