mgr Karol Piękoś

mgr Karol Piękoś
Telefon kontaktowy: 17 872 10 19
E-mail: kpiekos@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 327

Absolwent Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia na kierunku politologia w 2018 r., obroną pracy magisterskiej pt. Istota instytucji nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. W 2017 r. został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest czynnym druhem ochotniczej straży pożarnej oraz radnym gminnym gdzie pełni funkcję przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji.

Od 2016 r. należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a od 2018 r. jest sekretarzem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w Komitecie Podkarpackim. W ramach swojej działalności naukowo-dydaktycznej jest członkiem Zespołu Programowego Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Kolegialnego Zespołu ds. jakości. Od 2021 r. jest członkiem redakcji czasopisma Polityka i Społeczeństwo. Wziął czynny udział w ponad 40 konferencjach naukowych oraz był członkiem 4 komitetów naukowych. W ramach pracy dydaktycznej realizował na uczelni zajęcia dla dzieci i młodzieży o interdyscyplinarnym charakterze.

W swojej działalności naukowej prowadzi badania z zakresu praw człowieka, funkcjonowania obszarów niesuwerennych w stosunkach międzynarodowych, samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania państwa w sytuacjach kryzysowych. W latach 2018-2019 zrealizował grant badawczy dla młodych naukowców pt. Status ustrojowy europejskich terytoriów zależnych – NR INoP-21/2018/508. Od 2020 r. bierze czynny udział w projekcie badawczym Przemiany ustrojowe w państwach demokratycznych współczesnego świata realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Wykaz publikacji naukowych