Amazonki

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

http://www.amazonki.netarteria.info/files/pdf/projekty/2019/Terapia-medyczna-i-spoleczna-2019.pdf

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/25879/europejski-dzien-walki-z-rakiem-piersi

http://amazonki.netarteria.info/viewpage.php?page_id=73

http://amazonki.netarteria.info/viewpage.php?page_id=72

Ewaluowany podmiot

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dyscyplina naukowa

Nauki o zdrowiu 

Tytuł opisu wpływu społecznego 

Wybrane parametry kliniczne oraz funkcjonalne kobiet po zabiegu mastektomii w województwie podkarpackim

1. Wkład działalności naukowej

Choroby onkologiczne są główną przyczyną śmierci ludzi na świecie dlatego stanowią duże wyzywanie dla współczesnej medycyny w tym i dla dziedziny rehabilitacji. Główny Urząd Statystyczny w Polsce prognozuje, że liczba zachorowań oraz zgonów do 2025 roku będzie stale rosła i dotyczy obu płci. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet i stanowi aż 23% wszystkich zachorowań. Pacjentki po chirurgicznym usunięciu raka piersi, posiadają najczęściej dysfunkcje kończyny górnej jak również posiadają problemy natury psychologicznej, a rehabilitacja onkologiczna odgrywa bardzo duże znaczenie w powrocie do możliwie najlepszego funkcjonowania fizycznego i psychicznego. Rehabilitacja onkologiczna w Polsce jest dziedziną stale rozwijającą się, dlatego prowadzenie aktualnych badań naukowych w zakresie tej dziedziny jest uzasadnione.

Biorąc pod uwagę powyższe względy, opracowano projekt edukacyjno-badawczy mający na celu edukację kobiet po przebytym zabiegu mastektomii w zakresie profilaktyki nawrotów choroby, oraz uświadomienie znaczenia czynników modyfikowalnych w prowadzonym stylu życia.

Celem projektu była ocena wybranych parametrów klinicznych oraz funkcjonalnych kobiet leczonych z powodu raka piersi w odniesieniu do różnych czynników tj: czas od momentu diagnozy, rodzaj leczenia, czynniki socjodemograficzne. Cele szczegółowe: Ocena aktywności fizycznej i składowych masy ciała w badanej grupie.  Badanie wzajemnej interakcji pomiędzy aktywnością fizyczną a składowymi masy ciała. Badanie innych wybranych parametrów zdrowotnych tj. zdolności równoważnych, siła mięśniowa, jakość życia w kontekście  podejmowanej aktywności fizycznej.

Ocenie podlegały: składowe masy ciała analizatorem składu masy ciała (firmy Tanita MC 780 MA), parametry aktywności fizycznej (Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji długiej, akcelerometru GT1M), masa i wysokość ciała (stadiometr PORTSTAND 210). Głównym elementem badania była obiektywna ocena 7-dniowej aktywności fizycznej akcelerometrem. Wszystkie z powyższych parametrów ocenione zostały w grupie kontrolnej osób zdrowych po 60 r.ż.

Projekt ten realizowany był w latach 2017-2019 przez pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z największym stowarzyszeniem kobiet po zabiegu mastektomii w województwie podkarpackim tj. „Rzeszowskim Klubem Amazonka”.

Efektem badań są:

- zdobycie cennych wyników w zakresie parametrów klinicznych oraz funkcjonalnych, które pozwoliły na ocenę stanu zdrowia, stylu życia i aktualnej wiedzy w zakresie profilaktyki chorób onkologicznych badanej grupy

- na podstawie uzyskanych wyników w latach 2017-2019 (oraz trwająca kontynuacja współpracy) przeprowadzono cykl wykładów szkoleniowo- edukacyjnych w zakresie profilaktyki raka piersi, wygłoszono wykład edukacyjny na spotkaniu z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem piersi (Rzeszów, 15.10.2019 r.) wraz z krótkim wywiadem dla Radia Rzeszów, wolontariat

- prowadzono zajęcia gimnastyki ogólnokondycyjnej dla kobiet po zabiegu mastektomii, w formie wolontariatu

- opublikowano wyniki wstępne badań w rozdziałach monografii naukowych, wygłoszono referaty na konferencjach naukowych

- planowane jest wydanie publikacji naukowych w czasopismach z IF  (publikacje w trakcie procesu redakcyjnego).

Dr n. o zdr. Ewelina Czenczek- Lewandowska - koordyantor projektu / pracownik naukowo-dydaktyczny

Członkowie zespołu:

Dr n. o zdr. Justyna Leszczak, Dr n. o zdr. Joanna Baran, Dr n. o zdr. Aneta Weres

2. Dowody wkładu działalności naukowej 

  1. Ewelina Czenczek-Lewandowska, Bogumił Lewandowski. Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce onkologicznej, Źródło: W :Rehabilitacja 2019 / pod. red nauk. Teresy Pop. Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. Opis fizyczny: S. 58-68.
  2. Grzegorz Przysada, Justyna Leszczak, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Joanna Baran, Aneta Weres, Natalia Szypura. Stopień sprawności fizycznej a aktywność ruchowa osób po 60 roku życia. Źródło: W :Rehabilitacja 2018 / pod redakcją naukową Teresy Pop. Adres wydawniczy: Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019. Opis fizyczny: S. 159-170
  3. Justyna Leszczak, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Małgorzata Gaweł, Andrzej Kwolek. Znaczenie aktywności fizycznej powyżej 60 r.ż. na przykładzie osób uprawiających nordic walking. W :Rehabilitacja 2018 / pod redakcją naukową Teresy Pop. Adres wydawniczy: Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019. Opis fizyczny: S. 116-125.
  4. Agnieszka Konefał, Justyna Leszczak, Joanna Baran, Wojciech Rusek, Justyna Podgórska-Bednarz, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Justyna Wyszyńska, Teresa Pop. Wpływ terapii zajęciowej na aktywność fizyczną osób starszych : doniesienia wstępne. W :Rehabilitacja 2017 / pod red. nauk. Teresy Pop
    Adres wydawniczy: Rzeszów : BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018. Opis fizyczny: S. 55-72
  5. Joanna Baran, Zuzanna Hanas, Teresa Pop. Wybrane parametry oceny funkcjonalnej kobiet pomastektomii. [W]: Rehabilitacja 2019. Pod red. Teresy Pop. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2020; 107-124. ISBN 978-83-7996-764-3.

3. Charakterystyka wpływu społecznego

Przeprowadzony projekt edukacyjno- badawczy przyczynił się przede wszystkim do pogłębienia wiedzy w zakresie rehabilitacji onkologicznej, która jest dziedziną stale rozwijającą się w Polsce i wymaga uzupełnienia o aktualne doniesienia. Obiektywne pomiary parametrów klinicznych pozwoliły na dokładniejszą analizę funkcjonowania pacjentek po leczeniu raka piersi co pozwala podnosić skuteczność efektów prowadzonej rehabilitacji.

Wpływ środowiskowy przede wszystkim koncentruje się wokół podniesienia świadomości kobiet po zabiegu mastektomii w zakresie czynników modyfikowalnych tj. kontroli masy ciała, podejmowaniu wystarczającej aktywności fizycznej, poprawie nawyków żywieniowych, które niosą znaczący wpływ na przyszły stan zdrowia oraz ryzyko nawrotów choroby.

Każda z uczestniczek badania, otrzymała opisany raport z wynikami badań (m.in. składowe masy ciała, aktywność fizyczna) oraz miała możliwość indywidualnej konsultacji z fizjoterapeutą.

W ramach projektu pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadzili liczne wykłady szkoleniowe i edukacyjne dla Amazonek, których celem było podniesienie wiedzy w zakresie choroby, rehabilitacji jak również samej profilaktyki. Jednym z nich był wykład podczas Europejskiego Dnia Walki z Rakiem piersi, na którym uczestniczyły Amazonki oraz specjaliści z całego regionu. Propagowanie wiedzy wśród szerszej grupy odbiorców umożliwione było w tym dniu także dzięki wywiadowi do Radia Rzeszów- o zasięgu wojewódzkim.

W ramach wolontariatu prowadzono także w formie praktycznej, cotygodniowe ćwiczenia ogólnokondycyjne na które uczęszczały chętne Panie zrzeszone w klubie (rejon Rzeszów). 

Przeprowadzony projekt edukacyjno- badawczy oraz wolontariat uwzględniony został w projekcie zgłoszonym do Urzędu Województwa Podkarpackiego pt. „ DZIAŁANIA EDUKACYJNE, TERAPIA MEDYCZNA i SPOŁECZNA oraz REHABILITACJA RZESZOWSKICH AMAZONEK w roku 2019.

4. Dowody wpływu społecznego 

Przedstawione referaty podczas konferencji:

1) IX Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów, 23-24 lutego 2017 r.

Joanna Baran, Aneta Weres, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Edyta Łuszczki, Grzegorz Sobek, Katarzyna Dereń, Paweł Więch. Tytuł: 60 minut dla zdrowia. Wpływ poziomu aktywności fizycznej na wybrane parametry kardiometaboliczne. Źródło: W :Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji : IX Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów, 23-24 lutego 2017 r. : streszczenia. S. 20-22

2) Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Rzeszów, 15.10.2019 r., wykład edukacyjny:

Ewelina Czenczek- Lewandowska, Justyna Leszczak, Joanna Baran, Aneta Weres. „Formy i znaczenie stałej rehabilitacji po zabiegu mastektomii”.

3) Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Rzeszów, 15.10.2019 r., wywiad dla radia:

Ewelina Czenczek- Lewandowska, krótki wywiad w temacie profilaktyki raka piersi

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/25879/europejski-dzien-walki-z-rakiem-piersi

4) wykład szkoleniowy na zebraniu stowarzyszenia „Rzeszowski Klub Amazonka”, Rzeszów, 06.02.2019r.,

Ewelina Czenczek- Lewandowska, Justyna Leszczak, Aneta Weres, Joanna Baran. „Bądź aktywny i szczęśliwy – o znaczeniu aktywności fizycznej”

http://amazonki.netarteria.info/viewpage.php?page_id=73

5) wykład szkoleniowy oraz prowadzenie badań naukowych na zebraniach stowarzyszenia „Rzeszowski Klub Amazonka”, Rzeszów, 20.09.2018r

Ewelina Czenczek- Lewandowska, Justyna Leszczak, Joanna Baran, Aneta Weres „Aktywność fizyczna u kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi”

http://amazonki.netarteria.info/viewpage.php?page_id=72

5. Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki 

Przedstawiony projekt jest działalnością o charakterze interdyscyplinarnym. Autorzy we współpracy z naukowcami z nauk medycznych ocenili uzyskane wyniki, propagując je zarówno w przestrzeni akademickiej (publikacje, wystąpienia konferencyjne, obszar dydaktyczny) oraz przede wszystkim w obszarze kobiet leczonych z powodu raka piersi.