Projekt TAO

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

https://meet-tao.eu/

https://www.safefoodadvocacy.eu/tao-project/

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny/34413,program-zwalczania-otylosc-u-dzieci-projekt-erasmus-tao.html

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny/37107,tackling-adolescent-obesity-promoting-inclusion-through-nutrition-trainings-for-disadvantaged-youth-tao.html

Ewaluowany podmiot

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dyscyplina naukowa

Nauki o Zdrowiu

Tytuł opisu wpływu społecznego

Tackling Adolescent Obesity and promoting inclusion through nutrition trainings for disadvantaged youth” (TAO Project)

1.Wkład działalności naukowej

Głównym celem projektu jest minimalizacja czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na występowanie otyłości wśród młodzieży; wzmocnienie integracji społecznej poprzez wdrożenie dydaktycznego programu e-elearningowego skoncentrowanego na edukacji zdrowotnej w celu zwalczania dyskryminacji wśród uczniów z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Projekt składa się z trzech części:

 1. Wrzesień – grudzień 2018 – opracowanie podręcznika żywieniowego dla młodzieży opartego na aktualnych dowodach naukowych oraz wytycznych WHO (załącznik 1),
 2. Styczeń – lipiec 2019 – utworzenie platformy e-learningowej dla młodzieży na temat zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej (załącznik 2);
 3. Wrzesień – grudzień – stworzenia materiałów edukacyjnych opartych na dowodach naukowych jako pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu (załącznik 3).

Po zakończeniu ostatniej części, wszystkie treści zostaną przetłumaczone na inne języki UE, po czym zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szkoleń pilotażowych w szkołach partnerskich. Uczniowie biorący udział w zajęciach podczas okresu próbnego zostaną zachęceni do opracowania projektów związanych z propagowaniem prawidłowych praktyk żywieniowych. Nagrodą za najlepsze pomysły będzie udział w mobilności do Brukseli.  Po okresie testowym materiały edukacyjne zostaną udostępnione wszystkim uczniom i nauczycielom szkół partnerskich.

Do tej pory w ramach projektu zorganizowane zostały trzy międzynarodowe spotkania
z członkami konsorcjum SAFE, w tym jedno na Uniwersytecie Rzeszowskim, mające na celu omówienie najważniejszych kwestii związanych z tym przedsięwzięciem.

2.Dowody wkładu działalności naukowej

Skład zespołu:

 • Aneta Sokal – koordynator projektu,
 • Pracownicy naukowi: Sara Jarmakiewicz-Czaja, Katarzyna Dereń, Edyta Łuszczki, Ewelina Polak, Justyna Wyszyńska
 • Pracownik techniczny: Grzegorz Sobek

 

Kolegium Nauk Medycznym jest członkiem organizacji SAFE (Safe Food Advocacy Europe), głównego pomysłodawcy projektu TAO. Projekt (18PE005) współrealizowany jest z czterema innymi krajami Unii Europejskiej: Belgią, Niemcami, Włochami, Grecją
w ramach środków uzyskanych przez organizację SAFE (Safe Food Advocacy Europe)
z grantu Erasmus+.

Kolegium Nauk Medycznych jako członek konsorcjum projektu TAO był głównym koordynatorem pierwszej części projektu, w trakcie której powstał podręcznik dla dzieci
i młodzieży oparty na aktualnych dowodach naukowych. W kolejnym częściach odpowiedzialny był za współtworzenie treści, które następnie zostały wykorzystane podczas tworzenia platformy e-learningowej oraz podręcznika dla nauczycieli zawierającego konspekty lekcji.  Aktualnie przygotowywane są ostateczne wersje podręczników.

3.Charakterystyka wpływu społecznego

Na całym świecie, w 2016 r. ponad 1,9 miliarda ludzi dorosłych cierpiało z powodu nadwagi a 650 milionów chorowało z powodu otyłości. Z kolei problem ten dotykał aż 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Prognozy wskazują, że w przypadku osób dorosłych liczby te wzrosną odpowiednio do 2,16 miliarda i 1,12 miliarda do 2030 roku.

Nawaga i otyłość skorelowane są z rozwojem chorób, określanych mianem cywilizacyjnych, do których zaliczamy między innymi cukrzycę typu 2, miażdżycę czy nadciśnienie tętnicze krwi.

Podręcznik Student’s Handbook – Nutrition Guide, opracowany na podstawie najnowszej wiedzy naukowej, jest częścią większego przedsięwzięcia, które ma na celu wzrost świadomości młodzieży szkolnej na temat racjonalnego żywienia, a także zmniejszenia dyskryminacji wynikającej z zaburzeń odżywiania oraz promowania integracji w środowisku szkolnym.

 

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 • społeczne włączenie: poprzez minimalizacje czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na występowanie otyłości wśród młodzieży; wzmocnienie integracji społecznej poprzez wdrożenie dydaktycznego programu e-learningowego skoncentrowanego na edukacji zdrowotnej w celu zwalczania dyskryminacji wśród uczniów z dysfunkcjami zdrowotnymi –

https://www.youtube.com/watch?v=GQkuVVqx7ds&feature=emb_title; https://www.facebook.com/Meet.TAO/;

 • zmiana nawyków żywieniowych wśród młodych osób poprzez podejmowanie świadomych decyzji związanych z wyborem produktów spożywczych;
 • otwartą edukację i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej; opracowanie podręcznika oraz platformy e–learningowej (https://meet-tao.eu/,.) dla uczniów i nauczycieli, na której dostępne będą materiały edukacyjne;
 • edukację szkolną: podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zdrowego odżywiania i zapobiegania otyłości
 • tworzenie materiałów edukacyjnych opartych na dowodach naukowych;
 • zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej związanych z problemami zdrowotnymi wynikającymi z otyłości;

 

Kolejnym etapem podczas wdrażania projektu będzie ścisła współpraca podmiotu z innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi.

4.Dowody wpływu społecznego

W roku 2020 zakończone zostały prace nad drugą częścią projektu – platformą edukacyjną https://meet-tao.eu/,.

Tao.jpg [31.24 KB]

5.Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

Platforma edukacyjna meet-tao jest pierwszą tego typu międzynarodową platformą  edukacyjną na temat zdrowego stylu życia dla młodzieży.  Powstała ona we współpracy ze specjalistami z działu IT oraz grafikami komputerowymi. Platformę dostosowano do grupy odbiorców, gdyż została przetestowana przez losowo wybrane osoby w tej grupie wiekowej.  Dzięki wszechstronnemu podejściu zarówno w kwestii związanej z żywieniem, aktywnością fizyczną jak i wsparciem dla osób cierpiących z powodu zaburzeń odżywiania – platforma umożliwi wszystkim odbiorcom znalezienie niezbędnych dla siebie informacji.