O studiach neurologopedycznych

 

Szanowni Państwo,

Prowadzone przez IPiD UR studia o kierunku neurologopedia są kierowane do logopedów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje i zyskać prawo do pracy w zawodzie neurologopedy.

W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu komunikacji językowej i jej psycho- i neurologicznych podstaw, z zakresu nauk medycznych (podstawowe wiadomości z neurologii, psychiatrii i radiologii), a przede wszystkim z zakresu diagnozowania i terapii wad wymowy o podłożu neurologicznym u osób od urodzenia do wieku podeszłego (choroby neurodegeneracyjne). Słuchacz nabędzie także wiedzę na temat organizacji pracy neurologopedy i jego współpracy z innymi specjalistami i otoczeniem pacjenta.

W trakcie studiów słuchacz będzie odbywał praktyki w różnych instytucjach (poradnie specjalistyczne, szpitale, zakłady opieki).  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (studium przypadku). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

Absolwent studiów ma prawo posługiwać się tytułem zawodowym neurologopedy. Studia uprawniają do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.) oraz w placówkach służby zdrowia (np. na oddziałach rehabilitacyjnych, psychiatrycznych itp.), a także do prowadzenia terapii neurologopedycznej w praktyce prywatnej.