Barbara Lulek

DR BARBARA LULEK

 adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych
ul. ks. J. Jałowego 24
35-010 Rzeszów
e-mail: blulek@ur.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zainteresowania badawcze koncentruje głównie w obrębie zagadnień edukacji społecznej, w szczególności modelu kształcenia jednostek dla partnerstwa środowiskowego, źródeł kształtowania się społecznych relacji między szkołą rodziną i środowiskiem oraz uwarunkowań wzajemnych relacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami w szkołach różnych typów.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Rodzina i szkoła wobec rozwoju osobowości dziecka, wyd. Impuls, Kraków 2000.
 • Współpraca szkoły, rodziny środowiska, wyd. UR, Rzeszów 2008.
 • Wybrane problemy z pedagogiki rodziny wyd. UR, Rzeszów 2010.
 • Rodzina i szkoła – między współpraca a współzawodnictwem, Krosno 2012.
 • Rodzina w obliczu przeobrażeń społecznych, Rzeszów 2012, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, s. 310 (współredaktor A. Garbarz, Z. Frączek)
 • Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania, Rzeszów 2013, Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, s. 292 (współredaktor Z. Frączek)
 • Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina-szkoła-region-kultura. Krosno 2014.
 • Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Dylematy czasu przemian, Rzeszów 2014
 • Szkoła koordynatorem działań wychowawczych w środowisku, [w] Szkoła w nauce
 • i praktyce edukacyjnej T.II, red. B. Muchacka, Impuls, Kraków 2006, s149-165
 • Formy partnerstwa-współpracy-współdziałania rodziców z nauczycielami, [w] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 46/2007, Pedagogika i Psychologia 4, red. K. Szmyd, s.119-133
 • Перетворення взаємовідносин між вчителями та батьками в польській школі, Zeszyty Naukowe Naukowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. M. Dragomanowa, seria 19 Pedagogika Korekcyjna i Psychologia, Kijów 2009, s. 169-174 
 • Szkoła środowiskowa - postulaty a rzeczywistość [w] Szkoła i jej wychowankowie, między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, red. M. Chodkowska, M. Uberman, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010, s. 61-70
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – wspólnym zadaniem nauczycieli, rodziców i przedstawicieli środowiska, w: „Opieka i wychowanie dzieci, historia i współczesność” red. M. Chepil, Drohobycz 2010, Oddział Redakcyjno-Wydawniczy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu, s. 275-285
 • Powiązania szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym – próba ujęcia modelowego, w: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXIII, PAN, Kraków2010, s. 53-69
 • Wybrane aspekty komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi w rodzinach dotkniętych emigracją zarobkową jednego z rodziców, w: K.Denek, A.Kamińska, W.Kojs, P.Olesniewicz, Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, Sosnowiec 2011, s. 197-214
 • Співпраця школи з культурними установами і вільний час дітей та молоді, w: Muzyka i sztuka w XXI w. Tendencje, problemy i innowacje, Lwów 2011, s. 12-31
 • Samotność dziecka w rodzinie dotkniętej emigracją zarobkowa w kontekście teoretycznym i perspektywie empirycznej, w: J. Krukowiecki, Rzeczywistość dziecka, MWSE, Tarnów 2012, s. 435-452
 • Dziadkowie i wnuki o samotności. Kilka uwag do dyskusji, w: B. Balogova, Medzigeneracne mosty – ustupujeme do roka medzigeneacnej solidarity, Filozoficka fakulta Presovskiej Univerzity v Presove, Presov 2012,  s. 381-392
 • Polish Family Facing European Integration. Chances and Threats Percepted by Generations of Children, Parents and Grandparents, w: EUROPEAN IDEAS IN THE PEDAGOGICAL THOUGHT: FROM NATIONAL TO SUPRANATIONAL POINTS OF VIEW. SOME TOTALITARIAN ASPECTS. Editors: R.Kucha, H. Cudak, Łódź 2013, Społeczna Akademia Nauk, Studia i Monografie, Nr 43, pp. 211 - 226;:
 • Searching for the New Educational Paths - Maria Montessori`s Pedagogy. Report on Scientific Practice in the Centre of Montessori Studies, Roma Tre University w: EUROPEAN IDEAS IN THE PEDAGOGICAL THOUGHT: FROM NATIONAL TO SUPRANATIONAL POINTS OF VIEW. SOME TOTALITARIAN ASPECTS. Editors: R. Kucha, H. Cudak, Łódź 2013, Społeczna Akademia Nauk, Studia i Monografie, Nr 43, pp. 339 - 342.
 • Rodzina między przedsiębiorczością a samotnością. Ujęcie teoretyczne i perspektywa empiryczna, w: K.Szmyd, Z. Fraczek, A. Garbarz, B. Skoczyńska-Prokopowicz, Kultura, przemiany, edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, UR, Rzeszów 2013, s.208-227.
 • Polish people’s thoughts on the united Europe. The European Community in the perception of three successive generations: children, parents and grandparents [Opiniones de los polacos ante la Unión Europea. La Comunidad Europea en la percepción de tres...], Ensayos 28/2013, s. 213-228
 • O miejscu wyznaczanym rodzicom w szkołach gimnazjalnych. Ujęcie porównawcze, w: B. Lulek, K. Szmyd: Edukacja wobec wyzwań współczesności. Rodzina-szkoła-region-kultura, , Krosno 2014, s. 155-175
 • Raising a child in prearranged environment in the perception of Polish teachers - the forgotten discourse or a new educational perspective? (Research conducted in the province of Subcarpathian), Pedagogika Rodziny – Family Pedagogy, 4/2014, s. 129-141
 • In search for new solutions in Polish schools. What do students think about M. Montessori pedagogy? in Learning in Montessori Classroom – in Search of Quality in Education, Editors B. Bednarczuk, D. Zdybel, Lublin, 2014, s. 215-230
 • Samotne matki w lokalnej strukturze społecznej. Jednowymiarowosć egzystencji, w: S. Cudak, E. Adasiewicz, Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, Łódź 2014, s. 251-263
 • Komunikacja w małżeństwie i narzeczeństwie. Ujęcie porównawcze, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Kraków, tom LXVII 2014, s. 153-168
 • Rodzice jako liderzy w edukacji szkolnej własnego dziecka. O trudnościach w budowaniu rodzicielskich zespołów w szkole [w:] Edukacja Jutra problemy współczesnej rodziny, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2015, Humanitas, s. 107-122.
 • W poszukiwaniu dróg urzeczywistniania dobra dziecka. Pomiędzy współpracą a rywalizacją, [w:] Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek i A. Długosz, Rzeszów 2015, UR, s. 137-146.
 • Comparing selected levels of communication between fiancée and fiancé and spousesPedagogika Rodziny – Family Pedagogy, 1/2015, s. 137-155.
 • Rodzina w procesie wsparcia dorastającego dziecka. Wymiary wycofania i aktywności, [w:] Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań, red. B. Chrostowska, M. Dymowska, M. Zmysłowska, Olsztyn 2015, s. 45-63.
 • Samotne matki w środowisku szkolnym. Między biurokratycznym naznaczeniem a kulturowa wspólnotą, [w:] Zagrożone człowieczeństwo, t. IV, W poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych w środowiskach życia człowieka, red. Katarzyna Białobrzeska i Cezary Kurkowski, Impuls, 2015, s. 149-163.
 • Pomiędzy koncentracją a rozproszeniem. O równowadze i nierównowadze sił w relacjach rodziców i nauczycieli, [w:] W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, red.  S. Guz, M. Centner-Guz, I. Zwierzchowska, Wydawnictwo  UMCS, Lublin 2015, s. 147-163.
 • Miejsce rodziców w przestrzeni szkoły. W kierunku budowania partycypacji społecznej, [w:] Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny, red. naukowa Janusz Bielski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2015, s. 15-32.
 • Dwubiegunowość zachowań rodziców w szkole, [w:] E. Adasiewicz, S. Cudak, Współczesna rodzina w Polsce – zagrożenia i nadzieje, Łódź, Warszawa 2016, s. 243-255.
 • Rada rodziców pomiędzy formalną a nieformalną edukacją dziecka,  Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)2016, s. 22-32.
 • Rodzice – nieujawniane czy niewykorzystane zasoby w procesie edukacji dziecka? [w:] E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 464-487.
 • Rodzicielska przestrzeń w szkole – o powiązaniach typu sieci, koordynacji i kooperacji. [w:] A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz (red.): Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym – teoria i praktykaWydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 179-195.
 • Edukacja formalna. Dominująca instytucjonalizacja, czy symetryczne zaangażowanie rodziców i nauczycieli? Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)2017, s. 22-32.
 • Adaptacja – aktywizacja – animacja. O strategiach rodzicielskiego działania w edukacji małego dziecka, [w:] Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji, tom 11, E.Ogrodzka-Mazur, U.Szuścik, B.Oelszlaeger-Kosturek (red.), Impuls, Cieszyn - Kraków 2017, s. 169-180.
 • Informing, consultations and compromise in decisions taken by parents and teachers in Polish schools (based on research carried out in Podkarpacie province), [w:] Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants, R. Kucha, H. Cudak (red.), Społeczna Akademia Nauk,  Łódź, Warszawa 2017, s. 199-214.
 • Rodzice obecni-nieobecni w edukacji szkolnej dziecka? [w:] Kategorie (nie)obecne w edukacji, A.Domagała – Kręcioch, B. Majerek (red.), Impuls, Kraków 2017, 217-233.
 • Uczeń wczesnej edukacji – pomiędzy oczekiwaniami rodziców i nauczycieli, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna. Rekonstrukcje kluczowych problemów, M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska, M.Nyczaj-Drąg (red.), Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 101-113
 • Od edukowania do rodzicielskiego działania. O dostrzeganiu problemów, gotowości poszukiwania rozwiązań i podejmowaniu ryzyka w edukacji szkolnej dziecka, [w:] J. Malinowska, E.Jezierska-Wiejak (red.), Dziecko w sytuacjach uczenia się. Codzienność w poznawaniu świata i siebie, Wrocław 2017, s. 175-186.
 • Od rytuału przejścia do pułapek izonomii. Sposoby rozumienia rodzicielstwa przez rodziców uczniów szkoły podstawowej, Edukacja – Technika – Informatyka nr 4/2018, s. 488-496.
 • Duties – appearances – initiated actions. Determinants of (un) balanced relationships between parents and teachers in Polish primary schools, [w:] SUSTAINABLE EDUCATION AS A WAY OF BRINGING PEOPLE TOGETHER; MULTIPLE STORIES FROM EUROPE, eds. Ryszard Kucha, Anatol Wychruszcz, Vasil Gałuzyak, ŁÓDŹ 2018, SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, seria SIM 83, s. 234-242.

 

Autorka i kierownik dwóch grantów naukowych finansowanych przez NCBiR.