Formularze

Wzory rachunków, umów o dzieło, umów zlecenia są załącznikami Zarządzenia nr 4/2013  Rektora UR z dnia 10.01.2013 r. w sprawie: podpisywania, rejestrowania i zgłaszania umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło).

Zarządzenie znajduje się na stronie internetowej Uniwerstytetu Rzeszowskiego w zakładce Wewnętrzne akty prawne.