dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR

dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR
Telefon kontaktowy: 17 872 10 97
E-mail: tkoziello@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 329

Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku politologia na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2002 roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra politologii. W latach 2002-2006 był uczestnikiem studiów doktoranckich w tej samej jednostce. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce. W 2018 roku na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce.

W szkolnictwie wyższym pracuje na etacie od 2006 roku. W latach 2006-2007 był zatrudniony na stanowisku wykładowcy na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Od 2007 roku związany jest z Uniwersytetem Rzeszowskim jako pracownik Katedry Politologii (do 2015 roku) i, obecnie, Instytutu Nauk o Polityce. W latach 2007-2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta, natomiast w 2019 roku został awansowany na stanowisko profesora uczelni, które zajmuje do tej pory.

W swojej pracy naukowej zajmował się dotychczas kilkoma obszarami badawczymi. Do nich należy zaliczyć: najnowszą historię polityczną, polską myśl polityczną XX i XXI wieku, polską politykę zagraniczną XX i XXI wieku, demokrację bezpośrednią oraz teorię polityki. Do tej pory opublikował 2 monografie autorskie, 1 monografię współautorską, 15 artykułów w czasopismach naukowych i 52 rozdziały w opracowaniach zbiorowych a także był współredaktorem 3 opracowań zbiorowych.

Podczas zatrudnienia w Uniwersytecie Rzeszowskim pełnił dotychczas lub pełni następujące funkcje:

  • był członkiem Wydziałowego Zespołu do spraw Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym (2012-2013);
  • był członkiem Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego jako przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych (2013-2016) oraz jako samodzielny pracownik naukowy (2018-2019);
  • był kierownikiem Zakładu Teorii Polityki (2019-2020);
  • jest członkiem Rady Instytutu Nauk o Polityce (od 2018);
  • jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych (od 2019);
  • jest kierownikiem Zakładu Myśli Politycznej i Teorii Polityki (od 2020);
  • jest redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Polityka i Społeczeństwo”, wydawanego przez Instytut Nauk o Polityce (od 2021).

Jest członkiem 2 stowarzyszeń naukowych. Od 2003 roku jest członkiem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, zasiadając nieprzerwanie w zarządzie oddziału lubelskiego, zaś w latach 2006-2007 pełniąc funkcję prezesa oddziału. W latach 2006-2007 oraz 2012-2018 był członkiem Zarządu Głównego LTNK natomiast od 2018 roku jest sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej. Od 2014 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Był współzałożycielem oddziału rzeszowskiego, w którym w latach 2014-2017 pełnił funkcję sekretarza. Związany jest również z dwoma czasopismami naukowymi. Od 2008 roku jest członkiem redakcji, zaś od 2012 roku – sekretarzem redakcji rocznika „Myśl Ludowa”, wydawanego przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Od 2021 roku jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Polityka i Społeczeństwo”, wydawanego przez Instytut Nauk o Polityce UR. W latach 2010-2011 był natomiast członkiem Rady Naukowej półrocznika „Historia i Polityka”, wydawanego przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.

 

Wykaz publikacji naukowych