MICE-ICU

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

https://evereth.pl/multicultural-care-in-european-intensive-care-units-mice-icu-miedzynarodowy-projekt-dla-pielegniarek-pracujacych-na-oddzialach-intensywnej-terapii/

https://evereth.pl/multicultural-care-in-european-intensivecare-units-mice-icu-przeglad-literatury-dotyczacy-kompetencji-kulturowych-pielegniarek-oit/ 

http://www.piel21w.umlub.pl/vol/r2018/no62/a08/

MICE-ICU online module https://lms.mice-icu.eu/

Ewaluowany podmiot

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dyscyplina naukowa

Nauki o zdrowiu 

Tytuł opisu wpływu społecznego 

MultIcultural Care in European Intensive Care Units – MICE ICU

2016-1-PL01-KA202-026615

1. Wkład działalności naukowej

Już podczas  Szwajcarskiego Forum ds. Migracji i Studiów Ludności (2003), a ostatnio naukowcy z londyńskiego Global University (2011) zauważyli, że różnorodność kulturowa będzie jednym z najważniejszych czynników w obszarze opieki zdrowotnej. Z tego powodu ważne jest wyposażenie personelu medycznego w odpowiednie kompetencje kulturowe. W odpowiedzi na powyższe potrzeby projekt MICE-ICU miał na celu poprawę wiedzy, umiejętności i kompetencji kulturowych pielęgniarek pracujących na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM). Projekt MICE-ICU został opracowany w celu poprawy wiedzy, umiejętności i kompetencji pielęgniarek OIOM w opiece wrażliwej pod względem kulturowym poprzez opracowanie i zapewnienie dostępu online do specjalistycznego, wielokulturowego kursu dla pielęgniarek OIOM. Partnerstwo rozpoczęło się z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTPAiIO). PTPAiIO oraz dwu instytucji szkolnictwa wyższego: Kolegium Pielęgniarstwa w Celje ze Słowenii i Uniwersytet Ostrawski w Czechach, które zaangażowały ekspertów naukowych w celu opracowania odpowiedniego podejścia metodologicznego do osiągnięcia celów projektu. Wysoką jakość wyników projektu i skuteczność rozpowszechniania zapewniła Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarstwa Opieki Krytycznej (EfCCNa) - będąca europejską siecią i organizacją zrzeszającą krajowe stowarzyszenia pielęgniarek intensywnej / krytycznej opieki. EfCCNa składa się z 28 krajowych europejskich stowarzyszeń zrzeszających ponad 25 000 pielęgniarek świadczących opiekę krytyczną w Europie. Partnerstwo strategiczne zapewnił Danmar Computers Lld., który został partnerem technicznym odpowiedzialnym za przygotowanie platformy e-learningowej, strony internetowej MICE-ICU i innych rozwiązań informatycznych. Wreszcie firma Assiser GmbH z Niemiec dołączyła do partnerstwa i zaoferowała specjalistyczną wiedzę w zakresie szkolenia międzynarodowych umiejętności „miękkich”, a także szkolenia trenerów. Wszyscy partnerzy, z wyjątkiem Danmar Computers Lld. i asysty GmbH, działali jako eksperci w zakresie intensywnej opieki pielęgniarskiej. Pomimo różnic w charakterze głównych działań każdego partnera, wszyscy oni przyczynili się do końcowych rezultatów projektu MICE. Główne działania prowadzone w ramach projektu to: Przegląd literatury i analiza potrzeb szkoleniowych pielęgniarek OIOM - systematyczny przegląd literatury został przeprowadzony przez naukowców z Polski, Słowenii i Czech w celu zidentyfikowania potrzeb edukacyjnych pielęgniarek związanych z opieką wielokulturową na OIOM-ach w krajach uczestniczących. Dodatkowo zastosowano technikę ankietową do określenia rzeczywistego poziomu kompetencji kulturowych pielęgniarek OIOM. W tym celu wykorzystano Instrument Kompetencji Kulturowych Dostawcy Opieki Zdrowotnej (HPCCI) opracowany przez Schwarz i in. (2015). W sumie w badaniu wzięło udział 598 pielęgniarek OIOM, w tym 155 pielęgniarek (25,92%) z Polski (PL), 218 (36,45%) z Czech (CZ), 97 (16,22%) ze Słowenii (SL) i 128 (21,40%) z 20 krajów europejskich, takich jak Szwecja, Izrael, Finlandia, Dania. Wyniki przeglądu literatury i analizy potrzeb szkoleniowych stanowiły podstawę do opracowania programu i treści kursu.

  1. Kurs został opracowany we współpracy między wszystkimi partnerami i wdrożony jako kurs e-learningowy. Uzgodniono, że kurs będzie się składał z trzech modułów: Moduł I: Świadomość i wrażliwość kulturowa, Moduł II: Różnorodność kulturowa pacjentów w środowisku opieki zdrowotnej, Moduł III: Specyfika opieki nad zróżnicowanymi kulturowo pacjentami na OIOM. Kurs został przetłumaczony na język polski, czeski i słoweński. Danmar Computers Lld. wdrożył kurs online i zapewnił dostęp do platformy testowej.
  2. Faza testowa obejmowała pielęgniarki z PL, CZ, SL i kilku krajów europejskich, które wzięły udział w kursie e-learningowym i odpowiedziały na kwestionariusze dotyczące użyteczności, skuteczności i przedstawiły inne sugestie dotyczące poprawy jakości kursu.
  3. Ostateczna wersja kursu online na temat wielokulturowej opieki dla pielęgniarek OIOM została przedstawiona członkom rady EfCCNa i ogłoszono wspólną decyzję o poleceniu tego kursu pielęgniarkom OIOM w całej Europie. Projekt MICE-ICU zaowocował specjalistycznym i akredytowanym kursem e-learningowym na temat opieki wielokulturowej dedykowanym pielęgniarkom pracującym w środowiskach intensywnej terapii. Oprócz głównych osiągnięć intelektualnych zorganizowano wydarzenia multiplikujące we wszystkich krajach partnerskich oraz międzynarodowe sympozjum na temat opieki wielokulturowej. Oczekuje się wpływu projektu MICE ICU na poziomie krajowym i europejskim, który zapewni długoterminowe korzyści w postaci lepiej wykwalifikowanych pielęgniarek OIOM, gotowych do opieki nad pacjentami odmiennymi kulturowo. W stosownych przypadkach oczekuje się korzyści długoterminowych. W rezultacie pielęgniarki OIOM zwiększą swoje kompetencje zawodowe i otrzymają praktyczne narzędzie do pracy z pacjentami pochodzącymi z różnych kultur.

2. Dowody wkładu działalności naukowej

Dobrowolska B, Gutysz -Wojnicka A, Ozga D et al. European ICU nurses’ cultural competency: an international cross-sectional survey. Intensive and Critical Care Nursing. 2020 (accepted for publication).

3. Charakterystyka wpływu społecznego

Projekt pozwala promować wyniki, które zostały już osiągnięte oraz te, które są jeszcze zaplanowane w danej instytucji, organizacji pielęgniarek w Europie. Daje to możliwość budowania sieci zarówno z instytucją, jak i indywidualnymi uczestnikami, którzy mogą być zainteresowani wdrożeniem wyników. Projekt jest niezbędnym czynnikiem stymulującym rozwój naszej instytucji na arenie międzynarodowej. Wpływa na proces podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek OIOM (kompetencje kulturowe jako aspekt Wiedzy, Umiejętności i Kompetencji Społecznych), wzmacnia ich samoocenę w grupach docelowych i pomaga przełamać bariery językowe wśród uczestników projektu. Ponadto projekt przyznaje swoim uczestnikom i ich organizacjom odpowiedni certyfikat, który potwierdza ich kwalifikacje i wdrożenie nowego narzędzia jakim jest kurs specjalistyczny. Przygotowany zostanie szczegółowy program certyfikowanego kursu specjalistycznego z określoną liczbą godzin szkolnych i raport opisujący studia międzynarodowe, który zostanie opublikowany w prestiżowych międzynarodowych czasopismach dostępnych w bazach danych, takich jak PubMed. Będzie to miało również długofalowy wpływ, gdyż publikacje naukowe mogą być cytowane przez instytucje spoza projektu i naukowców z całego świata zajmujących się tym tematem. Miarą wartości publikacji jest współczynnik Hirscha lub wskaźnik (współczynnik h, wskaźnik h). Pomiar został wprowadzony w 2005 r. przez Jorge Hirscha w celu wskazania znaczenia wszystkich publikacji naukowych. Projekt przyczyni się do zwiększenia motywacji do kształcenia w grupie docelowej i wśród innych uczestników (pielęgniarki z innych specjalności, lekarze, położne, fizjoterapeuci, dietetycy, ratownicy medyczni, psycholodzy kliniczni). Pomoże także promować naukę języków obcych, zachęci do samokształcenia nie tylko w przypadku uczestników projektu, ale także bezpośrednich uczestników, takich jak personel szpitala. Po sympozjum w Amsterdamie padły pytania od kolegów z opieki krytycznej, którzy pracują w dziedzinie edukacji klinicznej. Poprosili oni także o pozwolenie na otrzymywanie i wykorzystywanie określonych informacji, które poznali na sympozjum w Amsterdamie, również w swojej placówce szkoleniowej w zakresie opieki krytycznej. W Szwecji kilku koleżanek z pielęgniarstwa i pracowników iwersytetów wykazało zainteresowanie włączeniem kursu e-learningu do programu nauczania pielęgniarstwa specjalistycznego w zakresie opieki krytycznej. Jedna z niemieckich delegatek sympozjum w Amsterdamie, która obecnie kształci się na studiach podyplomowych z zakresu intensywnej opieki pediatrycznej i noworodkowej, poczuła się tak zainspirowana, że ​​postanowiła poświęcić swój semestr nauki problematyce wielokulturowej opieki pielęgniarskiej na OIOM. Ponadto pielęgniarki z różnych krajów zwróciły się do UR o możliwość przyjazdu i przedstawienia projektu MICE-ICU na krajowych konferencjach poświęconych intensywnej terapii.

Projekt był promowany w określonych krajach, które są reprezentowane w EfCCNa. Na przykład podczas corocznej izraelskiej konferencji poświęconej kardiologii i intensywnej terapii zaprezentowano internetowy kurs MICE oraz sympozjum. Podczas konferencji odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy konferencji otwarcie dyskutowali o wyzwaniach kulturowych, przed którymi stają w codziennym miejscu pracy. - Zwiększona świadomość na temat potrzeb edukacji międzykulturowej w różnych dziedzinach pielęgniarstwa, także w dziedzinie intensywnej terapii: Sympozjum na OIOM. Konferencja upowszechniająca (SL -50, PL-60, D-35, CZ-60, EFCCNA). Profesjonalne seminarium Sekcji Pielęgniarek i Techników Medycznych ds. Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Transfuzyjnej. Publikacja artykułu w biuletynie Utrip - SL (15.360 świadczeniodawców opieki). PTPAiIO zorganizowało w Karpaczu 10. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 2017 roku, we współpracy z UR, w którego programie była inauguracyjna sesja poświęcona projektowi MICE-ICU. Liczba uczestników - 700 osób. Kurs e-learningu na temat opieki wielokulturowej będzie prowadzony przez następne trzy lata za pośrednictwem MICE-ICU i EfCCNa, PTPAiIO, College of Nursing w Celje, strona internetowa Uniwersytetu w Ostrawie. Organizowane będą regularne akcje promocyjne. Oprócz promocji elektronicznej (strony internetowe, media społecznościowe), europejskim pielęgniarkom z zakresu opieki krytycznej, za pośrednictwem krajowych kongresów zostanie dostarczona tzw. „twarda karta”. Kolejny kongres EfCCNa, który odbędzie się w lutym w latach 2019 , 2021 i 2023, zapewni warsztaty na temat wielokulturowej opieki pielęgniarskiej. Ponadto federacja zastanawiała się nad stworzeniem artykułu na ten temat, a także EfCCNa została zaproszona do przedstawienia aktualizacji projektu w tym roku na konferencji Word Federation of Critical Care Nurses w Belgradzie. To zaproszenie jest drugim podczas dwóch lat, które pokazuje zainteresowanie projektem nie tylko w Europie, ale także w pozostałej części świata. Wszystkie pielęgniarki OIOM w Europie będą miały dostęp do programu e-learningu w języku angielskim za pośrednictwem strony internetowej projektu, strony internetowej EfCCNa, a także z linku na stronie internetowej ich organizacji krajowych. Istnieją pewne plany przetłumaczenia kursu na języki innych krajów, ponieważ w przypadku pielęgniarek niekiedy istnieje bariera językowa.

Dostępność programu e-learningowego dla szkolenia za pośrednictwem platformy MICE-ICU (akredytacja w Narodowych Agencjach w dziedzinie OIOM). Program nauczania dla przedmiotu fakultatywnego „Kompetencje międzykulturowe w opiece zdrowotnej i opiece pielęgniarskiej”. Publikacja podręcznika „Międzykulturowa opieka pielęgniarska” zawierającego ogólne treści z modułów I i II. Prezentacja platformy e-learningowej podczas Krajowego Kongresu Pielęgniarstwa i Położnictwa w następujących krajach: PL, NL, SL i CZ. Promocja platformy e-learningowej na spotkaniu sekcji zawodowej. Prezentacja platformy e-learningowej w biuletynie informacyjnym. Publikacja oryginalnego artykułu naukowego dla profesjonalistów w PL, NL, SL i CZ. na podstawie badań przeprowadzonych wśród świadczeniodawców opieki na OIOM-ach. Od 1.10.2018 do 20.11.2018 następujące osoby spoza grupy partnerskiej logowały się na platformę z kursem (Macedonia-Skopje -2, Stany Zjednoczone- Nowy Jork-1, Wielka Brytania- Londyn -5, Bristol - 2, Irlandia - Rathfarnham-1, Słowacja - Trnava -1, Ružomberok-1, Burundi-Mairie de Bujumbura (Republika Burundi - Afryka) -3, Polska - Lublin- 1, Gdańsk-1, Rzeszów-1 Warszawa -3, Norwegia- Narwik -4, Holandia-Enschede -1, Litwa-Kowno-1. Ponadto zaplanowano kolejne kongresy WFCCN, Światowy Kongres w Melbourne, Australia 2019, Światowy Kongres Dubaj -2020 i in. To daje nam gwarancja trwałości projektu w skali globalnej.

4. Dowody wpływu społecznego

Jednym z głównych wyzwań dla przyszłości opieki krytycznej jest zapewnienie szacunku i godności: podczas gdy nieprzytomnym pacjentom trudno jest panować nad sobą, to ich człowieczeństwo jest zachowane przede wszystkim poprzez uwzględnienie ich indywidualnej woli, wartości i priorytetów. Jako koordynator staraliśmy się spojrzeć globalnie na problem wielokulturowości, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, nie tylko pracowników, pracodawców, ale także innych pracowników służby zdrowia. W pierwszym etapie wdrożenia ustalamy cele, które zostały zrealizowane. Naszą misją było dotarcie do szerokiego grona odbiorców w każdym kraju partnerskim i poza nim. Współpraca z różnymi zewnętrznymi interesariuszami pozwoliła osiągnąć założony cel. Wspomniane organizacje partnerskie wzięły udział w fazie badawczej, która dotyczyła oceny kompetencji kulturowych i potrzeb edukacyjnych pielęgniarek OIOM, zewnętrznych ewaluatorów / recenzentów poproszono o ocenę raportu z badań (załączone recenzje). Członkowie organizacji spoza projektu wzięli udział w testowaniu platformy e-learningowej tego samego kursu, przekazując cenne informacje zwrotne na temat oceny kursu, który został ulepszony po zakończeniu projektu (październik 2018 r.), wzięli udział w upowszechnianiu ankiety. WFCCN (Światowa Federacja Pielęgniarek  Opieki Krytycznej) to międzynarodowa federacja składająca się z krajowych stowarzyszeń pielęgniarek OIOM z ponad 40 krajów. Rozpoczęcie współpracy pozwoliło na dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz promocję projektu. Realizacja projektu była monitorowana zgodnie z odpowiednią aplikacją i omawiana przez partnerów podczas spotkań ponadnarodowych, a także na czatach Skype. Namacalnym efektem monitorowania są wyniki badań ankietowych. Od początku do końca projektu przeprowadzono:

1) Questionnaire for Project Progress Evaluation - Period 1 (October 2016 - March 2017)

2) Questionnaire for Project Progress Evaluation - Period 2 (April 2017 - September 2017)

3) Questionnaire for Project Progress Evaluation - Period 3 (October 2017 - March 2018)

4) Questionnaire for Project Progress Evaluation - Period 4 (April 2018 - September 2018)

5) 1st partnership meeting in Rzeszów, Poland, 3rd-4th November, 2016

6) 2nd partnership meeting in Celje, Slovenia, 24-25th April, 2017

7) 3rd partnership meeting in Paderborn, Germany, 04-05th October, 2017

8) 4th partnership meeting in Ostrava, Czech Republic, 23rd -24th April, 2018

9) 5th partnership meeting in Amsterdam, Netherlands, 14-15th September 2018.

Zarządzanie i realizacja projektu przebiegały w dobrych warunkach i dotrzymywano terminów. Praca opierała się na tworzeniu grup w ramach konsorcjum. Grupy te były odpowiedzialne za określone obszary. Partnerzy przyczynili się do projektu zgodnie z ich wiedzą specjalistyczną i planami zawartymi we wniosku. W szczególności: PTPAiIO, UR, jako koordynator, doglądał ogólną realizację projektu, zapewniając, że jego wyniki zostały osiągnięte na czas, w ramach budżetu i wykazały wysoką jakość. Poza tym PTPAiIO i UR przyczyniły się do wzrostu doświadczenia w praktyce opieki krytycznej. PTPAiIO prowadziło, koordynowało badania i przygotowywało raport. W szczególności Stowarzyszenie dokonało przeglądu literatury i analizy potrzeb w Polsce, kierowało opracowaniem programu nauczania i przygotowało część treści kursu, testowało go w Polsce i przygotowało raport. PTPAiIO i UR intensywnie rozpowszechniali artykuły w czasopismach branżowych, prezentując projekt przy różnych okazjach, organizując też konferencję. PTPAiIO i UR przygotowały i przedłożyły dokumentację do akredytacji tego kursu w Polsce.

Po pierwsze: nikt z członków projektu nie spodziewał się, że tak duże obciążenie pracą pojawi się u każdego z nich w trakcie trwania projektu. Niemniej jednak współpraca z kolegami z trzech innych krajów europejskich i zdobywanie wiedzy na temat ich specyficznej sytuacji w służbie zdrowia wzbogaciła wszystkie aspekty współpracy. Projekt był w stanie zwiększyć wrażliwość na kwestie opieki wielokulturowej na OIOM nie tylko wśród reprezentantów 30 europejskich organizacji członkowskich EfCCNa,  ale także w ich stowarzyszeniach krajowych. EfCCNa zaangażowała pielęgniarki OIOM z całej Europy do udziału w badaniach i testach programu e-learningowego. Świadomość potrzeby kompetencji kulturowych pielęgniarek zajmujących się opieką krytyczną w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów z innych środowisk kulturowych niż kraj przyjmujący jest głównym i najważniejszym rezultatem uczenia się tego projektu. Wszystkim organizacjom członkowskim EfCCNa, reprezentującym ponad 25 000 pielęgniarek opieki krytycznej w Europie, są regularnie dostarczane aktualizowane o informacje na temat projektu. Dodatkowo, z zainteresowanymi pielęgniarkami zajmującymi się krytyczną opieką, kontaktowano się za pośrednictwem kanałów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Pod koniec września 2018 r. konto MICE-ICU na Facebooku ma ponad 200 uczestników. Aby zademonstrować potencjał mediów społecznościowych w rozpowszechnianiu wiadomości w ramach określonej grupy docelowej, zobacz następujące przykłady: ogłoszenie raportu analitycznego nt. „Potrzeby pielęgniarek w zakresie szkolenia kompetencji międzykulturowych”  oraz „Końcowy program” Sympozjum w Amsterdamie.

Ogromna liczba delegatów międzynarodowych (reprezentujących 23 różne kraje) podczas sympozjum w Amsterdamie na temat opieki wielokulturowej na OIOM pokazała, że ​​osiągnęliśmy nasz cel: informownie i budzenie zainteresowania naszych europejskich kolegów w kwestiach opieki wielokulturowej w opiece zdrowotnej. Federacja EfCCNa i PTPAiIO, UR tworzą ścisłą sieć współpracy ze Światową Federacją Pielęgniarek Opieki Krytycznej (WFCCN). Koordynator grupy EfCCNa został zaproszony do zabrania głosu i prezentacji projektu na wspólnej konferencji WFCCN i Światowego Kongresu Medycyny Intensywnej i Krytycznej w Rio de Janeiro 2017. Była to świetna okazja, aby porozmawiać o projekcie i podkreślić świadomość oraz znajomość opieki wielokulturowej dla pielęgniarek intensywnej terapii z różnych części świata. Raport z fazy testowej internetowego kursu OIOM wśród świadczeniodawców opieki w MICE-OIOM został przeczytany przez 21 osób w Research Gate i uzyskał dwa komentarze czytelników: „Dobra, dobra” i „Doskonała praca”. W sierpniu 2017 r. EfCCNa wraz z członkami polskiego zespołu opublikowali artykuł wstępny zatytułowany „Kryzys migracyjny i znaczenie rozwoju kompetencji kulturowych na oddziałach intensywnej terapii”. Artykuł miał do tej pory 112 odczytów. Dostawcy usług pielęgniarskich zostali poinformowani o projekcie za pośrednictwem biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia Pielęgniarek (liczba kopii + dostęp elektroniczny za pośrednictwem krajowych stron internetowych Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych). Pielęgniarki po raz pierwszy wzięły udział w szkoleniu za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej. Zachęcaliśmy odpowiednie władze do opracowania metodologii oceny e-edukacji, która umożliwi pielęgniarkom uzyskanie punktów kredytowych za odnowienie licencji pielęgniarskich. Uzyskaliśmy przydatne treści edukacyjne, z których skorzystają nie tylko pielęgniarki OIOM, ale także pielęgniarki we wszystkich obszarach opieki pielęgniarskiej (moduły edukacyjne I i II). Wszyscy partnerzy projektu partnerskiego byli na bieżąco informowani, za pośrednictwem wiadomości e-mail i podczas posiedzeń rady, na temat rozwoju i dalszego postępu projektu. Poinformowali oni swoje krajowe rady stowarzyszeń i promowali projekt MICE-ICU za pośrednictwem swoich kanałów komunikacji. Wpływ tej działalności jest trudny do oszacowania. Projekt został wspomniany i opisany co najmniej 2 razy w szwedzkim czasopiśmie „Aniva Ventilen” oraz od 2016 roku w dwu wydaniach „Journal of Pediatric Intensive Care Nursing” (ISSN 1819-7566),  http://www.mcgill.ca,

https://evereth.pl/multicultural-care-in-european-intensive-care-units-mice-icu-miedzynarodowy-projekt-dla-pielegniarek-pracujacych-na-oddzialach-intensywnej-terapii/(Link do innej strony)

https://evereth.pl/multicultural-care-in-european-intensivecare-units-mice-icu-przeglad-literatury-dotyczacy-kompetencji-kulturowych-pielegniarek-oit/(Link do innej strony)

http://www.piel21w.umlub.pl/vol/r2018/no62/a08/

5. Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk: KA2

KA202 - Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych=

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pielęgniarek pracujących w OIT w zakresie opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo.

Projekt miał charakter międzynarodowy, w Polsce realizowany był przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i . Intensywnej Opieki ( PTPAiIO) jako koordynatora głównego, beneficjenta programu w partnerstwie z Zakładem Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski (UR). Ponadto w projekcie uczestniczyli partnerzy projektu (OSTRAVSKA UNIVERZITA- Republika Czeska, Visoka zdravstvena skola v Celju- Słowenia, European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa) -Holandia, Danmar Computers sp z o.o.- Polska, assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH - Niemcy. Projekt realizowany był w latach 01/10/2016 -30/09/2018. Kierownikiem projektu, głównym wykonawcą  była dr n. o zdr. Dorota Ozga, kierownik Zakładu Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym. W zespole projektu uczestniczyły również Woźniak Krystyna oraz Niemczyk Edyta.