Katarzyna Tomaszek

dr TOMASZEK KATARZYNA

Adiunkt w Zakładzie Psychologii

 

Kontakt:

Instytut Pedagogiki

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: ktomaszek@ur.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-7019-5403

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 

W badaniach naukowych analizuję zagadnienia z obszaru psychologii edukacyjnej, psychologii stresu oraz psychologii pozytywnej. Prowadzone dotychczas projekty badawcze obejmowały m.in. zjawiska alienacji młodzieży, zespół wypalenia szkolnego i akademickiego, zaangażowanie uczniów w aktywności szkolne oraz pozytywne emocje tj. wdzięczność, pokora, empatia.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Monografie

 1. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2020). Wypalenie szkolne u adolescentów. Raport z badań polsko – amerykańskich. Kraków: Petrus.
 2. Tomaszek, K. (2020). Emocjonalność studentów doświadczających syndromu wyczerpania sił. Część I. Wskaźniki wypalenia akademickiego a regulacja emocji, dobrostan psychiczny i stany depresyjne. Kraków: Petrus.
 3. Lasota, A., Tomaszek, K.(2019). Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do starości, Kraków: Wydawnictwo UP (redakcja)

 

Wybrane artykuły od 2019 roku

 1. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2022). Does time really heal? Academic burnout and life satisfaction as predictors of post-traumatic growth during the pandemic Covid 19. Journal of e-learning and knowledge society, 18(2), 41-49.
 2. Macałka, E. Tomaszek, K., Kossewska, J. (2022). Students’ Depression and School Burnout in the Context of Family Network Acceptance and Deviation from Balanced Time Perspective. Education sciences, 12, 157. https://doi.org/10.3390/educsci12030157
 3. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2022). How high and low burnout students coping with the stressful situations? Examining associations between coping mechanism and school burnout syndrome. Przegląd badań edukacyjnych, 36(1), 199-215.
 4. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2022). Student Burnout and PTSD Symptoms: The Role of Existential Anxiety and Academic Fears on Students during the COVID 19 Pandemic," Depression Research and Treatment. Depression Research and Treatment, https://doi.org/10.1155/2022/6979310
 5. Tomaszek, K. (2022). Modele alienacji w edukacji – wybrane ujęcia i rekomendacje wychowawcze. Problemy opiekuńczo – wychowawcze, 606 (1), 3-17; DOI: 10.5604/01.3001.0015.7162
 6. Tomaszek K., Muchacka-Cymerman A. (2021). The mediation effect of dark personality traits and sense of coherence on the association between emotional dysregulation and student burnout. International Journal of Work Organization and Emotion,12(4).   DOI: 1504/ijwoe.2021.10041630
 7. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2021). Be aware of burnout! The role of changes in academic burnout in problematic Facebook usage among university students. International Journal of Environment & Public Health, 18(15), 8055. https://doi.org/10.3390/ijerph18158055(70 pkt. )
 8. Tomaszek, K. (2021). Poczucie alienacji a syndrom wypalenia szkolnego, Forum Oświatowe, 33, 2(66), 47-69. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.3 (20pkt.)
 9. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2021). The mediating effect of student school burnout on the relationship between coping strategies and Internet addiction, Current issue in personality psycholog https://doi.org/10.5114/cipp.2021.110085
 10. Buczek, P., Tomaszek. (2021). Mediacyjna rola zachowań zdrowotnych w relacji między cechami osobowości i dobrostanem psychicznym. Psychologia rozwojowa, 26 (4), 45-59. doi:10.4467/20843879PR.21.026.15482
 11. Tomaszek, K. (2020). Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywności szkolne – wyniki badań pilotażowych nad polską adaptacją skali SSEM, Polskie Forum Psychologiczne, 25(1), 85-110. DOI: 10.14656/PFP20200105
 12. Lasota, A., Tomaszek, K., Bosacki, S. (2020). Empathy, gratitude and resilience – does gender make a difference? Anales de Psicología / Annals of Psychology, 36(3), 521-532.
 13. Tomaszek, K. (2020). Why is it important to engage students in school activities? Examining the mediation effect of student school engagement on the relationships between student alienation and school burnout, Polish Psychological Bulletin, 51(2) 89–97
 14. Tomaszek, K. (2020). The moderation effect of gender on the relationship between student alienation, engagement, and burnout. Psychologia wychowawcza, 60(18),75-89; DOI: 10.5604/01.3001.0014.6225
 15. Lasota, A., Tomaszek, K., Bosacki, S. (2020). How to Become More Grateful? The Mediating Role of Resilience in the Relationship between Empathy and Gratitude, Current Psychology , DOI: 10.1007/s12144-020-01178-1
 16. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2020). Examining the relationship between student school burnout and problematic internet use. Educational Sciences-Theory & Practice, 20(2), 16-31.
 17. Tomaszek, K. (2020). Zaangażowanie w aktywności szkolne a funkcjonowanie w roli ucznia – wyniki badań młodzieży gimnazjalnej, Studia edukacyjne, 59,173 – 200.
 18. Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2020). Thinking about my existence during Covid 19, I feel anxiety and awe. The mediating role of existential anxiety and life satisfaction on the relationship between symptoms of trauma, post-traumatic growth. International Journal of Environment & Public Health, 17 (19), 7062
 19. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2019). Polish adaptation of the ESSBS school-burnout scale: pilot study results. Hacettepe University Journal of Education, 34(2), 418-433. doi: 10.16986/HUJE.20180434621 (40pkt.)
 20. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2019). Zastosowanie skali ESSBS w badaniach uczniów ze szkół podstawowych, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 36, 63-81
 21. Tomaszek, K., Muchacka – Cymerman, A. (2019). Sex differences in the relationship between Student School Burnout and Problematic Internet Use among Adolescents. International Journal of Environment & Public Health, 16(21), 4107. https://doi.org/10.3390/ijerph16214107
 22. Tomaszek, K. (2019). Temperamentalne i charakterologiczne predyktory poczucia alienacji młodzieży. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 12, 274-297. DOI: 10.24917/20845596.12.14
 23. Tomaszek, K., Lasota, A. (2019). Struktura czynnikowa wdzięczności. Wstępne badania adaptacyjne nad skalą SGRAT-PL. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 12, 79-97. DOI 10.24917/20845596.12.4

 

Inne

Członek zespołu recenzentów: Przegląd psychologiczny, International Journal of Environment & Public Health

 

Recenzent w kilkunastu czasopismach polskich i zagranicznych m.in.  Current Psychology, International Journal of Environment & Public Health, Sage Open, Cyberpsychology, Frontiers in Psychiatry, Journal of Psychiatry and Mental Health, Psychiatry International, Journal of Adult Development, Future Internet, BMC Psychiatry