dr hab. Przemysław Maj, prof. UR

dr hab. Przemysław Maj, prof. UR
Telefon kontaktowy: 17 872 10 58
E-mail: pmaj@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 326

W latach 1997-2002 studiował na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie na kierunku politologia (specjalność stosunki międzynarodowe). W roku 2002 obronił pracę magisterską zatytułowaną Cyberterroryzm w stosunkach międzynarodowych. W latach 2002-2006 był uczestnikiem studiów doktoranckich organizowanych przez Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku politologia. W roku 2006 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Tematem rozprawy doktorskiej był Wpływ cyberprzestrzeni na ewolucję systemu politycznego w państwach demokratycznych. W 2019 roku na mocy uchwały Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Podstawą habilitacji była monografia Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce, Rzeszów 2018.

Obszar prowadzonych przez pracownika badań dotyczy czterech sfer: teorii polityki; wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na system polityczny w demokracji; partii politycznych w Polsce oraz specyfiki wyborczej województwa podkarpackiego.

Przemysław Maj w latach 2005–2007 był wykładowcą w Podyplomowym Studium Wiedzy o Społeczeństwie, Języka obcego i ITC finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (studia były prowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). W okresie 2007–2016 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, a następnie w powstałym w wyniku jej przekształcenia Instytucie Nauk o Polityce. W latach 2016-2019 pracował jako starszy wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2019 roku jest pracownikiem Instytutu zatrudnionym na stanowisku profesora UR.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2020 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk o Polityce.

 

Wykaz publikacji naukowych