Pracownia Biologii Eksperymentalnej i Chemii

dr hab. Roma Durak, prof. UR - Kierownik Pracowni / Roma Durak, PhD, DSc, Head of Department

Tel/Phone: +48178518583

e-mail: rdurak@univ.rzeszow.pl

pok./room 334, B1, A0

 

dr hab. inż. Dariusz Pogocki, prof. UR / Dariusz Pogocki, BEng, PhD, DSc

Tel./Phone: +48178518581

e-mail: pogo@univ.rzeszow.pl

konsultacje/Consultation hours: czwartek/ Thursday 13:00-15:00 pok./room 321, B1, A0 

Badania/Research interests: oddziaływania związków organicznych z powierzchnią nanocząstek, przenikanie nano-obiektów przez bariery biologiczne, struktura i dynamika dużych obiektów molekularnych tj. białek, peptydów i warstw fosfolipidowych/ interaction of organic compounds  with the surface of nanoparticles, nano-object penetration through the biological barriers, structure and molecular dynamics of large objects, ie. proteins, peptides and phospholipid layers

 

dr inż. Joanna Kisała- pracownik naukowo-techniczny / Joanna Kisała, BEng, PhD Research, Technical and Administrative Staff

Tel./Phone: +48178518581

e-mail: jkisala@univ.rzeszow.pl

pok./room 321, B1, A0

Badania/Research interests: synteza nanocząstek półprzewodników, testy katalityczne otrzymanych nanoczastek w reakcjach degradacji związków należących do trwałych zanieczyszczeń organicznych, zastosowanie procesów pogłębionego utleniania (AOP’s) w celu usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych/ synthesis of semiconductor nanoparticles, catalytic tests of nanoparticles in the degradation reactions of the persistent organic pollutants (POP’s), application of AOP’s processes for removing POP’s

 

mgr Małgorzata Mytych - pracownik inżynieryjno-techniczny / Małgorzata Mytych, MSc, Research, Technical and Administrative Staff

Tel/Phone: +48178518584

e-mail: malgorzata.getler@gmail.com

pok./room 335, B1, A0

 

 

Adres:

 

Pracownia Biologii Eksperymentalnej i Chemii

Instytut Biologii i Biotechnologii

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

 

Laboratory of Experimental Biology and Chemistry

Institute of Biology and Biotechnology

College of Natural Sciences

University of Rzeszow

ul. Pigonia 1

35-310 Rzeszów

Poland