ORCID

Aby zarejestrować numer ORCID proszę wejść na stronę: https://orcid.org/register

UWAGA: Do założenia konta konieczne jest podanie służbowego (uniwersyteckiego) adresu e-mail ([email protected] ) oraz hasła dostępu (najlepiej takie samo jak do poczty uniwersyteckiej). W trakcie autoryzacji konta ORCID otrzymujecie Państwo e-maila na adres służbowy, w którym będzie zawarty link wymagany do potwierdzenia utworzenie konta. Następnie należy wypełnić zakładkę Employment (zatrudnienie) podając w odpowiednich polach wpisy: University of Rzeszów; Rzeszów; Poland; Faculty of Physical Education; Professor (lub Asisstance Professor lub inne właściwe).

W przypadku zagubienia lub utraty hasła do poczty uniwersyteckiej oraz po niepowodzeniu prób jego odzyskania należy skontaktować się z administratorem poczty e-mail w Uniwersytecie Rzeszowskim (mgr Robert Tęcza, tel. wew. 1064, bud. A2, p. 31, e-mail: rtecza@ur.edu.pl)

Informacje pomocne przy powiązaniu konta ORCID z PBN:
https://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1-BG/Documents/Dokumenty%20tekstowe/ORCID/numer_orcid_w_pbn.pdf

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) jest odpowiedzią na zjawisko braku możliwości jednoznacznej identyfikacji autorów publikacji za pośrednictwem ich imion i nazwisk. To rozwiązanie przydatne m.in. we wszelkiego rodzaju analizach nauko- i bibliometrycznych autorów. Sprzyja organizowaniu nauki w przestrzeni elektronicznej.

Niejednoznaczności miewają swoje źródła m.in. w:
- braku gwarancji unikalności imion i nazwisk,
- zmianie nazwiska (np. w wyniku małżeństwa),
- problemach zachodzących przy odpowiednim szeregowaniu kolejności imienia i nazwiska wynikających z różnic kulturowych,
- niekonsekwencji w stosowaniu skrótów imion,
- różnic w zapisie graficznym (np. obce znaki diakrytyczne),
- błędach typograficznych (tzw. literówkach),
- zmianie afiliacji w trakcie trwania kariery naukowej

Unikalne oznaczenie alfanumeryczne ORCID składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części dywizami. W oznaczeniu uwzględnia się cyfry od 0-9 oraz literę X dla oznaczenia liczby 10. Zapis przybiera więc postać https://orcid.org/oznaczenie numeryczne
Profil naukowca, obok indywidualnego oznaczenia ORCID, obejmuje: imię i nazwisko (oraz stosowane warianty tychże), biografię, kraj pochodzenia, słowa kluczowe, stronę internetową i adres mejlowy, inne wykorzystywane przez autora identyfikatory osobowe (np. przypisany ResearcherID), wykształcenie, przebieg zatrudnienia, publikacje, realizowane granty badawcze.