dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR

dr hab. Bogusław Kotarba, prof. UR 
Telefon kontaktowy: 17 872 11 63
E-mail: bokotarba@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 321

Absolwent Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie; tytuł magistra politologii (specjalność samorząd i polityka lokalna) uzyskał w 2006 r. Na tej samej uczelni odbył studia III stopnia. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, uzyskał w 2010 r. na podstawie rozprawy Konflikty w samorządzie terytorialnym Rzeszowa w latach 2002-2009. W 2020 roku, na podstawie osiągnięcia naukowego Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych. Studium przypadku, Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Od 2010 roku zatrudniony w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego (wcześniej Katedrze Politologii), w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej, na stanowisku adiunkta (2010-2020), a następnie profesora uczelni. Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz na lokalnych politykach publicznych. Uczestniczył (jako wykonawca) w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim, 2010–2013, Narodowe Centrum Nauki (nr NN114250039),
  • Polityka oświatowa samorządów województwa podkarpackiego, 2012–2013, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, projekt „Innowacyjny Uniwersytet Rzeszowski” (nr 4/IUR/KI/2012), realizowany w ramach programu MNiSW „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej",
  • Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół, 2016–2018, Narodowe Centrum Nauki (nr 2015/19/D/HS5/03153).

W latach 2012-2021 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Polityka i Społeczeństwo”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe; pracował zarówno w sektorze przedsiębiorstw (pełnił m.in. funkcje kierownika zakładów produkcyjnych zatrudniających ponad 100 osób, oraz kierował komórkami organizacyjnymi ogólnopolskich firm spedycyjnych i logistycznych), jak i w administracji publicznej (przez dwie kadencje pełnił funkcję wójta).

 

Wykaz publikacji naukowych