dr Robert Zapart

dr Robert Zapart
Telefon kontaktowy:  
E-mail: rzapart@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 330

Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowego w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2019 r.), studiował na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu oraz Akademii im. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie i Audyt realizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz Lloyd’s Register Quality Assurance (W. Brytania) otrzymując certyfikaty audytora systemów zarządzania jakością akredytowanego w IRCA. Od początku lat 90. przez kolejne kilkanaście lat był członkiem kadry zarządzającej państwowymi i prywatnymi podmiotami. Od 2000 r. prowadził równoległe do pracy zawodowej badania naukowe związane z tematyką Polskiego Państwa Podziemnego oraz aktywnością polityczną przymusowego wychodźstwa wykorzystując przyznane przez Polską Akademię Umiejętności (Fundacja Lanckorońskich) oraz przez Fundację Armii Krajowej w Londynie granty i stypendia zagraniczne Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009 r.). W latach 2010-2018 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie na tym ostatnim pełnił również funkcje przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej. W latach 2011-2013 uczestniczył w dwóch projektach realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W 2015 r. prowadził cykl wykładów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa ŠafárikaKošicach w ramach programu Erasmus+. Od kilku lat jest stałym współpracownikiem Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem rad naukowych następujących czasopism: „Biuletyn Studium Polski Podziemnej” (Londyn, 2013-2017), „Studia Polonijne” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Rocznik Kolbuszowski”, „Resovia Sacra”.

Od początku 2010 r. sprawuje funkcję pełnomocnika w Polsce, powołanej przy udziale Władz RP na Uchodźstwie, Fundacji Armii Krajowej w Londynie oraz jest członkiem Kapituły Nagrody im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Zajmuje się naukowo koncepcjami integracji i bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej polskiego wychodźstwa, informacjami prawnie chronionymi, podmiotami pozarządowymi w systemie bezpieczeństwa państwa, a także relacjami Państwo-Kościół z perspektywy doktryny polityczno-prawnej. Jest autorem lub współautorem kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w kraju oraz poza granicami. Konsultował publikacje, wystawy oraz filmy związane powyższą tematyka badań.

 

Wykaz publikacji naukowych