dr hab. Andrzej Zapałowski, prof.UR

dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR
   
E-mail: azapalowski@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 318

Absolwent historii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie), prawa (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, filia w Rzeszowie), doktor nauk wojskowych (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), dr hab. nauk o bezpieczeństwie (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie), studiów podyplomowych z zakresu obronności państwa (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), ochrony własności intelektualnej (Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie), Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu (podporucznik rezerwy) oraz licznych kursów m.in. Wyższego Kursu Obronnego (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), kursu z zakresu sprawowania cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w George C. Marshall European Center for Security Studies w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech.

W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Przemyślu, dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP (komisja Obrony Narodowej) oraz w latach 2005-2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest radnym Rady Miasta Przemyśla. W latach 2009 – 2012 r. był pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego do spraw projektów unijnych.

Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zainteresowania badawcze

W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie problemami badawczymi leżącymi na pograniczu bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Europy Środkowowschodniej w tym stosunków polsko-ukraińskich w XIX - XXI w. oraz geopolitycznych procesów w świecie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego. Osobną kwestią są badania z zakresu doświadczeń historycznych w zakresie bezpieczeństwa regionu Podkarpacia.  W ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania są zagadnienia bezpieczeństwa związane z procesami dotyczącymi zagrożeń płynących dla stanu bezpieczeństwa Polski wynikające z procesów transformacji w państwach Europy Wschodniej.

Starze naukowe

Odbył dwutygodniowe i tygodniowe staże naukowo- dydaktyczne na uniwersytetach:

 1. West University of Timisoara (Rumunia),
 2. Uniwersytecie Nankai w Tianjin (Chiny)
 3. Uniwersytecie w Odessie (Ukraina)
 4. Uniwersytecie w Huddersfield (Anglia)
 5. Uniwersytecie Brighton (Anglia)

Projekty badawcze:

 1. W latach 2006-2010 – był członkiem grupy badawczej realizującej program badawczy Instytutu Pamięci Narodowej Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947.
 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009–2012, „Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim” (UDA – POKL.04.01.01-00-426/08-01) na kwotę 14 mln zł. Pełniona funkcja koordynator merytoryczny projektu.
 3. W latach 2013=2015 był menadżerem projektu badawczego „Integracja naukowa obszaru pograniczna polsko-ukraińskiego w zakresie monitoringu i detoksykacji substancji szkodliwych w środowisku” na kwotę 450 tys. euro, realizowanego w ramach programu UE- Cross Border Co-operation Programme Poland – Belarus - Ukraine 2007-2013

Nagrody naukowo-dydaktyczne

Za swoja działalność dydaktyczną i naukową otrzymał w 2016 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodę naukową im. Oskara Żebrowskiego za „wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk o bezpieczeństwie w obszarze bezpieczeństwa Europy środkowo-wschodniej” przyznaną przez Zarząd i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w 2014 roku

Członkostwo w graniach naukowych

 1. Członek Zarządu Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego
 3. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 4. Członek Naukowej Rady Redakcyjnej Przeglądu Geopolitycznego

Wykłady wizytujące

W trakcie swoje pracy naukowo-dydaktycznej wygłaszał wykłady dla pracowników i instytucji naukowo-dydaktycznych m.in dla pracowników Instytutu Strategii Akademii Obron Narodowej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON, na Podyplomowych Studiach Operacyjno –Strategicznych w AON, dla kadry Dowództwa Operacji Specjalnych w Krakowie, czy też dla żołnierzy polskich i amerykańskich w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Upowszechnianie wiedzy

Od 2014 roku autor stale współpracuje jako komentator wydarzeń międzynarodowych oraz
w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego z „Radiem Polonia” w Chicago oraz
z „Radiem Polskim w Chicago”. W swoim dorobku ma około 300 wywiadów o charakterze eksperckim i popularyzującym wiedzę.

 

Wykaz publikacji naukowych