dr Anna Kołomycew

dr Anna Kołomycew
Telefon kontaktowy: 17 872 11 63
E-mail: akolomycew@ur.edu.pl
Gabinet (nr pokoju): 321

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwentka studiów magisterskich na kierunku politologia oraz licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2007-2011 doktorantka studiów trzeciego stopnia na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku zatrudniona na stanowisku asystenta, a od 2011 roku adiunkta w Zakładzie Administracji Publicznej i Polityki Społecznej Instytutu Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Udział w projektach naukowych:

2018-2020 – członek zespołu badawczego w ramach projektu „Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, projekt finansowany w ramach programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa nr 0163/2017.  

2016-2018 – kierownik projektu pt. „Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół”; finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki nr 2015/19/D/HS5/03153 (SONATA 10).

2010-2013 – wykonawca w projekcie pt. „Partnerstwo międzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokalnego w województwie podkarpackim” (N N114 250039), Kierownik: dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR; projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (później projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki); projekt badawczy własny finansowany na podstawie ustawy z dn. 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki – konkurs 39.

2017-2018 – wykonawca w międzynarodowym projekcie pt. Transformation and educational processes in the Visegrad Group countries - Visegrad - University Studies Grant No. 61300029; kierownik: Tamara Ishchenko, Ph.D.; projekt finansowany Visegrad Fund – Fundusz Wyszehradzki - Visegrad University Studies Grants.

2013-2014 – wykonawca w międzynarodowym projekcie pt. Public administration reform in Ukraine: lessons learned from Slovakia and Poland; projekt finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego - Standard Grants Project V4EaP Standard Grants Project no. 21250090; kierownik DUDINSKÁ, Irina, doc., PhDr., CSc.

2013-2014 – wykonawca w projekcie pt. Rozvoj vedecko-výskumnej spolupráce v SR – PL pohraničí, projekt finansowany ze środków PL-SK/PO/IPP/III/153, Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekt) - Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013; PL-SK/PO/IPP/III/153, Prioritná os III: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekt) - PL: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Pełnione funkcje:

Sekretarz Sekcji Administracji i Polityk Publicznych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz sekretarz Oddziału PTNP w Rzeszowie.

Od 2012 roku Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Nauk o Polityce.

Członek redkacji i recenzent w czasopismach: Challenges of the Future, ISSN 2463-9281 (member of the editorial board), Polish Political Science Review, ISSN 2353-3773 (reviewer), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, ISSN 0208-600X (reviewer), Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1896-0200 (reviewer).

Od 2018 roku członek Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Od 2020 roku członek Zespołu Tematycznego Smart Living Urban Lab Rzeszów.

Obszary zainteresowań naukowych: modele rządzenia publicznego, instrumenty zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym, partycypacyjne i deliberacyjne mechanizmy angażowania obywateli w sprawy publiczne, polityki publiczne ze szczególnym uwzględnieniem polityki oświatowej i społecznej, a także przedsiębiorczość społeczną.

 

Wykaz publikacji naukowych