dr inż. Maciej Milczanowski

dr inż. Maciej Milczanowski
Telefon kontaktowy: 17 872 10 58
E-mail: mmilczanowski@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 326

Tytuły zawodowe, stopnie naukowe:  

 • stopień doktora nauk humanistycznych, dyscyplina historia, dyplom studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, tytuł rozprawy doktorskiej: Imię Cezara w kontekście wojen o władzę w II triumwiracie, promotor prof. Edward Dąbrowa.
 • magister nauk humanistycznych, dyscyplina historia, dyplom ukończenia Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Humanistycznym w Warszawie-Rembertów, 2004, tytuł rozprawy: Motywy podbojów Aleksandra Wielkiego.
 • tytuł zawodowy: inżynier, stopień wojskowy: podporucznik (obecnie kapitan rezerwy), dyplom ukończenia Wojskowej Akademii Łączności w Zegrzu, , Zegrze 1996.

 

Obszar badawczy obejmuje nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie, ale także kwestie związane ze strategią, przywództwem, psychologią społeczną.

 

Kariera akademicka i zawodowa poza szkolnictwem wyższym oraz zajmowane stanowiska, pełnione funkcje:

 • Od października 2018 zatrudnienie w Uniwersytecie Rzeszowskim: Od października 2020 pracownik naukowo-dydaktyczny, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i kierownik kierunku Politologia, Kierownik Zespołu Programowego kierunku Politologia. Od 2018 roku członek kolegialnej komisji wyborczej Uniwersytetu Reszowskiego, opiekun Koła Naukowego Human Rights UR
 • od grudnia 2015 Lider Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów.
 • 2010 - sierpień 2018 Stanowisko kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektora Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ.
 • Wrzesień 2008 - sierpień 2018 – Asystent (od 2010 Adiunkt) w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jako nauczyciel akademicki.
 • Wrzesień 2008 – zakończenie służby wojskowej.
 • 2005 – 2006 Udział w tzw. Siłach Koalicji w Iraku, na stanowisku Battle Captain w Tactical Operation Center.
 • 2001 – awans na stopień kapitana.
 • Od 2000 – służba w dowództwie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, w sekcji łączności S6, na stanowisku oficer łączności-tłumacz, Sekcji S1 na stanowisku oficer prasowy (rzecznik prasowy), oficer wychowawczy.
 • 1998 – 2000 służba w dowództwie 21 Batalionu Dowodzenia.
 • 1997 – 1998 misja ONZ strefa zdemilitaryzowana pomiędzy Izraelem i Syrią (Wzgórza Golan), na stanowisku dowódcy plutonu dowodzenia oraz dowódcy posterunku nr 60.
 • Od 1996 zawodowy oficer służba w kompanii łączności 21 Batalionu Dowodzenia
  w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Członkostwo w gremiach naukowych, redakcjach pism naukowych, udział w stypendiach

 • recenzent tekstów naukowych dla pisma „Poliarchia. Studencko-doktoranckie czasopismo naukowe” Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • rada naukowa czasopiśma tureckiego Afro-Eurasian Studies, Uniwersytetu w Kastamonu oraz Journal of the Human and Social Science Researches.
 • rada naukowa czasopisma Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Uniwersytetu Kastamonu w Turcji.
 • rada redakcyjna w Journal of the Human and Social Science Researches, Turcja.
 • rada redakcyjna Econder International Academic Journal, Turcja.
 • członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Rzeszowie.
 • uczestnik stypendium Rektora WSIZ w Rzymie, maj 2009 (dwa tygodnie) w ramach pracy doktorskiej.
 • laureat konkursu na stypendium Silas Palmer Fellow in Hoover Institution, Stanford University, które zrealizowane zostało w miesiącach czerwiec-lipiec 2015, Visiting Fellow, praca w rchiwum Hoover Institution oraz szereg konsultacji z pracownikami Hoover Institution pełniącymi w różnym czasie wysokie funkcje państwowe w administracji USA, w tym gen James Mattis który dowodził dywizją Marines w Iraku i jest współtwórcą koncepcji zwalczania rebelii określanej jako COIN.
 • konsultant w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w związku z pracami nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego pod kierownictwem gen. prof. Stanisława Kozieja.
 • Organizacja wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w latach 2019, 2020, 2021.
 • 30-31 września 2014 r., współorganizacja (z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej) dwudniowej Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później” - WSIZ Kielnarowa;
 • 25 listopada 2010 r., współorganizacja konferencji naukowej, nt.: „Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych” w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach,
 • w dniach 16-17 października 2019 r., pełnił funkcję sekretarza w komitecie organizacyjnym II Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka, organizowanego przez Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Udział w programie Erasmus +, w charakterze nauczyciela:
 • Francja, Troyes, Groupe ESC, wykłady w ramach programu ERASMUS, nt.: US international security doctrines for the Middle East and role of the EU – France. Maj 2014;
 • Turcja, Kastamonu, Uniwersytet w Kastamonu, wykłady w ramach programu ERASMUS, nt.: Arab Revolution and Turkish International Politics. Marzec 2013;
 • Turcja, Izmir, University of Economics, wykłady w ramach programu ERASMUS, nt.: International politics and role of Turkey in face of Arab Revolution in Egypt. Marzec 2013;
 • Finlandia, Ylivieska, uniwersytecie Ekonomicznym w Izmirze,Centria University of Applied Sciences, wykłady w ramach programu ERASMUS, nt.: “International security: Iraq after invasion of anti-terrorism coalition”, kwiecień 2012;
 • Litwa, Uniwersytety w Wilnie, Poniewieżu i Kłajpedzie, cykl treningów z nauczycielami akademickimi na temat: „Collaboration skills and conflict management in higher education studies”, styczeń 2011.

 

Wykaz publikacji naukowych