Regulamin postępowania w przewodach doktorskich

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH W DYSCYPLINIE NAUK BIOLOGICZNYCH NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII  UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Wydziału Biotechnologii w dniu 7 maja 2019 r.

Podstawy prawne:

 • USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 • USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po 30 kwietnia 2019, zwana dalej kandydatem, składa pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego do Pełnomocnika Dziekana Wydziału Biotechnologii ds. przewodów doktorskich zwany dalej Pełnomocnikiem

Wniosek winien zawierać:

 1. wskazanie dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej
 2. proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski;
 3. propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora oraz jeśli wymaga tego tematyka doktoratu promotora pomocniczego, drugiego promotora ;
 4. deklarację kandydata o wyborze dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego, w zakresie których będzie zdawał egzaminy doktorskie;
 5. oświadczenie, że kandydat wcześniej nie wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego; jeżeli było inaczej, należy załączyć informację o przebiegu przewodu

Do wniosku kandydat winien dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych;
 2. kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” oraz zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
 3. pisemną zgodę profesora lub doktora habilitowanego, który złożył oświadczenie o prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki biologiczne zgodnie   z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    (Dz. U. 2018r. poz. 1668) tj. zgodne z profilem rozprawy doktorskiej i posiadanymi przez Wydział uprawnieniami do nadawania stopnia doktora, na pełnienie przez niego funkcji promotora – w przypadku uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli kształcenie przed 30 kwietnia 2019 wymagana jest zgoda dotychczasowego opiekuna naukowego ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora wskazanego przez doktoranta w chwili rekrutacji na studia doktoranckie;
 4. opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego na temat zaawansowania rozprawy doktorskiej;
 5. kandydat będący beneficjentem programu "Diamentowy Grant" dostarcza opinię potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, przygotowaną przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;
 6. wykaz opublikowanych prac naukowych i kopie tych prac,
 7. życiorys.
 8. we wniosku powinna znaleźć się informacja, w jakim języku będzie rozprawa. Jeżeli będzie to język inny niż polski wniosek powinien zawierać prośbę do Rady Wydziału o wyrażenie na to zgody. Proponowany temat powinien być podany w języku w jakim będzie rozprawa;
 9. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia) będącego podstawą do zwolnienia z egzaminu z języka obcego
 10. Kandydaci niebędący pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego ani doktorantami Uniwersytetu Rzeszowskiego składają dodatkowo zobowiązanie pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego uczestników studiów doktoranckich UR po 30 kwietnia 2019 roku odbywa się według dotychczasowych zasad podanych w punkcie 3 Regulaminu Postępowania w Przewodach Doktorskich zatwierdzonych na Radzie Wydziału Biologiczno- Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 08/12/2019 tj. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej. W przypadku pozostałych kandydatów warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu międzynarodowym znajdującym się na bazie SCOPUS oraz znajdującym się w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) lub posiadanie zgłoszenia patentowego.
 2. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu "Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust. 2, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a.” (Ustawa, artykuł 11, ust. 2 i 3)
 3. Pełnomocnik weryfikuje dokumentację wniosku pod względem formalnym w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych kandydat ma 7 dni na uzupełnienie wniosku.

 

 1. Pełnomocnik  przekazuje kompletną dokumentację do Komisji ds. Przewodów Doktorskich z prośbą o merytoryczną ocenę wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego i przedstawienie pisemnej opinii. Komisja ocenia czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Wydział uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz czy przedłożony konspekt rozprawy doktorskiej reprezentuje odpowiedni poziom naukowy oraz świadczy o wysokim zaawansowaniu prac, które pozwalają na wszczęcie przewodu doktorskiego. W szczególnych przypadkach  Komisja  może  pisemnie  zwrócić  się  do  kandydata  o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących złożonego wniosku.

 

 1. W przypadku zgodności tematyki rozprawy z posiadanymi przez Wydział uprawnieniami, Komisja proponuje kandydatowi termin seminarium w celu przedstawienia zakresu, metodyki badań i uzyskanych wyników oraz planu realizacji prac badawczych w ramach wszczynanego przewodu doktorskiego. Seminarium odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji. Informacje o seminarium ogłasza się na stronie internetowej Wydziału.

 

 1. Po wystąpieniu kandydata w ramach ogłoszonego seminarium i przeprowadzonej dyskusji, Komisja wydaje pisemną opinię, rekomendując Radzie Wydziału wszczęcie lub odmowę wszczęcia przewodu doktorskiego. W przypadków uczestników studiów doktoranckich Komisja może wydać rekomendację Radzie Wydziału w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego z pominięciem prezentacji Kandydata w ramach seminarium.

 

 1. W przypadku poparcia wszczęcia przewodu doktorskiego, Komisja ponadto rekomenduje tytuł pracy doktorskiej, osobę promotora oraz ewentualnie drugiego promotora, w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej lub promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie doktorskim.

 

 1. Skompletowany wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, po zaopiniowaniu przez Pełnomocnika  może być złożony o umieszczenie w porządku Rady WB nie później niż 10 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Rada Wydziału Biotechnologii podejmuje w głosowaniu tajnym uchwały w sprawach:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego, w tym zatwierdzenia tematu i wyznaczenia promotora,
  2. wyznaczenia recenzentów,
  3. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego, powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony, określanej dalej jako „komisja doktorska” wyróżnienie rozprawy  doktorskiej, jeśli taki wniosek zostanie złożony przez dwóch recenzentów

 

 1. W przypadkach przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej Rada może powołać drugiego promotora.
 2. W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej Rada może powołać kopromotora.
 3. Rada może powołać promotora pomocniczego. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który ma pełnić istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników, może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie.
 4. Promotor może sprawować opiekę jednocześnie nad 4 doktorantami, a promotor pomocniczy nad 2.
 5. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat: była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.
 6. Komisja doktorska składa się z co najmniej czterech osób. W jej skład wchodzą członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, które złożyły oświadczenie o prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki biologiczne zgodnie   z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    (Dz. U. 2018r. poz. 1668) . W skład Komisji wchodzą ponadto recenzenci oraz wszyscy promotorzy.
 7. Komisja przeprowadzająca egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej
  (nauki biologiczne) składa się z co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, które złożyły oświadczenie o prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki biologiczne zgodnie   z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    (Dz. U. 2018r. poz. 1668) . W skład Komisji wchodzą ponadto wszyscy promotorzy.
 8. Komisja przeprowadzająca egzamin doktorski w zakresie dyscypliny dodatkowej składa się z co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie o prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki biologiczne zgodnie   z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    (Dz. U. 2018r. poz. 1668) a także promotor oraz co najmniej jedna osoba z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego reprezentująca dodatkową dyscyplinę w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Komisja przeprowadzająca egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego składa się z co najmniej trzech osób, z których, co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, które złożyły oświadczenie o prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki biologiczne zgodnie   z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    (Dz. U. 2018r. poz. 1668) a także promotor oraz co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Jeśli kandydat przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego zgodny z wykazem podanym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586), jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.
 11. W skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej Rada może powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 12. Terminy egzaminów doktorskich ustala Pełnomocnik w porozumieniu z komisjami przeprowadzającymi egzaminy.
 13. Kandydat zdaje egzaminy doktorskie po otwarciu przewodu doktorskiego,  przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.
 14. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich.
 15. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
 16. Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 17. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki.
 18. Uczestnik studiów doktoranckich UR  może przygotować rozprawę doktorską  w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów powinny stanowić co najmniej trzy artykuły oryginalne (z dominującym wkładem kandydata) opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki, w tym co najmniej jeden opublikowany z Listy A (czasopisma indeksowane na Liście Filadelfijskiej) za minimum 20 punktów tj. według dotychczasowych zasad podanych w punkcie 30 Regulaminu Postępowania w Przewodach Doktorskich zatwierdzonych na Radzie Wydziału Biologiczno- Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 08/12/2019. W przypadku pozostałych kandydatów rozprawę doktorską w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów powinno stanowić co najmniej trzy artykuły oryginalne  opublikowane lub przyjęte do druku w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym znajdujących w bazie SCOPUS oraz w wykazie ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268).
  1. Uzupełnieniem treści rozprawy mogą być ponadto manuskrypty niepublikowane, przygotowane w formie artykułów, zwłaszcza artykuł przeglądowy prezentujący światowy dorobek w tematyce rozprawy, jeśli treści zawarte w wymaganych oryginalnych artykułach publikowanych lub przyjętych do druku nie obejmują całości tematu podejmowanego w rozprawie.
  2. Każdy artykuł powinien być poprzedzony odrębną kartą opatrzoną notą bibliograficzną lub wskazaniem jaki jest status artykułu (przyjęty do publikacji, pre-print dostępny elektronicznie, manuskrypt niepublikowany), a także informacją o ewentualnych cytowaniach pracy.
  3. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada w formie załącznika oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie w rozbiciu na udział (opis słowny i procentowy) w poszczególnych obszarach badań (koncepcja badań, metodyka, praca terenowa, praca laboratoryjna, analiza wyników, prace redakcyjne, itp.). Uśredniony udział kandydata w każdej z publikacji nie powinien być mniejszy niż 50% a w ewentualnym artykule przeglądowym nie mniejszy niż 70%.
  4. Zbiór artykułów powinien być poprzedzony syntezą rozprawy. Synteza powinna mieć charakter jednorodnego, samodzielnego manuskryptu, z wprowadzeniem (tzw. „scientific objectives”), kluczowymi informacjami o zastosowanych metodach, wynikami, dyskusją (nad elementami oryginalności i nowości przedstawionych rozwiązań) i wnioskami, umożliwiającego zrozumienie, w jaki sposób został rozwiązany problem badawczy. Powinna więc też zawierać adaptacje kluczowych elementów graficznych (rycin, tabel). Manuskrypt taki może być przygotowany zarówno w języku polskim jak i angielskim i powinien służyć szerszemu upowszechnieniu wiedzy zdobytej dzięki realizacji badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej.
  5. Wszystkie części rozprawy powinny być oprawione w jedną całość.
  6. Promotor (drugi promotor/kopromotor) i promotor pomocniczy może, ale nie musi być współautorem artykułów.
  7. Recenzent nie może być współautorem żadnego z artykułów.
 19. Za zgodą Rady, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż język polski.
 20. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej, powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.
 21. Kandydat przedstawia promotorowi rozprawę doktorską w pięciu egzemplarzach i w formie elektronicznej. Promotor przedstawia Dziekanowi rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią. W przypadku rozprawy stanowiącej część pracy zbiorowej 1 egzemplarz musi zawierać oryginalne oświadczenia współautorów.
 22. Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem do obrony doktorant będący studentem studiów III stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim musi zrealizować program studiów doktoranckich, poświadczony wpisami w indeksie i zdać wszystkie wymagane egzaminy.
 23. Na wniosek promotora pracy, Rada Wydziału po rekomendacji przez odpowiednią komisję ds. przewodów doktorskich powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej i niebędących członkami Rady Wydziału. Dla doktorantów, których wszczęcie przewodu doktorskiego nastąpiło po 30 kwietnia 2019 roku,  Rada Wydziału po rekomendacji przez odpowiednią komisję ds. przewodów doktorskich powołuje co najmniej trzech recenzentów spośród posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej i niebędących członkami Rady Wydziału. W stosunku do recenzentów nie mogą zachodzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 24. Recenzenci przedstawiają recenzje w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Rada Jednostki organizacyjnej może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
 25. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w p. 26 niniejszego Regulaminu.
 26. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje Rada. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia jej sporządzenia.
 27. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
 28. Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazywane są w formie elektronicznej, niezwłocznie po ich złożeniu, do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, określanej dalej jako Centralna Komisja, w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.
 29. Komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora (i kopromotora) oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia/niedopuszczenia jej do publicznej obrony, zwanej dalej obroną. Decyzja Komisji dotycząca nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony musi być przedstawiona wraz z uzasadnieniem Radzie.
 30. O terminie i miejscu przeprowadzenia obrony zawiadamiane są inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. W tym terminie wywieszane jest również ogłoszenie o obronie w siedzibie jednostki. W zawiadomieniach podawana jest także informacja o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej Wydziału.
 31. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Biotechnologii z udziałem recenzentów oraz wszystkich promotorów.
 32. Podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
 1. promotor przedstawia kandydata,
 2. kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej,
 3. recenzenci przedstawiają swoje opinie,
 4. odbywa się publiczna dyskusja nad rozprawą,
 5. kandydat ustosunkowuje się do recenzji i głosów w dyskusji.
 1. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji zarządza odczytanie recenzji.
 2. Po zakończeniu obrony Rada Wydziału Biotechnologii odbywa posiedzenie niejawne, podczas którego w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o przyjęciu/nieprzyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, o nadanie lub odmowę nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora oraz o wyróżnienie rozprawy  doktorskiej, jeśli taki wniosek złożą obaj recenzenci.
 3. Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia przez Radę wydziału Biotechnologii UR.
 4. Uchwały Rady dotyczące:
  1. wszczęcia przewodu doktorskiego, w tym zatwierdzenia tematu i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego,
  2. wyznaczenia członków komisji doktorskiej, komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich i recenzentów,
  3. nadania stopnia naukowego doktora

podejmowane są na posiedzeniach, w których musi uczestniczyć co najmniej 50% ogólnej liczby profesorów i doktorów habilitowanych – członków Rady. Aby uchwały były ważne, konieczne jest, by uzyskały bezwzględną większość oddanych głosów.

 1. Jeżeli kandydat w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.
 2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść odwołanie od niekorzystnych dla niej uchwał do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 3. Rada, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania stopnia, jeżeli w rozprawie doktorskiej kandydat przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.