prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska

prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska 
Telefon kontaktowy: 17 872 11 22
E-mail: apawlowska@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 319

Tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe

Magister Nauk Politycznych - Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1987

Magister Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1988

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1993

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2003

Profesor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 2019

Obszar badawczy

Administracja publiczna, samorząd terytorialny, demokracja lokalna i współrządzenie, rozwój lokalny i regionalny

Kariera akademicka

10.1987-01.1994 - Asystent w Instytucie Nauk Politycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

02.1994-10.2003 - Adiunkt na Wydziale Politologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11.2003-09.2007 -Adiunkt (ze stopniem doktora habilitowanego) na Wydziale Politologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10.2007-02.2019 – Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Katedrze Politologii (obecnie Instytucie Nauk o Polityce) Uniwersytetu Rzeszowskiego

Od 03.2019 – Profesor w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

10.1999-10.2003 - Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

11.2003-09.2018 - Profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Pełnione funkcje

10.2005-09.2007 - Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Politologii na Wydziale Politologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

09.2008-08.2012 - Prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

09.2012-02.2015 - Kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

02.2015-09.2020 - Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

11.2013-10.2016 - Przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

2012-2016 - członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego i Komisji Senackiej UR ds. Rozwoju Uczelni

Od 02.2009 - Kierownik Zakładu Administracji Publicznej i Polityki Społecznej w Katedrze Politologii, obecnie Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Od 09.2020 – członek Rady Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Od 09.2020 – członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Członkostwo w gremiach naukowych

Członek: Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (Prezes Oddziału w Rzeszowie; przewodnicząca Sekcji Administracji i Polityk Publicznych), European Political Science Association.

Przedstawiciel Instytutu Nauk o Polityce UR w Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023

Członkostwa w redakcjach czasopism naukowych

Członek Rad Naukowych czasopism: Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe, ISSN 1730-5306; Annales Scientia Politica, ISSN 1339-0732; Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, ISSN 1505-2192; Rynek – Społeczeństwo – Kultura ISSN 2300-5491

Redaktor Naczelna kwartalnika Polityka i Społeczeństwo, ISSN 1732-9639, w latach 2012-2021

Stypendia i granty badawcze

09.1997 – 02.1998 - Stypendium Fundacji Fulbrighta w Kalifornia State University, Irvine

09.2006-12.2006 - Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w School of Public Affairs, Arizona State University

2005-2006 – Kierownik grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 1 H02E 019 27

10.2010-10.2013 - Kierownik projektu badawczego Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim, nr NN114 250039 (MNiSW/NCN)

03.2018-03.2020 – Kierownik projektu badawczo-edukacyjnego Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego, nr DIALOG 0163/2017, finansowanego w ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Edukacji

09.1997 – 08.1999 - Grant badawczy Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze

09.1992 – 09.1993 - Grant badawczy Research Support Scheme, Uniwersytetu Europy Środkowej w Pradze

 

Wykaz publikacji naukowych