Harmonogram zadań

Planowane zadania

Realizacja/ Odpowiedzialni

Termin realizacji

Przygotowanie Formularza Oceny Wydziału

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Grudzień 2017 – styczeń 2018

Analiza badania jakości – studencka ankieta oceny prowadzącego przedmiot

Pracownicy dziekanatu, Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Koniec smestru

Analiza badania jakości – studencka ankieta oceny pracy dziekanatu

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Koniec semestru

Uaktualnianie treści sylabusów

Nauczyciele akademiccy, Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Rada Progrramowa

Początek nowego semestru

Ustalenie harmonogramu konsultacji

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

31 października 2017, 15 marca 2018

Przygotowanie zasad rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Styczeń-marzec 2018

Przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Cały rok akademicki

Przegląd, analiza i doskonalenie programu kształcenia

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Rada Programowa, interesariusze zewnętrzni

Cały rok akademicki

Weryfikacja prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym

Promotorzy prac dyplomowych

Przed dopuszczeniem do obrony

Monitoring/poszerzanie oferty studenckich praktyk/staży dydaktycznych/naukowych

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Rada Programowa, interesariusze zewnętrzni

Cały rok akademicki

Planowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Rada Programowa

Styczeń –luty 2018

Analiza działań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, na poziomie Wydziału – przedstawienie na posiedzeniu RI raportu za rok akademicki 2016/2017

Prodziekan. ds. Studenckich i Kształcenia

Październik 2018