Archiwum konferencji

„Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” - W kierunku modernizacji kapitału ludzkiego

W dniach 22-23 września 2016 r. na Wydziale Ekonomii UR odbyła XV konferencja z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, pod hasłem W kierunku modernizacji kapitału ludzkiego. Jak co roku  organizatorami konferencji byli  pracownicy naukowi Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedry Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie pracujący pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Gabriela Woźniaka.

Współczesne  procesy  modernizacyjne obok wielorakich korzyści niosą ze  sobą  również  wiele  zagrożeń  rozwojowych, których fundamentalną przyczyną są niedostosowania w obszarze kapitału ludzkiego do konkurencji nowego typu i sieciowych struktur rynków. Problemami dostosowawczymi w obszarze kapitału ludzkiego dotknięte są w szczególności kraje rozwijające się oraz zagrożone pułapką średniego rozwoju, w tym również Polska. Z tego względu problematyka tegorocznej konferencji cieszyła się niezwykle dużym zainteresowaniem zarówno świata nauki jak i polityki, czego dowodem jest objęcie konferencji patronatem honorowym przez Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aleksandra Bobko.

W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu uczonych z wiodących ośrodków naukowych z całej Polski a także pracownicy naukowi z uczelni ukraińskich. Punkt  wyjścia  do  dyskusji  stanowiła  koncepcja  zintegrowanego  rozwoju profesora M.G. Woźniaka,  która zakłada zharmonizowanie rozwoju wszystkich sfer bytu ludzkiego (sfery rozumu i duchowej, natury  i  biologii,  konsumpcji,  a  także  sfery  ekonomicznej,  politycznej,  społecznej, technologicznej). Stanowi to znaczne poszerzenie i wzbogacenie dotychczas rozpatrywanej w ramach  głównego  nurtu  ekonomii,  koncepcji  rozwoju  zrównoważonego,  która  zakłada zrównoważenie w sferze ekonomicznej, społecznej i ekologicznej.

W ramach interdyscyplinarnej debaty poruszono kwestię warunków modernizacji kapitału  ludzkiego  dla  potrzeb  gospodarki  opartej  na  wiedzy  i  innowacyjności  oraz przedstawiono  zalecenia  pod  adresem  sfery  edukacji,  a  także  innych  kanałów  rozwoju kapitału ludzkiego: od rodziny, poprzez praktykę gospodarczą, po media publiczne i instytucje społeczeństwa obywatelskiego. W debacie zwrócono uwagę na sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim, aktywnością  innowacyjną,  zintegrowanym  rozwojem  na  poziomie  osobowym,  mikro- i makroekonomicznym oraz nierównościami społecznymi.

Prace prezentowane podczas tegorocznej konferencji publikowane będą w roku 2017 na łamach czasopisma „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”. Już teraz zapraszamy do lektury! 

wstecz