Aneta Lew-Koralewicz

DR ANETA LEW-KORALEWICZ

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: alew@ur.edu.pl, aneta.lew@o2.pl

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju,
 • terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • stosowana analiza zachowania,
 • rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Praca na stanowisku pedagoga/logopedy w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
 • Poradni Autyzmu,
 • Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci,
 • Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM (obecnie).

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografia:

Zachowania trudne małych dzieci z zaburzeniami rozwoju – uwarunkowania, profilaktyka, terapia, Wyd. UR, Rzeszów 2017

Artykuły w czasopismach i monografiach:

 • Opieka nad dzieckiem z autyzmem elementem systemu pomocy społecznej [w:] K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik (red.), Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, Wyd. UR, Rzeszów 2010
 • Dziecko z autyzmem w środowisku społecznym – perspektywy integracji [w:] I. Chrzanowska, B. Jachimczak, D. Podgórska-Jachnik (red.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Inny wobec wyzwań współczesnego świata, Wyd. WSP, Łódź 2011
 • Problem podmiotowości w terapii dzieci z autyzmem [w:] K. B. Kochan, E. M. Skorek (red.), Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa, tom 2: Aktualności poglądów Janusza Korczaka w XXI wieku, Wyd. UZ, Zielona Góra 2012
 • Rola rodziny w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w opiniach rodziców i terapeutów, [w:] J. Baran, G. Gunia (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Kraków, Impuls 2013
 • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju – perspektywa edukacyjna, Kwartalnik Edukacyjny 1 (72), 2013
 • Dziecko z zaburzeniami ekspresji słownej – efektywność metod stosowanej analizy zachowania w terapii, [w:] I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (red.), Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu, W poszukiwaniu pozytywów, Wyd. UAM, Poznań 2013
 • Stosowana analiza zachowania – zastosowanie teorii uczenia się w praktyce edukacyjnej, Kwartalnik Edukacyjny 3 (74), 2013
 • Terapia mowy dzieci z autyzmem w kontekście stosowanej analizy zachowania, Forum Logopedyczne Nr 22/2014
 • Wspieranie rozwoju małego dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej analizy zachowania [w:] K. Barłóg (red.) Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, UR Rzeszów 2015
 • Rola diagnozy funkcjonalnej w planowaniu terapii logopedycznej dzieci z autyzmem [w:] A. Myszka (red.) Głos – Język – Komunikacja, UR Rzeszów 2015
 • Terapia neurologopedyczna dziecka z zespołem Lennoxa-Gastauta – studium przypadku [w:] A. Myszka E. Oronowicz-Kida (red.) Głos – Język – Komunikacja 3, UR Rzeszów 2016
 • Umiejscowienie kontroli rodzicielskiej matek a ich współpraca ze specjalistami w procesie terapii dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, Forum pedagogiczne 2017/2
 • Kompetencje społeczne a funkcjonowanie ucznia z autyzmem w szkole ogólnodostępnej [w:] K. Barłóg (red.) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły UR Rzeszów 2017
 • Wybrane metody rozwijania samodzielności u uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście ich autonomii [w:] K. Barłóg (red.) Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. UR Rzeszów 2017
 • Edukacja inkluzyjna dzieci z autyzmem w perspektywie ich rodziców, Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej 2017, t. VI
 • Kompetencje komunikacyjne a zachowania trudne u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością [w:] K. Parys, M. Pasteczka, J. Sikorski (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Konteksty indywidulane i środowiskowe, Wyd. UP Kraków 2017
 • Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w opiniach ich nauczycieli, Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2018, z. 18 (11)
 • Zachowania trudne a satysfakcja z życia matek dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, II/2018 (27)