COVID-19

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

 1. Bezpieczne sprawowanie opieki nad pacjentem z COVID-19
 2. Instrukcja zakładania-zdejmowania ubrania ochronnego
 3. Lista kontrolna dla oddziałów przyjmujących pacjentów z COVID-19
 4. Manipulacje w obrębie dróg oddechowych u pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
 5. Prone Position a wentylacja mechaniczna
 6. Postępowanie z ciałem pacjenta po śmierci z powodu COVID-19
 7. https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybrane-zalecenia-postepowania-w-oddzialach-anestezjologii-i-intensywnej-terapii
 8. https://ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf
 9. https://ptpaio.pl/dokumenty/42.pdf

Ewaluowany podmiot

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dyscyplina naukowa

Nauki o Zdrowiu

Tytuł opisu wpływu społecznego

Projekt COVID-19 w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej pracowników medycznych

1. Wkład działalności naukowej

Problematyka COVID-19 pojawiła się początkiem roku 2020 i jest kontynuowana do teraz ze względu na rozwój pandemii w naszym kraju i na całym świecie. Dzięki współpracy podjętej w ramach projektu COVID-19 dla pracowników medycznych, we współpracy z polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi udało się stworzyć zalecenia w postępowaniu dla personelu stykającego się z tym wirusem. Poprzez zalecenia wydane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, udało się rozpocząć współpracę z Ministerstwem Zdrowia poprzez kontakt z Konsultantem Krajowym Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.

Inicjatorem i pomysłodawcą projektu jest dr n. o zdr. Sabina Krupa, adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego, Instytutu Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jako Koordynator Grupy Roboczej do spraw praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (PTPAiIO), Przewodnicząca Mediów Społecznościowych World Federation of Crtical Care Nursing (WFCCN),

Członkowie zespołu:

 • Dr n. o zdr. Dorota Ozga,
 • Dr n. o zdr. Dawid Filip,
 • Dr  n. o zdr. Edyta Niemczyk,
 • Mgr Krystyna Woźniak

Dzięki współpracy podjętej w ramach projektu, możliwe było stworzenie zaleceń, które są stosowane obecnie w całej Polsce w jednostkach walczących z COVID-19 i są zatwierdzone i rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny Rzeczypospolitej Polskiej. Poza wytycznymi krajowymi, możliwe było stworzenie Awaryjnej adaptacji do pracy w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) dla pracowników nie pracujących w OIT. Poprzez zorganizowanie Webinarium w dniu 25.04.2020 r., możliwy jest kontakt zdalny i wymiana doświadczeń z pandemii jaka ma miejsce w naszym kraju.

2. Dowody wkładu działalności naukowej

 1. Bezpieczne sprawowanie opieki nad pacjentem z COVID-19
 2. Instrukcja zakładania-zdejmowania ubrania ochronnego
 3. Lista kontrolna dla oddziałów przyjmujących pacjentów z COVID-19
 4. Manipulacje w obrębie dróg oddechowych u pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
 5. Prone Position a wentylacja mechaniczna
 6. Postępowanie z ciałem pacjenta po śmierci z powodu COVID-19
 7. Strona Ministerstwa Zdrowia publikujące zalecenia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wybrane-zalecenia-postepowania-w-oddzialach-anestezjologii-i-intensywnej-terapii
 8. Awaryjna adaptacja do pracy w OIT: https://ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf
 9. Doświadczenia włoskich pielęgniarek z pracy z COVID-19: https://ptpaio.pl/dokumenty/42.pdf

 

3. Charakterystyka wpływu społecznego

W ramach projektu istnieje konieczność opracowania i weryfikacja istniejących wewnątrzoddziałowych procedur postępowania z pacjentem z COVID-19, uwzględniających specyfikę, organizację  i infrastrukturę oddziału oraz dostępne środki; wyznaczenie poszczególnych stref (pobytu pacjenta, buforowej, śluzy itp.), ciągów komunikacyjnych, sposobów przemieszczania się, przekazywania materiałów czystych i usuwania odpadów, postępowania po kontakcie z pacjentem z COVID-19; opracowanie sposobu komunikowania się zespołu bezpośrednio opiekującego się pacjentem z osobami wspierającymi poza strefą.

Ponadto niezbędne jest zapoznanie personelu z przyjętymi procedurami, przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie oraz szkoleń dotyczących stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej – w odniesieniu do całego personelu medycznego  i wspomagającego, w tym serwisu sprzątającego. W miarę możliwości konieczne jest ograniczenie liczby personelu pozostającego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem do bezpiecznego minimum.

Ważna kwestia związana jest z wyznaczaniem zespołów do bezpośredniej opieki nad pacjentem (lekarz – pielęgniarka/ki), wspierane przez wyznaczoną osobę w strefie buforowej (utrzymanie kontaktu, przekazywanie materiału do badań, uzupełnianie niezbędnego sprzętu itp.). Pamiętać należy o organizowaniu i planowaniu opieki nad pacjentem w sposób racjonalny, zapewniający pełną opiekę, przy minimalizacji czasu kontaktu bezpośredniego personelu z pacjentem.

4. Dowody wpływu społecznego

Wszelkie dowody wpływu społecznego znajdują się w linkach oraz załącznikach, jakimi jest m.in. plakat Webinarium pt. Walka z COVID-19 - pielęgniarski punkt widzenia. Pragniemy nadmienić, iż w tym spotkaniu biorą udział nie tylko pielęgniarki, ale również psycholog PTPAiIO oraz Ratownik Medyczny, który brał udział w wielu misjach międzynarodowych, m.in. w misji ratunkowej w Lombardii. Dzięki zaproszonym gościom, możliwe będzie podzielenie się aktualną wiedzą w jaki sposób możemy walczyć z wirusem i jakie zadania zostały podjęte w innych krajach, które mają ten sam cel działania co my.

5. Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

Współpraca podjęta w ramach projektu została poszerzona na cały świat. Do współpracy zostali zaproszeni specjaliści m.in. z Chorwacji – Prezydent WFCCN Adriano Friganovic, członek zarządu WFCCN – Sandro Vidamić. Poza tym współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Konsultantem Krajowym w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki pozwoli w sposób bardziej dostępny dotrzeć do wszystkich oddziałów, gdzie borykamy się z COVID-19. Prezes PTPAiIO dr n. o zdr. Paweł Witt, w sposób czynny monitoruje projekt.

Publikacje naukowe w trakcie opracowania.