Aleksandra Mach

DR ALEKSANDRA MACH

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: olamach@ur.edu.pl

 

 

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Absolwentka kierunku pedagogika specjalna w zakresie tyflopedagogikii oligofrenopedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną i jego determinanty (wartości, spostrzeganie siebie i innych ludzi, przystosowanie psychospołeczne),
 • wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświatowym,
 • edukacja i terapia poprzez środki artystyczne

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Refleksje nad profesjonalizmem szkoły, czyli kto i jak wspiera rozwój ucznia. W: Krystyna Barłóg (red.) „Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce”, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 111-122; ISBN 978-83-7996-046-0
 2. „Szkic o życiu i działalności twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce - Marii Grzegorzewskiej”. W: Krystyna Barłóg (red.), “W dyskursie pedagogicznym
  i edukacyjnym doby współczesnej”, Jarosław 2012, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza Jarosławiu, s. 69-87; ISBN 978-83-88139-37-6
 3. „Aktualne tendencje wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświatowym”. W: Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska (red.), „Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości. Tom 2”, Rzeszów 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 93-111; ISBN 978-83-7338-722-5
 4. „Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju
  i edukacji.”, Krystyna  Barłóg, Aleksandra Mach, Małgorzata Zaborniak-Sobczak (red.), Rzeszów 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; ISBN 978-83-7338-705-8.
 5. „Wsparcie rodziny przez instytucje pozarządowe na przykładzie działalności  Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Łańcucie”, współautor dr Elżbieta Dolata. W: Andrzej Garbarz, Beata Szluz, Magda Urbańska, Wiesława Walc (red.), „Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka”. Wydawca: KORA W Dorota Kocząb, Rzeszów 2011; s. 335-346; ISBN 978-83-920214-1-X
 6. „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym”, (red.): Krystyna Barłóg, Elżbieta Kensy, Aleksandra Mach, Marzena Rorat, Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Rzeszów 2011, Wydawca MITEL; ISBN 978-83-7667-061-4
 7. „Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów”, Maria Chodkowska, Aleksandra Mach (red.), Rzeszów 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; ISBN 978-83-7338-627-3
 8. „Ekspresja plastyczna dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jako obszar
  i źródło oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych”. W: Maria Chodkowska, Danuta Osik- Chudowolska (red.), „Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. In memoriam Doktor Grażyna Tkaczyk”, Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 217-230; ISBN 978-83-7587-459-4
 9. „Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości”, Maria Chodkowska, Aleksandra Mach (red.), Rzeszów 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; ISBN 978-83-7338-522-1
 10. Podstawowe założenia edukacji plastycznej w polskich szkołach podstawowych specjalnych”.  W: E. Langsteinova, L. Fridman, J. Janekova, K. Sokolova (red.) „Kultúra-Umenie-Vzdelávanie” 2009, s. 13, Banska Bystrica, ISBN 978-80-8083-755-6, EAN 9788080837556 
 1. „The Function of Medical Diagnosis In the Certification Procedure AT Psychological and Pedagogical Advisory Centers”, współautor Elżbieta Dolata. W: Anna Bogucka-Kocka, Janusz  Kocki (red.) “Selected problems of disabled child development”, Lublin 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, s. 33-49, ISBN 978-83-929145-3-2, ISBN 978-83-7270-790-1
 2. „Problemy w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w środowisku szkolno-wychowawczym”. W: Agnieszka Bochniarz, Jacek Bogunki, Anna Grobowiec (red.) „Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia” Lublin 2008, Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie, s. 27-34; ISBN 978-83-61495-72-7
 1. „Z badań nad zachowaniami agresywnymi i przestępczymi młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”. W: Urszula Bartnikowska, Czesław Kossakowski, Amadeusz Krause (red.) „Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Seria: Dyskursy pedagogiki specjalnej, tom 7” Olsztyn 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie, s. 474-480; ISBN 978-83-7299-557-5
 2. „Przyszła rodzina w oczekiwaniach młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”. Naukowych: Kazimierz Szmyd (red.) „Pedagogika i Psychologia 4. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 46” Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 249-261; ISSN 1643-0484 begin_of_the_skype_highlighting              1643-0484      end_of_the_skype_highlighting, ISSN 1643-0530 begin_of_the_skype_highlighting              1643-0530      end_of_the_skype_highlighting
 3. „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyzwaniem dla nauczyciela szkoły ogólnodostępnej”. W: Ilona Gembalczyk (red.) „Pedagogika i jej pogranicza” Racibórz 2007, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, s. 32-37; ISBN 978-83-60730-11-9
 4. „Psychospołeczne uwarunkowania niedostosowania społecznego osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”. W: Beata Szluz (red.) „Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe. Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska”. Tom I, Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 80-89; ISBN 978-83-7338-332-6
 5. „Z badań nad przystosowaniem psychospołecznym osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”. W: Krystyna Barłóg (red.) „Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych. CHARISTERIA dla Profesora Janusza Homplewicza” Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 108-122; ISBN 978-83-7338-333-3
 6. „Preferowane wartości a oczekiwania młodzieży z upośledzeniem umysłowym wobec życia w rodzinie”. W: Urszula Gruca-Miąsik (red.) „Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania” Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 79-93; ISBN 978-83-7338-299-2
 7. „Wspieranie osób niewidomych i słabo widzących w świetle zadań Polskiego Związku Niewidomych”. W: Beata Szluz i Zofia Frączek (red.) „W trosce o współczesnego człowieka” Rzeszów 2006, Wydawnictwo: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o., s. 232-242; ISBN 83-60075-27-1  

 

Wybrane formy doskonalenia zawodowego (od 2009 r.):

 • Warsztaty szkoleniowe w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Arteterapia w nauce i praktyce” (Uniwersytet Opolski 2011):
 • Terapia dźwiękiem przy użyciu mis tybetańskich,
 • Między sztuką i terapią – taniec w arteterapii,
 • Terapia tańcem i ruchem z elementami teatroterapii,
 • Zobacz i tańcz – przez filmoterapię do terapii tańcem;
 • Wybrane zajęcia w ramach kursu Akademii Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych – Kraków, od października 2011 r. do stycznia 2012 r.;
 • Warsztaty Terapii Tańcem i Ruchem (DMT) oraz Ruchu Autentycznego  (Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem „Strefa Ruchu” w Poznaniu 2011; warsztat wyjazdowy, Sopatowiec 2011);
 • Warsztat szkoleniowy „W kręgu tańca” (Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy, Rzeszów 2011);
 • Kurs doskonalący „Diagnoza funkcjonalna widzenia dzieci słabo widzących w wieku od 0 – 6 lat” (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie 2009).
 • Kurs doskonalący „Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna w dysleksji (podstawy) (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie 2009)