Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN - Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN

 

indeks.jpg [3.85 KB]

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW


INSTYTUCJA: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
MIEJSCE PRACY: Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN
MIASTO: Gdańsk
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia molekularna
DATA OGŁOSZENIA: 31 maja 2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2019
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: w terminie dwóch miesięcy liczonym od daty ogłoszenia konkursu.
FORMA SKŁADANIA OFERT: dowolnie (poczta, e-mail, osobiście)
LINK DO STRONY: www.ibb.waw.pl/pl/praca


OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
− posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych lub pokrewnych;
− praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu biologii molekularnej, biologii komórki i biochemii;
− doświadczenie w badaniach z zakresu biologii komórek prokariotycznych;
− udokumentowany dorobek badawczy w postaci publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych;
− dobra znajomość języka angielskiego;
− umiejętność pracy w zespole.
Pożądane/mile widziane:
- odbycie co najmniej krótkoterminowego (3 miesiące) zagranicznego stażu naukowego;
- doświadczenie w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi;
- doświadczenie w opiece naukowej nad licencjuszami i magistrantami;


Przystępując do konkursu należy złożyć:
1. List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
2. CV.
3. Życiorys naukowy.
4. Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora.
5. Wykaz publikacji, listę komunikatów konferencyjnych, listę nagród i wyróżnień, informacje o udziale w realizacji projektów badawczych, informacje o udziale w szkoleniach, kursach lub warsztatach.
6. Przynajmniej jeden list polecający.
7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.
Dokumenty proszę składać drogą pocztową na adres: Sekretariat, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: secretariate@ibb.waw.pl
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biochemii i Biofizyki PAN z siedzibą w (02-106) Warszawie przy ul. Pawińskiego 5a.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (22)5922140.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Adiunkta.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221 ustawy - Kodeks Pracy.
Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych
przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych
osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionychpracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż
do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Pliki do pobrania: