Charakterystyka Badań

 

Katedra Badań Materiałowych i Spektroskopowych

Pracownicy

Prowadzone badania

Dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR - kierownik

Spektroskopia rowibroniczna wysokiej rozdzielczości (w szczególności FT – UV/VIS) molekuł dwuatomowych o znaczącej aplikacji astronomicznej, astrofizycznej, środowiskowej, biologicznej oraz technologicznej. Globalne analizy deperturbacyjne wielostanowo i rozlegle zaburzonych struktur energetycznych molekuł.

Prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

Symulacja i kształtowanie metodą laserowej obróbki femtosekundowej mikro/nano interfejsów powierzchniowych: badania ich właściwości fizycznych i biochemicznych, w tym i fotokatalitycznych.

Synteza i modyfikacja wybranych nanostruktur metodą fotostymulowania osadzania oraz badanie ich właściwości fotodynamicznych

Prof. dr hab. Jacek Krełowski

Próba identyfikacji rozmytych linii międzygwiazdowych (ang. Diffuse Interstellar Bands - DIB). DIB-y to stosunkowo szerokie struktury widmowe znane od 1922, ale po dziś dzień niezidentyfikowane. Uważa się powszechnie, że za bogatym (ponad 550 struktur) widmem linii rozmytych kryją się złożone molekuły, najpewniej związki węgla. Ani jedna próba identyfikacji nie zakończyła się do tej pory sukcesem. Podjęta w Instytucie Nauk Fizycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, najnowsza próba identyfikacji jest obecnie w toku.

Prof. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz

Profesor Senior

Badania właściwości strukturalnych i optycznych ciał stałych (głównie półprzewodników – zarówno materiałów masywnych, jak i cienkich warstw i struktur niskowymiarowych). Główne zainteresowania: dynamika sieci krystalicznej, właściwości mechaniczne, magnetyzm. Stosowane metody doświadczalne: dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (w tym promieniowania ze źródeł synchrotronowych), elastyczne i nieelastyczne rozpraszanie neutronów, odbicie neutronów spolaryzowanych, rozpraszanie ramanowskie, odbicie i transmisja w zakresie spektralnym podczerwieni, nanoindentacja.

Dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

Kompilacja parametrów krystalizacji z fazy gazowej w procesie reaktywnego rozpylania magnetronowego i dyfuzji podczas wyżarzania w celu uzyskania określonej budowy, składu fazowego i rozmiaru krystalitów powłoki. Antybakteryjne nanokompozytowe powłoki ditlenku tytanu domieszkowanego Ag i N. Analiza struktury nanomateriałów metodami TEM (HRTEM i HRSTEM z FFT, SAED).

Dr hab. Przemysław Kolek, prof. UR

Eksperymentalna spektroskopia molekularna. Spektroskopia laserowa cząsteczek schłodzonych i izolowanych w naddźwiękowych wiązkach molekularnych; spektroskopia wysokiej rozdzielczości. Spektroskopia przejść elektronowo-oscylacyjnych cząsteczek wieloatomowych oraz przejść elektronowo- oscylacyjno- rotacyjnych małych cząsteczek. Laboratoryjna spektroskopia astronomiczna.

Teoretyczne metody spektroskopii molekularnej. Badania elektronowych stanów wzbudzonych. Analiza oscylacyjna, struktura oscylacyjna przejść elektronowych – czynniki FC, sprzężenie wibronowe.

Chemia teoretyczna: chemia kwantowa, w szczególności obliczenia kwantowo-chemiczne dla cząsteczek w elektronowych stanach wzbudzonych, analiza oscylacyjna dla cząsteczek w stanie podstawowym i w stanach wzbudzonych. Relacje miedzy strukturą elektronową a dynamiką i właściwościami cząsteczek w stanach podstawowych i wzbudzonych.

Dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości wodorków i deuterków wybranych metali grupy IIIA oraz ich jonów dodatnich (AlH, AlD, AlH+, AlD+, InH, InD, GaH, GaD). Uzyskiwanie i analiza widm molekuł o istotnym znaczeniu astrofizycznym i środowiskowym (CO, CO+, CH, CD, CH+, CD+).

Dr hab. Ihor Virt, prof. UR

Badania eksperymentalne materiałów półprzewodnikowych (CdTe, PbTe i Bi2Te3, ZnO, AlN) stosowanych w tomografii medycznej, w szczególności do produkcji detektorów promieniowania gamma, UV i podczerwonego oraz urządzeń termoelektrycznych.

Dr inż. Grzegorz Gruzeł

 Wytwarzanie metodami chemicznymi nanocząstek metali szlachetnych oraz tak zwanych nanoramek o różnej morfologii (kształt, rozmiar, skład chemiczny, segregacja fazowa), jako potencjalnych nanokatalizatorów w ogniwach paliwowych. Charakteryzacja otrzymanych nanostruktur za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, pomiarów potencjału zeta, a także zbadanie ich własności elektrochemicznych w reakcjach utleniania alkoholi.

Dr Mariusz Bester

Badania szumów w cienkich warstwach ZnO domieszkowanych pierwiastkami magnetycznymi, a także wpływem pól elektromagnetycznych na układy biologiczne (nasiona roślin i komórki macierzyste). Ponadto badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw półprzewodnikowych metodami PVD i PLD. W obszarze zainteresowań leżą również zagadnienia z zakresu telemedycyny i IoT.

Dr Izabela Piotrowska

Badania emisyjnych widm elektronowych wybranych molekuł dwuatomowych, w szczególności układu Comet-Tail (A2Πi – X2Σ+) w jonowej molekule CO+ i jej odmianach izotopowych.

 

Katedra Badań Biofizycznych i Strukturalnych

Pracownicy

Prowadzone badania

Dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR - kierownik

Analiza symetrii i właściwości strukturalnych materii skondensowanej. Badanie: modeli ściśle rozwiązywalnych, podstawienia Bethego, układów strunowych Bethe  ansatz, korelacji elektronowych w układach wielocząstkowych oraz splątania kwantowego w układach spinowych.

Prof. dr hab. Marian Cholewa

Obrazowanie medyczne z wykorzystaniem rezonansu, tomografu, PET/MR i promieniowania synchrotronowego.

Nowoczesne metody leczenia nowotworów jak hadron cancer therapy (HCT) czy micro beam radiation therapy (MRT).

Badania spektroskopowe stosowane w biologii i medycynie.

Nowe materiały związane z nowoczesnymi systemami fotowoltaicznymi w przyszłości.

Rozwój i zastosowanie detektorów promieniowania w oparciu o nowe nanomateriały.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek

Promieniowanie akustyczne wibrującej powierzchni i źródeł punktowych. Teoretyczne i eksperymentalne badania oparte na komorze pół-bezechowej. Moc akustyczna źródeł i ciśnienie akustyczne. Metody asymptotyczne i przybliżone, rygorystyczna analiza teoretyczna. Nauki podstawowe i stosowane.

Prof. dr hab. Antoni Szczurek

Procesy perturbacyjne. Ekskluzywna produkcja mezonów. Produkcja kwarkonii i lekkich mezonów. Produkcja ciężkich kwarków. Ultraperyferyczne zderzenia ciężkich jonów. Plazma kwarkowo-gluonowa i efekty elektromagnetyczne. Procesy wywołane fotonami. Rozkłady partonów. Struktura hadronów.

Prof. dr hab. Igor Tralle

Profesor Senior

Szeroko rozumiana fizyka ciała stałego i struktur niskowymiarowych; transport nośników ładunku (w tym kwantowy) w strukturach niskowymiarowych; metamateriały; splątanie kwantowe. W ostatnich latach również - fizyka komet.

Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

Badania wykorzystujące spektroskopię Ramana i spektroskopię IR (z transformatą Fouriera FTIR) w zakresie bliskiej i dalekiej podczerwieni w kryształach półprzewodnikowych, szkłach i tkankach. W kryształach badania dotyczą oddziaływania elektron - fonon. W szkłach dotyczą badań strukturalnych. W tkankach poszukiwane są markery dające odpowiedź w leczeniu wybranych nowotworów.

Dr hab. Piotr Gronkowski, prof. senior

Termodynamiczna ewolucja komet a wybuchy blasku tych ciał niebieskich

Dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR

Tematyka badań naukowych skupia się wokół zagadnień związanych z fizyką wysokich energii, a w szczególności koncentruje się na teoretycznej analizie wybranych procesów zachodzących w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronowych. Głównym celem badań jest połączenie frontu badań teoretycznych z najnowszymi danymi eksperymentalnymi na akceleratorze LHC w CERN-ie.

Dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof. UR

Zastosowanie liniowej teorii pola akustycznego oraz odpowiednich narzędzi matematycznych takich jak np.: szeregi funkcji własnych transformaty całkowe do opisu zjawisk związanych z propagacją fal dźwiękowych promieniowanych przez płaskie źródła w obszarach ograniczonych odgrodami. Badanie akustycznych właściwości rezonatorów w postaci otwartych lub zamkniętych wnęk o kołowych i prostokątnych przekrojach. Modelowanie sterowania transmisji fal akustycznych przez układy płytowe.

Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR

Obszar badań obejmuje fizykę ciała stałego, w tym materiały półprzewodnikowe, kryształy warstwowe, jak i materiały azotkowe dla optoelektroniki i mikroelektroniki wysokich częstotliwości, mocy i temperatur. Badania naukowe obejmują: atomistyczne modelowanie ab-initio adsorpcji pierwiastków na powierzchniach, procesów rekonstrukcji, wzrostu cienkich warstw. Obliczenia ab-initio dyfuzji defektów punktowych na międzypowierzchniach, badanie heterostruktur półprzewodnikowych. Obliczenia z pierwszych zasad struktur pasmowych ciał krystalicznych, badanie roli symetrii i topologii w odzwierciedleniu własności fizycznych kryształów.

Dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

Własności strukturalne i magnetyczne materii skondensowanej zarówno w obszarze niskowymiarowych układów spinowych jak i objętościowych stopów metali (stopy Heuslera). Cienkowarstwowe materiały półprzewodnikowe w zastosowaniach fotowoltaicznych. Wykorzystanie fizycznych metod pomiarowych i obliczeniowych w medycynie.

Dr Anna Cisek

Tematyka badań naukowych skupia się na fizyce wysokich energii oraz fizyce cząstek elementarnych.

Badania naukowe obejmują obliczenia całkowitych i różniczkowych przekrojów czynnych w funkcji wielu zmiennych (np. energii, pędu poprzecznego, rapidity, kąta azymutalnego) na produkcję mezonów wektorowych w zderzeniach foton- proton, proton-proton, foton-jądro i jądro-jądro.

Głównym celem badań jest opis danych eksperymentalnych pochodzących z akceleratorów HERA, RHIC, Tevatron i LHC.

Dr Grzegorz Górski

Tematem badań są własności transportowe układów nanoskopowych. Szczególna uwaga jest poświęcona spinowo zależnemu transportowi w układzie kropki kwantowej sprzężonej z metaliczną, ferromagnetyczną i nadprzewodzącą elektrodą. Rozpatrywane są również własności transportowe kropki kwantowej sprzężonej z fermionem Majorany.

Dr Krzysztof Kucab

Pozyskiwanie energii z małych drgań mechanicznych (energy harvesting) przy użyciu przetworników piezoelektrycznych oraz elektromagnetycznych; nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, uporządkowania magnetyczne oraz ich współistnienie.

Dr Mirosław Łabuz

W swojej pracy badawczej zajmuję się jednowymiarowym modelem magnetyka Heisenberga dla skończonych łańcuchów ze spinem 1/2 na każdym z węzłów. Wykorzystując kilka alternatywnych metod, takich jak rozwiązania równań Bethego, czy ożaglowane konfiguracje strunowe, wyznaczam stany własne zagadnienia oraz badam spójne i rozbieżne punkty różnych podejść opisujących badany układ, głównie dla łańcuchów złożonych z kilku/kilkunastu węzłów. Kluczowym aspektem niezbędnym do zrozumienia zagadnień krótkich łańcuchów okazuje się także zastosowanie rozszerzenia ciała liczb wymiernych poprzez pierwiastki prymitywne N-tego stopnia z jedynki, co wiąże się z odpowiednią strukturą grupy Galois. Niniejsza tematyka leży w nurcie współczesnych badań związanych z fizyką nanoskopową oraz informatyką kwantową.

Dr Rafał Rak

Badania multidyscyplinarne; ilościowa analiza systemów złożonych; ekonofizyka; teoria sieci złożonych.

Dr Yaroslav Shpotyuk

Badania materiałów amorficznych na podstawie szkieł i ceramik chalkogenidkowych dla fotoniki podczerwieni, sensorów biomedycznych i przyrządów optoelektronicznych.

Dr Marcin Wesołowski

Zainteresowania koncentrują się wokół astrofizyki małych ciał Układu Słonecznego ze szczególnym uwzględnieniem komet. Głównym zagadnieniem badawczym jest analizowanie termodynamicznej ewolucji jąder kometarnych i jej wpływu na specyficzne zachowanie się tych ciał niebieskich jakim są wybuchy ich blasku. Dodatkowym moim zainteresowaniem jest szeroko rozumiana popularyzacja astronomii. Przejawia się ona w prezentowaniu wykładów o charakterze popularno - naukowym, a także przygotowywanie publikacji o tym charakterze. 

Mgr Roman Hrytsak

Badania naukowe obejmują obliczenia z pierwszych zasad formacji oraz dyfuzji defektów w materiałach azotkowych, badanie roli defektów w odzwierciedleniu własności fizycznych kryształów. Atomistyczne modelowanie ab-initio wzrostu warstw stosowanych w heterostrukturach półprzewodnikowych. Badanie heterostruktur półprzewodnikowych mających zastosowanie w urządzeniach emitujących światło (LED-y, lasery).

Mgr Mariusz Woźny

Badania w zakresie analizy widm odbicia w dalekiej podczerwieni  dla półprzewodnikowych roztworów stałych  na bazie PbSnSe i PbSnTe z wykorzystaniem  spektrometru FTIR .

Badanie wpływu  struktury elektronowej na widma fononowe w półprzewodnikowych roztworach stałych.

Badanie efektów związanych ze sprzężeniem elektron-fonon  występujących w pobliżu punktu Diraca dla półprzewodnikowych izolatorów topologicznych na bazie PbSnSe oraz PbSnTe.