Wojciech Walat

DR HAB. WOJCIECH WALAT

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Zakładu Edukacji Nauczycieli

 

Kontakt:

Instytut Pedagogiki,

Zakład Edukacji Nauczycieli

ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: wwalat@ur.edu.pl

tel. 606 200 593

 

Zainteresowania naukowe:

 • teoria i praktyka projektowania i optymalizacji podręczników szkolnych, ćwiczeń multimedialnych, komputerowych generatorów testów, tekstów dydaktycznych sterujących indywidualnym uczeniem się;
 • teoria i praktyka architektonicznej przestrzeni edukacyjnej obiektów oświatowych;
 • dydaktyczne problemy funkcjonowania wirtualnej przestrzeni edukacyjnej;
 • studia komparatystyczne współczesnych systemów edukacyjnych: Polska – Europa – Świat.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • nauczyciel podstawowej szkoły specjalnej (lata 80. początek drogi zawodowej: kształcenie praktyczne);
 • nauczyciel liceum ogólnokształcącego (lata 80. początek drogi zawodowej, nauczane przedmioty: technika, elementy informatyki);
 • nauczyciel akademicki (nauczane przedmioty: dydaktyka ogólna, dydaktyka techniki, dydaktyka informatyki, psychologia kształcenia technicznego/inżynieryjna, współczesne systemy edukacyjne, seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie);
 • autor programów nauczania, podręczników, zbiorów ćwiczeń, materiałów metodycznych dla uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół (głównie edukacja techniczna, informatyczna i zawodowa) systematycznie wydawanych od roku 1989;
 • redaktor naczelny czasopisma przedmiotowo-metodycznego „Edukacja Ogólnotechniczna” dla nauczycieli techniki i informatyki wydawanego w latach 1995 – 2004;
 • redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” wydawanego przez Uniwersytet Rzeszowski od 2010 roku (Indeksowanie: MNiSW lista B, Indeks Copernicus, CEEOL, CEJSH, Google Scholar);
 • pełnione funkcje we władzach Uniwersytetu Rzeszowskiego: prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w kadencjach: 2005-2008 i 2008-2012 roku; prorektor ds. studenckich i kształcenia w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020;
 • kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych na Wydziale Pedagogicznym UR w latach 2015-2020;
 • kierownik Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w UCTTiWP (w Kolegium Nauk Przyrodniczych) od 2020 roku.

 

Wybrane publikacje naukowe:

Monografie autorskie

 • Walat W., Sytuacje edukacyjne z podręcznikiem w tle. Wyd. UR, Rzeszów 2022, ss. 356. ISBN 978-83-7999-9.
 • Walat W., Edukacyjne zastosowania hipermediów. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss. 320. ISBN 978-83-7338-329-6.
 • Walat W., Modelowanie podręczników techniki-informatyki. Wydanie II poprawione. Wyd. UR, Rzeszów 2006, ss. 322. ISBN 83-7338-123-6.
 • Walat W., Modelowanie podręczników techniki-informatyki. UR, Rzeszów 2004, ss. 322. ISBN 83-7338-123-6.

 

Monografie współautorskie

 • Ďuriš M., Stebila J., Walat W., New approaches and trends in technical education. Polish-Slovak comparative study. UR, Rzeszów 2016. ss. 222. ISBN 978-83-7996-378-2.
 • Bylica A., Furmanek W., Walat W., Świat metali. Wydanie III zmienione, rozszerzone. Wyd. UR, Rzeszów 2014, ss. 398. ISBN 978-83-7996-039-2.
 • Furmanek W., Lib W., Walat W., Ilustrowany słownik informatyczny. Ossolineum, Wrocław 2004, ss. 236. ISBN 83-04-04653-9.

 

Prace redakcyjne

 • Lib W., Walat W. (red.), Teoretyczne podstawy kształcenia ogólnego. Podręcznik dla studentów i przyszłych nauczycieli. UR, Rzeszów 2021, ss. 255. ISBN 978-83-7996-900-5.
 • Kuzin M., Walat W. (red.), Blaski i cienie autorytetu pedagoga. Pamiętniki nauczycieli. Wyd. UR, Rzeszów 2020, ss. 297. ISBN 978-83-7996-772-8.
 • Kuzin M., Walat W. (red.), Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli. Wyd. UR, Rzeszów 2017, ss. 254. ISBN 978-83-7996-459-8.

 

Redakcja czasopism naukowych

 • Edukacja – Technika – Informatyka. Walat W., W. Lib (red.), Wyd. UR w latach 2010-2019. ISSN 2080-9069.
 • Journal of Education, Technology and Computer Science. Walat W., W. Lib (red.), Wyd. UR od roku 2020. ISSN 2080-9069.

 

Rozdziały w krajowych monografiach i pracach zbiorowych

 • Walat W., Homo interneticus – problemy edukacji w czasach analfabetyzmu funkcjonalnego [w:] Cyberprzestrzeń człowiek edukacja. Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej. Red. Red. M. Tanaś, S. Galanciak. Wyd. Impuls, Kraków 2020, s. 181-194, ISBN 978-83-7850-853-3, ISSN 978-83-8095-423-6.
 • Walat W., Metaprogramowanie dydaktyczne – podstawa strategia uczenia się [w:] Cyberprzestrzeń człowiek edukacja. Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej. Red. M. Tanaś, S. Galanciak. Wyd. Impuls, Kraków 2020, s. 239-256, ISBN 978-83-7850-853-3, ISSN 978-83-8095-423-6.
 • Kuzin M., Walat W., Autorytet nauczyciela w kontekście wychowania uczniów do wartości [w:] Blaski i cienie autorytetu nauczyciela. Pamiętniki nauczycieli. Red. M. Kuzin, W. Walat. Wyd. UR, Rzeszów 2020, s. 285 – 297. ISBN 978-83-7996-772-8.
 • Walat W., Warchoł T., Szkoła marzeń a rzeczywistość, czyli współczesna szkoła w opinii uczniów szkoły podstawowej - badania pilotażowe [w:] Człowiek w środowisku edukacyjnym, Elena Asmakovets i Sławomir Koziej, Wyd. Kielce 2019, s. 152-161. 978-83-89590-32-9.
 • Walat W., Koncepcja architektonicznej przestrzeni edukacyjnej w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] Edukacja i człowiek w czasach technologii. Szanse, nadzieje i zagrożenia. Nowe wymiary i przestrzenie edukacji 21. wieku. Red. W. Ratajek. Biblioteka Nowych Horyzontów Edukacji 15 (T. 1/2018). Wyd. Humanistyczne Via Ferrata. Wrocław 2018, s. 75 – 88. ISBN 978-83-949360-0-6, ISSN 2084-1108.
 • Walat W., How are the new information and communication technologies changing the architectural space of education at school? [w:] ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources. Vol 13. Ed. Eunika Baron-Polańczyk, University of Zielona Góra 2018, s. 111 – 122; ISSN 2450-3967; ISBN 978-83-842-365-2.
 • Walat W., Technika humanistyczna – nowy paradygmat edukacji zawodowej [w:] Naznaczone pracą ... Księga Jubileuszowa Profesora Czesława Plewki. Red. H. Bednarczyk, Monograficzna seria wydawnicza – Biblioteka Pedagogiki Pracy. Tom 278, Szczecin 2017, s. 101 – 112. ISBN 978-837518-826-4.
 • Walat W., Powinności nauczyciela – ciągle aktualny wymiar zawodu-powołania pedagogicznego [w:] Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli. Red. M. Kuzin, W. Walat. Wyd. UR, Rzeszów 2017, s. 7 – 18. ISBN 978-83-7996-459-8.
 • Walat W., Homo interneticus – functional illiteracy of contemporary man [w:] Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning. E-learning. 9. Ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice-Cieszyn 2017, s. 13 – 22. ISSN 2451-3644 (print edition); ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN 978-83-60071-96-0.
 • Walat W., Od zastosowań komputera w edukacji do edukacji medialnej. Przegląd idei i koncepcji edukacji wspomaganej komputerowo [w:] Człowiek, rozwój, kształcenie. Red. E. Asmakovets, M. Babiarz, S. Koziej. Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, s. 19 – 28. ISBN 978-83-65139-53-5.

 

Artykuły w krajowych czasopismach naukowych

 • Janio J., Cywiński A., Marek L., Łuszczek K., Perzycka E., Baron-Polańczyk E., Lib W., Walat W., Warzocha T., Most Frequently Asked Questions About Student Learning Outcomes in Poland: A Delphi Study. The New Educational Reviews, 2022 Vol. 67, s. 91- 101. DOI: 10.15804/tner.22.67.1.07 (MEiN 100 pkt.).
 • Walat W., Warzocha T., The level of communication competence of academic teachers conditioned by work experience – research report [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny 2021, Vol. 40, nr 4, s. 63-76. ISSN 0137-6136, DOI: 10.17951/lrp.2021.40.4.63-76 (MEiN 70 pkt.).
 • Babicka A., Cywiński A., Muoki S., W.Walat, (2021), Gaps in online education in the times of a pandemic in the opinion of Polish and Kenyan students, Dyskursy Młodych Andragogów Nr 22, s.183 – 195. ISSN 2084-2740 (MEiN 70 pkt.).
 • Baron-Polańczyk E., Cywiński A., Janio J., Marek, L., Perzycka E., Walat W., Listy z pandemii [w:] „Refleksje”. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy, nr 6/2020. Wyd. ZCDN, Szczecin 2020, s. 20 – 33. ISSN 1425-5383.
 • Walat W., Homo interneticus jako analfabeta funkcjonalny w zakresie praw człowieka [w:] „Polityka i Społeczeństwo”, nr 1(17)/2019. Wyd. UR, Rzeszów 2019, s. 5 – 23. ISSN 1732-9639.
 • Walat W., Warchoł T., Analiza pojęcia i klasyfikacji emocji z punktu widzenia procesów uczenia się [w:] „Edukacja-Technika-Informatyka”. Kwartalnik naukowy, nr 3/(29)2019. Wyd. UR, Rzeszów 2019, s. 80 – 85. ISSN 2080-9069.
 • Tuczyński K., Walat W., Trójskładnikowa koncepcja postawy człowieka wobec wykorzystywania e-learningu w procesie kształcenia [w:] „Edukacja-Technika-Informatyka”. Kwartalnik naukowy, nr 3/(29)2019. Wyd. UR, Rzeszów 2019, s. 209 – 214. ISSN 2080-9069.
 • Kuzin M., Walat W., The Teacher’s Authority in the Context of Educating Students to Values [w:] „Szkoła – Zawód – Praca“, Nr 18/2019, s. 136 – 149. ISSN 2082-6087.
 • Pietrzycka M., Walat W., Kultura organizacyjna przedszkola w opinii nauczycieli – badania pilotażowe [w:] „Problemy Profesjologii“, półrocznik poświęcony problemom kształcenia zawodowego, nr 2/2019, s. 93 – 98. ISSN 1895-197X.
 • Walat W., Rozumienie pojęcia pracy zawodowej przez uczniów szkoły podstawowej – sprawozdanie z badań [w:] „Edukacja-Technika-Informatyka”. Kwartalnik naukowy nr 3(25)2018. Wyd. UR, Rzeszów 2018, s. 165 – 171. ISSN 2080-9069.
 • Walat W., Warzocha T., Podręczniki szkolne w Galicji w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle prac Komisji Podręczników Szkolnych przy Radzie Szkolnej Krajowej [w:] „Edukacja-Technika-Informatyka”. Kwartalnik naukowy – numer specjalny: 150. Rocznica powołania Rady Szkolnej Krajowej w Galicji 24 stycznia 1868, nr 1/2018. Wyd. UR, Rzeszów 2018, s. 45 – 62. ISSN 2080-9069
 • Walat W., Kompetencje społeczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na przełomie XX i XXI wieku [w:] „Problemy Profesjologii“. Półrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka. Nr 2/2017, s. 69 – 78. ISSN 1895-197X.

 

Artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych

 • Walat W., Technical illiteracy of homo interneticus [w:] „Technika a vzdelávanie” 1/2017. M. Ďuriš. Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica, s. 41 – 43. ISSN 1339-9888, ISSN 1338-9742.
 • Walat W., Axiological categories for designing the system of technical education. “Media, Culture and Public Relations”, 6, 2015,1, 63-67. ISSN: 1333-6371.
 • Walat W., Cognitive and Constructivist Perspective of IT Education [w:] “Computer and Information Science”, Vol. 6, No. 2; May 2013. Canadian Center of Science and Education, s. 9 – 17, ISSN 1913-8989, E-ISSN 1913-8997.
 • Walat W., Technologie informacyjne (TIK) podstawą rewolucji kognitywistycznej w szkole [w:] „Technika a vzdelávanie” 2/2012. M. Ďuriš. Uniwersytet Mateja Bela, Banska Bystrica, s. 18 – 20. ISSN 1338-9742.
 • Walat W., Didactic meta-programming as a hypermedia educational space [w:] „Journal of Technology and Information Education”, 2/2011, Volume 3, Issue 2, s. 5 – 9. (Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Department of Technology and Information Education). ISSN 1803-537X (print), ISSN 1803-6805 (on-line).
 • Walat W., Conception of media education. „Journal of Technology and Information Education”, 2010, Volume 2, Issue 1., s. 29 – 32. (Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Department of Technology and Information Education). ISSN 1803-537X (print), ISSN 1803-6805 (on-line).
 • Walat W., Introduction to didactic meta-programming. „Informatologia” Vol. 42, no 2, June 2009, Croatian Communication Association, Zagreb. s. 126 – 129. ISSN 1330-0067.
 • Lib W., Walat , Task of theory of multimedia textbook. “Informatologia”, Separat Speciale No 11. Croatian Communication Association, Zagreb 2007, s. 93. ISSN 1330-0067.
 • Walat Four general assumption of technology education in polish school system. “Informatologia” No 39, vol. 2. Croatian Communication Association, Zagreb 2006, s. 70 – 73. ISSN 1330-0067.
 • Walat W., Practical assumptions about the technical education system in elementary schools and upper secondary schools in Poland [w:] Technology as a challenge for school curricula. W. Rogala and S. Salander. Stockholm Institute of Education Press, Stockholm 2003, s. 145 – 168. ISSN 1403-4972.