Preferencje żywieniowe uczniów

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

https://kobieta.onet.pl/dziecko/starsze-dziecko/szkolne-stolowki-nie-musza-byc-nudne-i-zle-karmic-oto-przyklad/ycx3glz

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/29141/w-lezajskich-szkolach-dbaja-o-linie-uczniow

Dyscyplina naukowa

Nauki o Zdrowiu

Tytuł opisu wpływu społecznego

Ocena preferencji żywieniowych i ocena składu masy ciała uczniów szkół podstawowych miasta Leżajska

1. Wkład działalności naukowej

Zainteresowanie żywieniem dzieci w stołówkach szkolnych ma związek z wytycznymi Ministra Zdrowia w tym zakresie i rozporządzeniem z dnia 1 sierpnia 2016 – Warszawa, Poz. 1154 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001154/O/D20161154.pdf. (dostęp: 25.03.2020).

Odzewem na rozporządzenie Ministra Zdrowia są m.in. zmiany w żywieniu dzieci w szkole nr 3 w Leżajsku, a następnie we wszystkich szkołach podstawowych w mieście Leżajsk (szkoła podstawowa nr1 – ul. Grunwaldzka 1, szkoła podstawowa nr 2 – ul. Mickiewicza 51, szkoła podstawowa nr 3 – ul. 11 Listopada 8).

Ze względu na szerokie zainteresowanie mediów żywieniem dzieci w Leżajskich szkołach, pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego w składzie: Anna Bartosiewicz, Edyta Łuszczki, Katarzyna Dereń, Maciej Kuchciak i Gabriel Bobula, w porozumieniu z Panem Pro-Rektorem Kolegium Nauk Medycznych Prof. Dr hab. n. med. Arturem Mazurem zwrócili się o zgodę do Burmistrza miasta Leżajska Pana Ireneusza Stefańskiego na przeprowadzenie kompleksowych badań dzieci z tych szkół i realizację projektu: Ocena preferencji żywieniowych i ocena składu masy ciała uczniów szkół podstawowych miasta Leżajska.

Skład zespołu badawczego:

Instytut Nauk o Zdrowiu:

Dr Anna Bartosiewicz, Dr Edyta Łuszczki, Dr inż. Katarzyna Dereń, Mgr Elżbieta Motyka

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej:

Dr Gabriel Bobula, Mgr Maciej Kuchciak

Przebieg prac:

- Starania związane z uzyskaniem zgody burmistrza na przeprowadzenie zaplanowanych badań

- Uzyskaniu zgody burmistrza miasta Leżajsk

- Nawiązanie kontaktu z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych miasta Leżajsk – uzyskanie zgody na przeprowadzenie zaplanowanych badań.

- Przygotowanie listu informacyjnego do rodziców/opiekunów dzieci na temat planowanych badań

a temat planowanych badań

- Przygotowanie zgód dla rodziców/opiekunów na udział ich dziecka/podopiecznego w badaniu

- Ustalenie sposobu kodowania danych i wyników badań uczniów biorących udział w badaniu

- Przygotowanie kwestionariuszy dotyczących preferencji żywieniowych, stylu życia, snu i aktywności fizycznej badanych dzieci

- Rozesłanie informacji o badaniu, zgód i kwestionariuszy ankiet do rodziców/opiekunów za pomocą dziennika elektronicznego

- Ustalenie terminów i szczegółów badań w każdej ze szkół – przedstawienie szczegółów i organizacji badań

- Przetransportowanie sprzętu do badań: analizatory składu masy ciała, certyfikowane aparaty do pomiaru ciśnienia, środki dezynfekcyjne

- Wykonie pomiarów w dniach: 10-13.02.2020 – łącznie u 618 dzieci

  1. Badanie preferencji żywieniowych, sposobu odżywiania, spędzania wolnego czasu, snu i odpoczynku uczniów za pomocą kwestionariusza ankiety
  2. Ocena składu masy ciała – z wykorzystaniem analizatora marki Tanita BC420
  3. Pomiar ciśnienia krwi – nieinwazyjny i bezpieczny pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą certyfikowanego automatycznego ciśnieniomierza marki Welch Allyn.

Wykonywane badania spotkały się z szerokim zainteresowaniem i akceptacją rodziców/opiekunów, kadry nauczycielskiej i badanych uczniów.

Prowadzenie pomiarów wśród uczniów szkół podstawowych Leżajska spotkało się  z dużym zainteresowaniem mediów: pracownicy wykonujący badania udzielili wywiadu dla Telewizji Polsat i Polskiego Radia Rzeszów.

- Przygotowanie raportów podsumowujących badania (raport zbiorowy i trzy raporty podsumowujące dla każdej ze szkół).

- Przygotowanie indywidualnych raportów wyników badań

- Przygotowanie materiałów do interpretacji uzyskanych wyników

- Przygotowanie zaleceń żywieniowych i zaleceń odnośnie aktywności fizycznej dzieci, w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia

2. Dowody wkładu działalności naukowej

- wywiadu dla Polskiego Radia Rzeszów: https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/29141/w-lezajskich-szkolach-dbaja-o-linie-uczniow (dostęp 25.03.2020).

- Raporty zbiorcze wykonanych pomiarów dla Burmistrza i Dyrektorów szkół biorących udział w badaniu

- Raporty indywidualne dla rodziców/opiekunów badanych oraz materiały dotyczące interpretacji pomiarów

- Materiały informacyjne w zakresie zaleceń żywieniowych i zaleceń odnośnie aktywności fizycznej dzieci, w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia

- w przygotowaniu publikacja i materiały na konferencję

3. Charakterystyka wpływu społecznego

Działania na rzecz otoczenia po przeprowadzonych badaniach:

 - Profesjonalne raporty - wydruki z wynikami badań uczniów, zaklejone w oddzielnych kopertach zakodowane zgodnie z wcześniej przyjętym system ochrony danych osobowych, indywidualnie dla każdego ucznia

- Informacje dotyczące interpretacji uzyskanych wyników, z wskazaniem ewentualnych zaleceń w przypadku przekroczenia normy – wskazanie dzieci z grup ryzyka

- Zalecenia dla rodziców/opiekunów odnośnie zaleceń żywienia dzieci w tym wieku przygotowane przez specjalistów ds. żywienia - pracowników naukowych Zakładu Dietetyki

- Zalecenia dla rodziców/opiekunów na temat roli i zaleceń aktywności fizycznej dzieci niezbędnej dla ich prawidłowego rozwoju przygotowane przez specjalistów z zakresu aktywności fizycznej – pracownicy naukowi Instytutu Kultury Fizycznej

- W planie: cykl spotkań dla rodziców badanych uczniów: przedstawienie zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia przez pracowników zakładu Dietetyki i Kultury Fizycznej.

- Stały kontakt z koordynatorem ds. żywienia dzieci miasta Leżajsk

- W przygotowaniu publikacje i materiały na konferencje

4. Dowody wpływu społecznego

  1. Wywiad pracowników zespołu udzielony dla Polskiego Radia Rzeszów: https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/29141/w-lezajskich-szkolach-dbaja-o-linie-uczniow (dostęp 25.03.2020).
  2. Wywiad pracowników zespołu dla telewizji Polsat.

5. Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

Korzyści wynikające z pracy interdyscyplinarnej:

Projekt wykonany we współpracy pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu i Instytutu Nauk o Kulturze fizycznej, łączył nie tylko aspekty z zakresu zdrowiu, ale także te związane z aktywnością fizyczną. Współpraca obu zespołów była podstawą zaplanowania, przygotowania i sprawnego przeprowadzenia projektu: Ocena preferencji żywieniowych i ocena składu masy ciała uczniów szkół podstawowych miasta Leżajska.

Inne korzyści:

- współpraca między naukowcami

- wymiana doświadczeń naukowych

- wzrost potencjału badawczego