Aktualności

Zaproszenie na wernisaż wystawy Jacka Jerzego Kolasińskiego, Creole Active Project: Kingdom of La Gonâve

 

Kolasinski_zaproszenie_web.png [615.56 KB]

 

Jacek J. Kolasiński MFA, PhD

Dyrektor Ratcliffe Art + Design Incubator
Profesor nadzwyczajny sztuki i historii sztuki Florida International University
College of Communication, Architecture + The Arts

Dr Jacek J. Kolasiński jest dyrektorem założycielem Ratcliffe Art + Design Incubator oraz profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sztuki + Historii Sztuki na Florida International University, gdzie przez sześć lat pełnił funkcję przewodniczącego wydziału. Jako interdyscyplinarny artysta, projektant i kurator, Kolasiński koncentruje się na bardzo dynamicznym obszarze praktyki twórczej, który podlega ciągłym i szybkim zmianom. Istotnym aspektem jego aktywności badawczej/twórczej jest głębokie zainteresowanie oddziaływaniem poprzez interakcje międzyludzkie oraz dyskurs społeczny w sferze publicznej i społecznej. Szczególnie pociąga go pojęcie konwergencji, często opisywane jako "praktyka przestrzenna", która łączy różnorodne koncepcje architektoniczne i artystyczne z miastem, społeczeństwem i praktykami estetycznymi w ogóle.

Poprzez swoją pracę twórczą Kolasiński testował złożone; transdyscyplinarne współprodukcje, instalacje multimedialne, jedno- i wielokanałowe projekcje wideo, cyfrowe fabrykacje 3D, a także projekty społecznościowe i site-specific. Prace i projekty kuratorskie Kolasińskiego dotarły do szerokiej międzynarodowej publiczności poprzez prezentacje i wystawy w wielu miejscach, m.in. w: Teatro Colon, Buenos Aires, Argentyna; Festiwal Internacional Cervantino, Guanajuato, Meksyk; 61 Festival de Cannes – Kącik Filmów Krótkometrażowych; Cinema Politic, Barcelona, Hiszpania; Digital Fringe, Melbourne, Australia; Łotewska Akademia Sztuki; Wileńska Akademia Sztuk Pięknych; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Tianjin University – by wymienić tylko kilka. Jego trwający projekt Creole Archive Project bada ponadnarodowe powiązania między Polską a globalnym Południem, w szczególności Haiti. W 2020 roku artysta otrzymał grant Library Research Grant w Getty Research Institute na zbadanie kolekcji Association Connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine (ACHC).

Kolasiński przyjechał do Stanów Zjednoczonych z Polski, gdzie studiował historię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra na Florida International University w Miami oraz doktorat na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2018 roku Kolasiński został honorowym członkiem (Academia Artium Latviensis Socius Honoris Causa) Łotewskiej Akademii Sztuki.

 

EN

Jacek J. Kolasiński, Ph.D. is the founding director of the Ratcliffe Art + Design Incubator and an associate professor in the Department of Art + Art History at Florida International University, where he served as the department chair for six years. As an interdisciplinary artist, designer, and curator, Kolasiński is engaged in a very dynamic field of creative practice that undergoes constant and rapid change. An essential aspect of his

research/creative activities involves his profound interest in engagement through human interaction and social discourse within the public and social realm. He is particularly drawn to the notion of convergence, often described as “spatial practice,” which connects a variety of architectural and artistic engagements with the city, society and aesthetic practices at large.

Through his creative work, Kolasiński has tested complex trans-disciplinary collaborative productions, multimedia installations, single and multiple channel video projections, 3D digital fabrications, as well as community-based and site-specific projects.

Kolasiński’s artwork and curatorial projects have reached large international audiences through presentations and exhibitions in numerous venues, including the Teatro Colon, Buenos Aires, Argentina; Festival Internacional Cervantino, Guanajuato, Mexico; 61 Festival de Cannes – Short Film Corner; Cinema Politic, Barcelona, Spain; Digital Fringe, Melbourne, Australia; Art Academy of Latvia; Vilnius Academy of Arts; Academy of Fine Arts in Warsaw; and Tianjin University – to name a few. His ongoing Creole Archive Project explores transnational connections between Poland and the global South, and Haiti in particular. In 2020, he was awarded a Library Research Grant at the Getty Research Institute to explore the Association Connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine (ACHC) collection.

Kolasiński came to the United States from Poland, where he studied history and philosophy at the Jagiellonian University in Kraków. He received his MFA from Florida International University in Miami, and his Ph.D. from the Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland. In 2018, Kolasiński was made an honorary member (Academia Artium Latviensis Socius Honoris Causa) of the Art Academy of Latvia.

Kolasinski_tlo_fb.png [129.25 KB]

 

wstecz