dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR 
Telefon kontaktowy: 17 872 10 58
E-mail: dyrektor.inop.cs@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 324

Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1999 r.). W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego). W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe (Wydział Studiów Politycznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego). Absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ukończył Szkołę Praw Człowieka Helsińskiej Fundację Praw Człowieka w Warszawie.

Od 2005 r. pracownik Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, początkowo jako adiunkt, następnie profesor uczelni. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskiego: zastępcy Kierownika Katedry Politologii, Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia, Członka Komisji Senackiej ds. Jakości Kształcenia, Prodziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego, Kierownika Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Członka Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego, Członka Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych, Członka Rady Naukowej Kolegium Nauk Społecznych, Kierownika Zakładu Polityki Bezpieczeństwa. Założyciel Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego i jego pierwszy dyrektor, nauczyciel dyplomowany z 13-letnim stażem w szkolnictwie.

W latach 2008-2021 współpracował z Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, gdzie w latach 2012-2018 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego.

Członek Slovak Foreign Policy Association, Polskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Członek Rady Naukowej i Redakcyjnej „Polityki i Społeczeństwa”, „UR Journal of Humanities and Social Sciences”, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Kavkaz. Przeszłość-Teraźniejszość-przyszłość”, „Facta Simonidis”. Inicjator i organizator Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka oraz kilkudziesięciu innych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Przewodniczący Podkarpackiego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, organizator Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie”. Współpracuje z organizacjami polonijnymi w Brazylii i Stanach Zjednoczonych Ameryki a także organizacjami pozarządowymi: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Amnesty International, Fundacją La Strada.

Specjalizuje się w badaniach nad bezpieczeństwem międzynarodowym, prawami człowieka
i stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów etnicznych na Bałkanach, odpowiedzialności za masowe naruszenia praw człowieka (ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości)  oraz polityce zagranicznej państw Europy Środkowej. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi za granicą: Uniwersytetem Landau-Koblenz, Uniwersytetem w Bielefeldzie, Uniwersytetem w Lipsku (Niemcy), Uniwersytetem Fryderyka II w Neapolu (Włochy), Uniwersytetem Preszowskim, Uniwersytetem Paneuropejskim w Bratysławie (Słowacja), Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie, Lwowskim Uniwersytetem Iwana Franki, Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano Frankowsku, Akademią Wojsk Lądowych im. Piotra Konaszewicza Sahajdacznego we Lwowie, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym Handlu i Ekonomii (Ukraina), Tbiliskim Uniwersytetem Państwowym Ivane Javakhisvili (Gruzja).

Wykaz publikacji naukowych