dr Mira Malczyńska-Biały

dr Mira Malczyńska-Biały
Telefon kontaktowy: 17 872 11 64
E-mail: mimalczynska@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 317

Absolwentka na kierunku Politologia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym i Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Prawo na Uniwersytecie w Staffordshire (Wielka Brytania).

Od 2011 r. jest zatrudniona w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta. Pełniła szereg funkcji na Uniwersytecie Rzeszowskim: członka Wydziałowej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów Wydziału Socjologiczno-Historycznego, członka Instytutowego i Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, opiekuna Koła Naukowego „Human Rights”, członka Podkarpackiego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zespołu Programowego kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz członka Rady Instytutu Nauk o Polityce i Rady Dydaktycznej

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki konsumenckiej, bezpieczeństwa konsumentów, ochrony praw konsumentów w Unii Europejskiej i Polsce. Członek komitetów organizacyjnych wielu konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa i praw człowieka, m.in. Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka.

Jest członkiem International Institute of Social and Economic Sciences (IISES),  American Council on Consumer Interests (ACCI), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Odbyła szereg staży i pobytów studyjnych na uczelniach polskich i zagranicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Cypryjskim w Nikozji, Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu, Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Uniwersytetu Preszowskiego, Uniwersytetu Paneuropejskiego w Bratysławie. Przeprowadziła również kwerendy w bibliotekach Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz pozarządowych organizacjach konsumenckich ANEC i BEUC w Brukseli.

 

Wykaz publikacji naukowych