Obsada kadrowa

Menedżer w samorządzie terytorialnym

mgr Anna Baran (psycholog, coach, trener)

Ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach uzyskała certyfikat w Szkole Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK. Od 12 lat pracuje jako trener i konsultant (ma na swoim koncie  szkolenia i doradztwo dla korporacji, MŚP, uczelni, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych). Jest akredytowanym coachem ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC (Associate Certified Coach). Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz  dyplom I-szego  stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań. Przez ponad 7 lat związana była z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania pełniąc kolejno funkcję Kierownika Biura Doradztwa Personalnego WSIiZ, następnie dyrektora Instytutu Rozwoju Personelu WSIiZ (który samodzielnie stworzyła i rozwinęła). Aktualnie właściciel firmy Pracownia Psychologii Biznesu Massimo (www.pracowniamassimo.pl)

Prowadzony przedmiot: Zarządzanie kapitałem ludzkim w JST

mgr Wiesław Baranowski 

Ekonomista,  absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami PPP”  w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 roku związany z samorządem lokalnym, obecnie główny specjalista w Oddziale Wdrażania w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  Podkarpackiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

Prowadzony przedmiot: Zarządzanie inwestycjami i PPP w JST

dr Zbigniew Chmielewski

2007-2010 wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, od 2010 prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu komunikacji marketingowej, interpersonalnej, mediów i public relations. W latach 2010-2014 członek Rady Etyki Public Relations.

Od 1991 roku zatrudniony w działach marketingu firm (m. in. Universal, Gazeta Wyborcza, Zelmer), w latach 1996-2007 na stanowisku Dyrektora ds. marketingu Marma Polskie Folie. Autor i współautor licznych projektów komunikacyjnych i wizerunkowych dla firm, organizacji, samorządów terytorialnych. Ekspert w dziedzinie kreowania marki oraz corporate identity, twórca lub współtwórca, licznych programów CI firm i instytucji, autor licznych publikacji z zakresu komunikowania.

Prowadzony przedmiot: Organizacja obsługi klienta w JST

mgr Marek Duda

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Szkoleniowego i Współpracy Międzynarodowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. projektów innowacyjnych i współpracy międzynarodowej, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. projektów szkoleniowych. Członek wielu komisji oceny projektów m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL , Szwajcarskiego –Polskiego Programu Współpracy. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu. Trener biznesu, specjalista ds. zarządzania projektami - posiadacz międzynarodowego certyfikatu Certificated Project Management Practitioner (Praktyk Zarządzania Projektami) czy CIA – Certified  Internal Auditor. Autor lub współautor ponad 300 projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania.

Prowadzony przedmiot: Zarządzanie projektami w JST

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman

Był redaktorem naczelnym miesięcznika młodzieżowego "Prometej" i tygodnika studenckiego "ITD", sekretarzem redakcji dzienników "Nowiny" i "Super Nowości", specjalistą public relations w spółce Bimex-Böllhoff. W latach 2000-2008 prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Od 2003 roku adiunkt, następnie profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor książek Sekrety public relations, Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania oraz Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations; współautor podręczników Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Słownik terminologii medialnej. Członek komitetu naukowego serii "Akademickie Warsztaty Dziennikarskie" Wydawnictwa Poltext. Współzałożyciel i wieloletni prezes zarządu Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie.

Prowadzone przedmioty: Public Relations w JST i marketing terytorialny, Seminarium dyplomowe

dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR

Absolwent Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Ukończył studia magisterskie na kierunku politologia  oraz studia III stopnia w zakresie nauk o polityce. Stopień doktora nauk politycznych uzyskał w 2010 r. Posiada bogate doświadczenie zawodowe; pracował zarówno w sektorze przedsiębiorstw (pełnił m.in. funkcje kierownika zakładów produkcyjnych zatrudniających ponad 100 osób, oraz kierował komórkami organizacyjnymi ogólnopolskich firm spedycyjnych i logistycznych), jak i w administracji publicznej (przez dwie kadencje pełnił funkcję wójta).

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce samorządu terytorialnego, zwłaszcza gmin, oraz na lokalnej i regionalnej polityce rozwoju, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jest autorem kilkunastu publikacji, w tym monografii Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002−2010 (Rzeszów 2011) oraz współredaktorem monografii Zarządzanie w samorządzie terytorialnym (Rzeszów 2012).

Prowadzony przedmiot: Budżet zadaniowy i budżet partycypacyjny w JST

Radca Prawny Artur Kosturek

Ukończył aplikację sądową, sędzia od 1989 r., w latach 1991-1998 wiceprezes i prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie, od 1998 r., prowadzi własną kancelarię prawniczą. Ma bogate doświadczenie procesowe, w swojej karierze zawodowej reprezentował interesy wielu podmiotów krajowych i zagranicznych. Autor artykułów i ekspertyz prawnych, sędzia trybunału arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej we Lwowie. Ekspert w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego i cywilnego, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, doradca prawny wielu projektów inwestycyjnych.

Prowadzony przedmiot: Polityka antykorupcyjna w JST

dr hab. Paweł Kuca, prof. UR

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z komunikowaniem i funkcjonowaniem mediów, zwłaszcza w odniesieniu do mediów regionalnych i lokalnych. Zajmuje się także media relations. Były dziennikarz. W latach 2001 – 2010 pracował w gazetach regionalnych woj. podkarpackiego (Gazeta Codzienna „Nowiny”, Ludzie Sukcesu), był korespondentem tygodnika „Newsweek Polska”. Zajmował się tematyką polityczną i samorządową. Doradca i trener w zakresie komunikowania, media relations i współpracy z mediami. Członek redakcji „Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego”. Autor i współautor monografii oraz artykułów naukowych z zakresu komunikowania i funkcjonowania mediów.  

Prowadzony przedmiot: Zarządzanie informacją i relacje z mediami w samorządzie terytorialnym

mgr Marta Mizera

Urodzona w Krakowie, projektantka mody, stylistka. Absolwentka prawa UMCS, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa rzeszowskiej Filii UMCS. W 1992 r. otrzymała Grand Prix za najlepszy projekt ubioru podczas Międzynarodowego Konkursu Mody, organizowanego przez niemieckie Wydawnictwo " Burda" w Salzburgu. Współpracowała z "Burda" i prowadziła dział mody w tygodniku "Poznaniak". Od 1993 r. zawodowo zajmuje się projektowaniem mody. W 1994 r. otrzymała za swoją kolekcję złoty medal na Międzynarodowych Targach "Inter- Res". W tym samym roku podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich została zaliczona do czołówki polskich projektantów mody, a przez czasopismo " Claudia" uznana za jedną z 15 najbardziej znanych Polek. Swoje kolekcje prezentowała na najbardziej prestiżowych pokazach mody w Polsce ( "Wielcy Polskiej Mody", „Polska Gala Mody", "Teraz Polska ") oraz za granicą (Niemcy, Anglia, USA ). W 1995 r. jej kolekcja " Światło Księżyca " była pokazywana w Nowym Jorku, Miami, Los Angeles, Waszyngtonie, wszędzie spotykając się z dużym zainteresowaniem. Duże uznanie publiczności i wysoką ocenę krytyków zdobyła przygotowana przez nią "Kolekcja Sarmacka". Wielokrotnie była jurorem konkursów dla projektantów mody i modelek oraz wyborów miss. Uczestniczy w wydarzeniach służących  promowaniu polskiej sztuki i eksponowaniu jej wkładu w kulturę europejską (Spotkanie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, Debata nad losem kultury polskiej na Zamku Królewskim "Porwanie Europy ", "Między Bizancjum a Disneylandem", Spotkanie twórców sztuki europejskiej "W drzwiach i za drzwiami"). Członkini Polskiej Akademii Mody. Obecnie zajmuje się także projektowaniem wnętrz, malarstwem, stylizacją, uczestniczy w szkoleniach propagujących wiedzę o modzie i sposobie ubierania się.

Prowadzony przedmiot: Stylizacja, wizaż, elementy etykiety

mgr Maria Niemiec

W latach 1999 – 2013 Skarbnik Województwa Podkarpackiego, w latach 1990 – 1998 Skarbnik Gminy Trzebownisko. Aktualnie pełni funkcję Głównego księgowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ekspert w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu samorządu terytorialnego. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Prowadzony przedmiot: Dyscyplina finansów publicznych

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stypendystka Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, a także Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze. Odbyła staże naukowe w: University of California, Irvine oraz Arizona State University. Do września 2007 r. zatrudniona na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; od października 2007 r. – na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Członek-założyciel Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; członek indywidualny European Group of Public Administration oraz Network of Institutes and Schools of Public Administration in Eastern and Central Europe. W latach 2006-2008 członek Rady Konsultacyjnej Programu PESEL2 przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie Kierownik projektu badawczego Nr NN114 250039, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka, współautorka oraz redaktorka i współredaktorka – ponad 150 publikacji naukowych, m.in. 3 monografii autorskich, 6 monografii pod redakcją lub współredagowanych, 86 artykułów autorskich i współautorskich. Zainteresowania badawcze: samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym, rozwój lokalny i regionalny, governance.

Prowadzone przedmioty: Współpraca z otoczeniem i tworzenie sieci partnerstw w JST, Seminarium dyplomowe

mgr Maria Różycka

Socjolog oraz specjalista ds. public relations. Ukończyła studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, zdobyła dyplom z public relations w Uniworld Business College w Australii oraz certyfikat Zarządzania Biznesem w Southern Cross International College w Australii. Praktykę z zakresu public relations, a w szczególności goverment relations posiadła między innymi w oddziale Burson-Marsteller w Sydney, jako asystentka posłanki w Parlamencie NSW oraz na stażu w Parlamencie Europejskim. Jako specjalista ds. PR w wydawnictwie ogólnopolskim miała okazję poznać pracę dziennikarską oraz zasady działania branży wydawniczej. Doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych negocjacji oraz tworzenia wizerunku na świecie zdobyła pracując w firmie Inglot. Od 2007 do 2009 roku pracowała jako asystent zarządu ds. komunikacji w międzynarodowej korporacji, gdzie odpowiedzialna była między innymi za relacje z mediami, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz wydarzenia specjalne. W latach 2009-2014 prowadziła własną agencję public relations. Charytatywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w 2006 r. uczestniczyła w tworzeniu kampanii PR dla Oxfam International Youth Parlament, a obecnie jest członkiem stowarzyszenia Explores. Pracowała również jako wykładowca z zakresu  public relations na WSPiA, marketingu na Politechnice Rzeszowskiej oraz prowadzi liczne szkolenia z zakresu miękkich kompetencji.

Prowadzony przedmiot: Wystąpienia publiczne

mgr Robert Wawro ( ur. 12.12.1967 r. w Rzeszowie )

Dyplomowany oficer Policji, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie. Mediator - uczestnik szkoleń organizowanych przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie posiadający szkolenia specjalistyczne w zakresie prowadzenia mediacji gospodarczych, cywilnych, rodzinnych oraz karnych. W ramach obowiązków służbowych współpracujący z negocjatorami policyjnymi. Członek stowarzyszenia "Mediatorzy Polscy".

Prowadzony przedmiot: Skuteczne mediacje i negocjacje

mgr Piotr Choroś

Od 2011 r. pracownik Urzędu Miasta Lublin, Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej. Przed pracą w administracji samorządowej związany z trzecim sektorem oraz instytucjami kultury. Od 2004 roku do 2011 członek zarządu lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber, a w latach 2004 - 2006 członek zarządu Stowarzyszenia Amnesty International. Współpracował z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem, m.in. Siecią SPLOT, Fundacją im. St. Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Menedżerskich. Politolog i absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego Stowarzyszenia Willa Decjusza. W 2014 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz członek Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie reprezentuje Unię Metropolii Polskich. 

Prowadzony przedmiot: Budżet zadaniowy i budżet partycypacyjny w JST

Ryszard Winiarski 

Wieloletni trener biznesu i wykładowca współpracujący z wieloma podmiotami gospodarczymi oraz wyższymi uczelniami. Z wykształcenia ekonomista z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym, posiadający przygotowanie i uprawnienia do pracy dydaktycznej.

W pracy trenera wykorzystuje doświadczenia i praktyczną wiedzę zdobytą w trakcie swojej pracy zawodowej tj. na stanowiskach dyrektora przedsiębiorstwa, prezesa spółki, samorządowca (wiceprezydent Rzeszowa), a także kariery dyplomatycznej – konsul na Ukrainie i w Rosji.