Pobyt naukowy krajowy

 

1. Podanie zainteresowanego skierowane do Prorektora ds. Nauki przez Radę Wydziału o udzielenie zgody na pobyt naukowy (z określeniem terminu, Uczelni, Wydziału, opiekuna naukowego na Uczelni przyjmującej).

 

2. Rekomendacja Dyrektora Instytutu/Dziekana Wydziału wraz z określeniem partycypacji Instytutu/Wydziału w kosztach pobytu naukowego.

 

3. Wykaz publikacji.

 

4. Wyciąg z Rady Wydziału, popierający prośbę zainteresowanego o wyrażenie zgody na pobyt naukowy.

 

5. Plan pobytu naukowego zatwierdzony przez opiekuna naukowego na Uczelni przyjmującej.


Po zakończeniu należy dostarczyć do Działu Nauki sprawozdanie z pobytu.