Katedra Badań Materiałowych i Spektroskopowych

Pracownicy

Prowadzone badania

 

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR - kierownik

tel. 17 851 87 03
e-mail: rhakalla@ur.edu.pl
pok. 312, B1, budynek A0
pok. 114, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Spektroskopia rowibroniczna wysokiej rozdzielczości (w szczególności FT - UV/VIS) molekuł dwuatomowych o znaczącej aplikacji astronomicznej, astrofizycznej, środowiskowej, biologicznej oraz technologicznej. Globalne analizy deperturbacyjne  wielostanowo i rozlegle zaburzonych struktur energetycznych molekuł.

Prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

tel. 17 851 86 38
e-mail: [email protected]
pok. 377, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Symulacja i kształtowanie metodą laserowej obróbki femtosekundowej mikro/nano interfejsów powierzchniowych: badania ich właściwości fizycznych i biochemicznych, w tym i fotokatalitycznych.
Synteza i modyfikacja wybranych nanostruktur metodą fotostymulowania osadzania oraz badanie ich właściwości fotodynamicznych

Prof. dr hab. Jacek Krełowski

tel. 17 851 87 11
e-mail: [email protected]
pok. 115, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Próba identyfikacji rozmytych linii międzygwiazdowych (ang. Diffuse Interstellar Bands - DIB). DIB-y to stosunkowo szerokie struktury widmowe znane od 1922, ale po dziś dzień niezidentyfikowane. Uważa się powszechnie, że za bogatym (ponad 550 struktur) widmem linii rozmytych kryją się złożone molekuły, najpewniej związki węgla. Ani jedna próba identyfikacji nie zakończyła się do tej pory sukcesem. Podjęta w Instytucie Nauk Fizycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, najnowsza próba identyfikacji jest obecnie w toku.

Prof. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz

Profesor Senior
e-mail: [email protected]
pok. 309, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania właściwości strukturalnych i optycznych ciał stałych (głównie półprzewodników -  zarówno materiałów masywnych, jak i cienkich warstw i struktur niskowymiarowych).
Główne zainteresowania: dynamika sieci krystalicznej, właściwości mechaniczne, magnetyzm.
Stosowane metody doświadczalne: dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (w tym promieniowania ze źródeł synchrotronowych), elastyczne i nieelastyczne rozpraszanie neutronów, odbicie neutronów spolaryzowanych, rozpraszanie ramanowskie, odbicie i transmisja w zakresie spektralnym podczerwieni, nanoindentacja.

dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

tel. 17 851 87 30
e-mail: [email protected]
pok. 60, B2, budynek A0
pok. 316, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Krystalizacja powłok, cienkich filmów z fazy gazowej w procesie reaktywnego rozpylania magnetronowego, nanokompozyty w aplikacjach antybakteryjnych i antywirusowych. Modyfikacja ditlenku tytanu N i Ag. Charakterystyka struktury nanomateriałów metodami TEM (HRTEM i HRSTEM z FFT, SAED, TEM z EDS).

dr hab.  Przemysław Kolek, prof. UR

tel. 17 851 86 99
e-mail: pkolek@ur.edu.pl
pok. 302, B1, budynek A0
pok. 112, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Eksperymentalna spektroskopia molekularna. Spektroskopia laserowa cząsteczek schłodzonych i izolowanych w naddźwiękowych wiązkach molekularnych; spektroskopia wysokiej rozdzielczości. Spektroskopia przejść elektronowo-oscylacyjnych cząsteczek wieloatomowych oraz przejść elektronowo- oscylacyjno- rotacyjnych małych cząsteczek. Laboratoryjna spektroskopia astronomiczna.

Teoretyczne metody spektroskopii molekularnej. Badania elektronowych stanów wzbudzonych. Analiza oscylacyjna, struktura oscylacyjna przejść elektronowych - czynniki FC, sprzężenie wibronowe.

Chemia teoretyczna: chemia kwantowa, w szczególności obliczenia kwantowo-chemiczne dla cząsteczek w elektronowych stanach wzbudzonych, analiza oscylacyjna dla cząsteczek w stanie podstawowym i w stanach wzbudzonych. Relacje miedzy strukturą elektronową a dynamiką i właściwościami cząsteczek w stanach podstawowych i wzbudzonych.

dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

tel. 17 851 87 03
e-mail: [email protected]
pok. 302, B3, budynek A0
pok. 114, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów


 

Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości wodorków i deuterków wybranych metali grupy IIIA oraz ich jonów dodatnich (AlH, AlD, AlH+, AlD+, InH, InD, GaH, GaD). Uzyskiwanie i analiza widm molekuł o istotnym znaczeniu astrofizycznym i środowiskowym (CO, CO+, CH, CD, CH+, CD+).

dr hab. Ihor Virt, prof. UR

tel. 17 851 86 08
tel. 17 851 85 64
e-mail: [email protected]
pok. 210, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów


 

Badania eksperymentalne materiałów półprzewodnikowych (CdTe, PbTe i Bi2Te3, ZnO, AlN) stosowanych w tomografii medycznej, w szczególności do produkcji detektorów promieniowania gamma, UV i podczerwonego oraz urządzeń termoelektrycznych.

dr inż. Grzegorz Gruzeł

tel. 17 851 87 43
e-mail: [email protected]
pok. 319, B1, budynek A0
pok. 101, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów


 

Wytwarzanie metodami chemicznymi nanocząstek metali szlachetnych oraz tak zwanych nanoramek o różnej morfologii (kształt, rozmiar, skład chemiczny, segregacja fazowa), jako potencjalnych nanokatalizatorów w ogniwach paliwowych. Charakteryzacja otrzymanych nanostruktur za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, pomiarów potencjału zeta, a także zbadanie ich własności elektrochemicznych w reakcjach utleniania alkoholi.

dr Mariusz Bester

tel. 17 851 87 45
tel. 17 851 87 51
e-mail: [email protected]
pok. 307, B1, budynek A0
pok. 135, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania szumów w cienkich warstwach ZnO domieszkowanych pierwiastkami magnetycznymi, a także wpływem pól elektromagnetycznych na układy biologiczne (nasiona roślin i komórki macierzyste). Ponadto badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw półprzewodnikowych metodami PVD i PLD. W obszarze zainteresowań leżą również zagadnienia z zakresu telemedycyny i IoT.

dr  Izabela Piotrowska

tel. 17 851 85 70
e-mail: ipiotrowska@ur.edu.pl
pok. 302, B1, budynek A0
pok. 113, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania emisyjnych widm elektronowych wybranych molekuł dwuatomowych, w szczególności układu Comet-Tail (A2Πi - X2Σ+) w jonowej molekule CO+ i jej odmianach izotopowych.

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

Dr inż. Jakub Szlęzak

tel. 17 851 87 33, 17 851 87 34
e-mail: [email protected]
pok. 56, B2, budynek A0
pok. 70, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

Mgr inż. Stanisław Ryzner

tel. 17 851 85 70
e-mail: [email protected]
pok. 113, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

 

Mgr inż. Patrycja Skała

tel. 17 851 86 81
e-mail: [email protected]
pok. 317, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

Mgr Mariusz Berłowski

tel. 17 851 85 71
e-mail: [email protected]
pok.301, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

Tomasz Szybisty

tel. -
e-mail: tszybisty@ur.edu.pl
pok. 01, budynek A2
ul. Rejtana 16c, 35-310 Rzeszów