Stopień doktora dla Pana mgr. Bogumiła Cieńka

dr Bogumił Cieniek
Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dniu 24 stycznia 2024 r. podjęła uchwałę Nr 1/1/2024/RDIMat, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa mgr. Bogumiłowi Cieńkowi, pracownikowi Instytutu Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, działając na podstawie art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669) w związku art. 18a ust.11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (dz. U. Nr 65 z roku 2003, poz. 595 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz opinii właściwej Komisji ds. przewodu doktorskiego z dnia 10 stycznia 2024 r., na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2024 r. podjęła Uchwałę o nadaniu mgr. Bogumiłowi Cieńkowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Uchwała Rady Dyscypliny Inżynierii Materiałowej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza jest prawomocna z chwilą jej podjęcia.