dr hab. Marta Smykała, prof. UR

dr hab. Marta Smykała, prof. UR
Orcid: 0000-0002-4673-526X
e-mail: msmykala@ur.edu.pl

 

BIOGRAM

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

Tytuł magistra: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 1991

Stopień doktora nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2006

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych: Uniwersytet Rzeszowski, 2023

 

NAUKA

ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH:

 • lingwistyka tekstu i genologia lingwistyczna
 • lingwistyczna analiza dyskursu
 • wybrane aspekty językoznawstwa kontrastywnego
 • dydaktyka języków obcych
 • przekładoznawstwo
 • dydaktyka przekładu

PROJEKTY NAUKOWE:

 • (2009) Realizacja grantu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej / Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech.
 • (2010) Realizacja grantu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej / Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit pt. Text und Stil / Tekst i styl.
 • Uczestnik projektu Lingwistyka mediów (Projekt badawczy realizowany na Wydziale Filologicznym UWr w latach 2013-2015); grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • (od 2024) Nauka dla społeczeństwa II – Program Ministra Edukacji i Nauki, grant pt. „Obrona tożsamości narodowej w erze cyberzagrożeń. Charakterystyka językowa treści dezinformacyjnych” (realizowany w okresie 2024 – 2026). Kierownik: dr hab. Dorota Domalewska (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa).

STYPENDIA ZAGRANICZNE I POBYTY NAUKOWO-BADAWCZE:

 • Staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie w Bielefeld, sierpień 2003.

 INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ:

Członek kolegium redakcyjnego text und diskurs / tekst i dyskurs

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH:

 • Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs - Komunikacja (członek założyciel)
 • Internationale Gesellschaft für Schulbuch- und Bildungsmedienforschung e.V.  IGSBi (członek)

 

PUBLIKACJE

MONOGRAFIA:

(2015) Wenn jemand eine Reise tut … Die kontrastive Textologie am Beispiel der österreichischen und polnischen Tourismuswerbung. Seria: Studien zur Text und Diskursforschung, red. Berdychowska, Zofia / Bilut-Homplewicz, Zofia. Peter Lang Verlag. 308 str.

Recenzja: Kałasznik Marcelina // Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. - Bd. 30, H. 2 (2016), s. 191- 195. DOI: DOI: 10.5817/BBGN2016-2-15

 

PRACE REDAGOWANE:

 • (2009) Bilut-Homplewicz, Zofia / Czachur, Waldemar / Smykała, Marta (red.): Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia problemy, perspektywy. Tom I (antologia tłumaczeń). Wrocław. Wydawnictwo Atut (377 stron).
 • (2009) Bilut-Homplewicz, Zofia / Czachur, Waldemar / Smykała, Marta (red.): Lingwistyka tekstu w Polsce i Niemczech. Pojęcia problemy, perspektywy. Tom II. Wrocław. Wydawnictwo Atut (364 strony).
 • (2010) Bilut-Homplewicz, Zofia / Mac, Agnieszka / Smykała, Marta / Szwed, Iwona (red.): Text und Stil. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag (575 stron).
 • (2020) Buk, Agnieszka / Hanus, Anna / Mac, Agnieszka / Miller, Dorota / Smykała, Marta / Szwed, Iwona Szwed (red): Tekst – Dyskurs – Komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne. Text – Diskurs – Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (764 strony).

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:                     

 • (2000) Vereidigte Übersetzer – anonyme Sprachmittler oder hochqualifizierte Sprachkünstler? W: Wawrzyniak, Zdzisław / Drużycki, Krzysztof (red.): Germanistik als interkultureller und interdisziplinärer Brückenschlag. Wydawnictwo WSP Rzeszów, str. 65-84.
 • (2002) Zum Einsatz touristischer Pressetexte im Übersetzungsunterricht.
  W: Schatte, Christoph (red.): Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik: polnisch-deutsche Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik, Słubice Oktober 2001. Koło Zgorzeleckie Wrocław, Görlitzer Kreis Zittau. Poznań, str. 167-177.
 • (2003) Die Vermittlung der Werbebotschaft in Werbetexten der österreichischen Tourismus-Branche und ihren polnischen Übersetzungen. W: Teržan Kopecky, Karmen / Petrič, Teodor (red.): Germanistik im Kontaktraum Europa II: Beiträge zur Literatur: Symposion Ljubljana 17 - 20. April 2002. Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani, str. 364-376.
 • (2005) Tourismuswerbung in der deutschen und polnischen Presse aus kontrastiver Sicht. W: Hammer,  Françoise / Lüger, Heinz-Helmut (red.): Entwicklungen und Innovationen in der Regionalpresse. Markus Knecht Verlag, Landau, str. 249-266.
 • (2009): Warum ist es nützlich, die Textlinguistik in Polen und Deutschland zu vergleichen. Der interlinguistische Vergleich. (z Z. Bilut-Homplewicz i W. Czachurem). W: Grucza, Franciszek / Pawłowski, Grzegorz / Utri, Reinhold (red.): Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik. Materialien der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten. 8-10. Mai 2009 Olsztyn. Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa, str. 127 – 137.  
 • (2009): Kontrastywna lingwistyka  tekstu w Polsce i Niemczech. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Czachur, Waldemar / Smykała, Marta (red.): Lingwistyka tekstu w Polsce i Niemczech. Pojęcia problemy, perspektywy. Wydawnictwo Atut, Wrocław, str. 277 - 296.
 • (2010) Lässt sich Urlaub wie Persil verkaufen? Zu spezifischen Aspekten des Übersetzens von Werbetexten anhand polnischer und österreichischer Reiseprospekte. W: Bąk, Paweł / Sieradzka, Małgorzata / Wawrzyniak, Zdzisław (red.): Texte und Translation, Danziger Beiträge zur Germanistik Band 29. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, str. 133-146.
 • (2010) Stilistische Merkmale der Textsorte Tourismusprospekt aus kontrastiver Sicht (Deutsch – Polnisch). Oder wie lobt man das eigene Land. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Mac, Agnieszka / Smykała, Marta / Szwed, Iwona (red.): Text und Stil. (Studien zur Text- und Diskursforschung). Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, str. 221-232.
 • (2012) Bildtexte und ihre Rolle in Reiseprospekten aus kontrastiver Sicht (Deutsch-Polnisch). W: Grucza, Franciszek / Heinemann Margot (red.): Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses, Warschau, Band 16. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, str. 141-148.
 • (2013) Kontrastive Textsortenanalyse: Gestaltung des Kommunikationsverlaufs in Reiseprospekten. W: Hayashi-Mähner, Elke / Takahashi, Ryosuke (red.): The use of language in everyday life – European Languages (= Sophia European Studies Series, Vol. 6), Sophia University Press, Tokyo, 107-122.
 • (2013) Zu Unterschieden in den Textsortenkonventionen am Beispiel der Textsorte Fremdenverkehrsprospekt in Polen und in Österreich. W: Karagiannidou, Evangelia / Papado­poulou, Chris-Olga / Skourtou, Eleni (red.): Sprachenvielfalt und Sprachlernen: Neue Wege zur Literalität. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, str. 563-572.
 • (2014) Kontrastive Textsortenanalyse: Formen des Adressatenbezugs in polnischen und österreichischen Reiseprospekten. W: Berdychowska, Zofia /Janicka, Joanna /Vogelgesang-Doncer, Agnieszka (red.) Texte – Textsorten – Phänomene im Text (=Studien zur Text- und Diskursforschung 7). Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, str. 133-148.
 • (2016) Boso przez świat (według blondynki), podróże kulinarne i z żartem, pieprz, wanilia i losy kobiet na krańcu świata, czyli o zmianie form relacjonowania podróży na podstawie wybranych audycji radiowych i programów telewizyjnych. W: Witosz, Bożena / Sujkowska-Sobisz, Katarzyna / Ficek, Ewa (red): Dyskurs i jego odmiany. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, str. 234-243.
 • (2017) „Wir“ und „Die“ (Flüchtlinge). Zur sprachlichen Profilierung des Selbstbildes der Deutschen im Pressediskurs zu Beginn der Flüchtlingskrise. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Krauz, Maria (red.): Text im Fokus zweier Linguistiken. Aus der polonistischen und germanistischen Forschung. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main:, str. 163-182.
 • (2018) Obraz kryzysu migracyjnego i migranta w prasie niemieckiej na podstawie tygodnika DIE ZEIT. W: Biłas-Pleszak, Ewa / Przyklenk Joanna / Rejter Artur (red.): Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, str. 139-161.
 • (2019) Wolfgang Heinemann als Inspirator der Forschungs- und Bildungsstelle Text ­– Diskurs – Kommunikation (ein Gespräch). (wraz z Z. Bilut-Homplewicz, A. Hanus, A. Mac, D. Miller, I. Szwed). W: Wiktorowicz, Józef / Just, Anna / Owsiński Piotr A. (red.): Facetten der Sprachwissenschaft. Bausteine zur diachronen und synchronen Linguistik, Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main, str. 51-63.
 • (2019) Der EU-Gedanke im Schulbuch und im Schulalltag der gymnasialen Oberstufe in Polen. W: Blasbichler Augschöll, Annemarie / Matthes, Eva / Schütze, Sylvia (red.): Europa und Bildungsmedien. Europe and Educational Media. Verlag Julius Klinkhardt KG, Bad Heilbrunn; str. 133-146.
 • (2020) Hassrede und Diskurskritik. Kontrastive Analyse der Mediendiskurse über Migration in Polen und in Deutschland zu Beginn der Flüchtlingskrise in Europa (wraz z W. Czachurem). W: Makowski, Jacek (red.): Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź; str. 89-109. http://dx.doi.org/10.18778/8142-633-6.06
 • (2020) Darstellung von Migrant*innen und Migration in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache in Polen (wraz z A. Mac). W: Schütze, Sylvia / Matthes, Eva (red.): Migration und Bildungsmedien. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, str. 227-242.
 • (2020) Zum »Prinzip Perspektivierung«. An der Schnittstelle zwischen Fremdsprachendidaktik und Text- und Medienlinguistik − das Schulbuch als Textsorte am Beispiel der DaF-Lehrwerke (wraz z A. Mac). W: Buk, Agnieszka / Hanus, Anna / Mac, Agnieszka / Miller, Dorota / Smykała, Marta / Szwed, Iwona (red.): Tekst – Dyskurs – Komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne. Text – Diskurs – Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Wydawnictwo UR Rzeszów, str. 167-187.
 • (2023) The Representation of Refugees and Migrants in the Polish Media Discourse (wraz z W. Czachurem). W: Fábián, Annamária (red.): The Representation of REFUGEES and MIGRANTS in European National Media Discourses from 2015 to 2017. A contrastive Approach (Corpus Linguistics). J.B. Metzler, Berlin, str. 225-250.

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • (2002) Gesellschaft und Sprache : Spezifik der interkulturellen Kommunikation im Übersetzungsprozess touristischer Werbetexte. W: Lingua ac Communitas. Nr 12, str. 65-78.
 • (2011) Różnice stylistyczne między polską a austriacką reklamą turystyczną. W: Stylistyka 2011, t. XX, str. 269-283.
 • (2012) Im Osten viel Neues? Germanistische kontrastive Textlinguistik in Polen – Versuch einer Bilanz. W: Colloquia Germanica Stetinensia, str. 71-89.
 • (2016) „Wir schaffen das!“ Diskursive Strategien sprachlicher Konstituierung des Beginns der Flüchtlingskrise und ihrer Hauptakteure im Pressediskurs am Beispiel der Wochenzeitung „DIE ZEIT“. Tekst i dyskurs – text und diskurs nr 9, str. 183-202.http://tekst-dyskurs.eu/images/pdf/zeszyt_9/Smykala_Wir%20schaffen%20das!.pdf
 • (2017) Fremdheit übersetzen. Erfahrungen aus einem übersetzerischen Projekt einer studentischen Arbeitsgemeinschaft. Glottodidactica XLIV/2(2017), str. 175-192. DOI: https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.11
 • (2017) Zu neuesten Entwicklungstendenzen von Bildungsmedien. Moderne und alte Schulbücher – ein kurzer Weg vom Lehrbuch zum Bildungsmedium. W: Humanities and Social Sciences Research Journal 24 (4/2017), str. 163-179. DOI: 10.7862/rz.2017.hss.74; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/363
 • (2018) Die Flüchtlingskrise 2015 im Spiegel der polnischen Presse. Eine Analyse von Nominationsstrategien. W: Stylistyka XXVII, str. 291-319. doi.org/25167/Stylistyka27.2018.18
 • (2018) Zu Benennungsstrategien von Migranten im polnischen und deutschen Migrationsdiskurs im Kontext der Hassrede und des Konzepts semantischer Kämpfe W: tekst i dyskurs – text und diskurs 11, 2018, str. 225- 252.; DOI: 10.7311/tid.11.2018.09.
 • (2018): And they lived happily ever after... or did they? The portrayal of old age and older people in foreign language teaching textbooks. W: Humanities and Social Sciences HSS, vol. XXII, 25 (4/2018), (p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918); str. 325-339. http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/454
 • (2021) Kategoria toposu w lingwistycznej analizie dyskursu na przykładzie badań polskiego i niemieckiego dyskursu migracyjnego. W: tid 14/2021, 465-496.
 • (2022) Interlinguistische und interdiskursive Kontrastivität am Beispiel der linguistischen Forschung zum Migrationsdiskurs in Polen und in Deutschland.W: „Forum Lingwistyczne“, 10, s. 1-26. DOI: 10.31261/FL.2022.10.11.
 • (2022) Multimodal Practices of Empathy and Fear in Polish Refugee Discourse: Analysis of Magazine Covers (współautorzy: Waldemar Czachur, Roman Opiłowski). W: „GEMA Online® Journal of Language Studies”, 22(3), s. 63-85. DOI: 10.17576/gema-2022-2203-04.
 • (2023) Polskie dyskursy o imigracji po 1989 roku. Fazy, charakterystyki, style – wybrane aspekty. W: “Stylistyka” XXXII, s. 405-425. DOI:10.25167/Stylistyka32.2023.22

 

RECENZJE:

 • Bericht über die "International Translation Summer School - Summertrans I", Innsbruck (15.-24. Juli 2004) (wraz z P. Bąkiem). W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Germanica Resoviensia, 2006, Z. 4, str. 244-246.
 • Internationale Tagung zur Medienlinguistik „Medienlinguistik und interdisziplinäre Forschung“, 17.-19.09.2015 Rzeszów. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 9/2016, str. 261-261.
 • Carolin Krüger (2016) Diskurse des Alterns. Öffentliches Sprechen über Alter in der Bundesrepublik Deutschland. S. 540. ISBN: 978-3-11-043929-8. De Gruyter. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 10/2017, str. 301-304.
 • Style perswazji w Europie na przykładzie komentarzy w prasie codziennej. Hartmut E.H. Lenk, Hans W. Giessen (red.) (2020): Persuasionsstile in Europa. Strategien und Mittel des Überzeugens in Zeitungskommentaren aus kontrastiver Sicht. Berlin: Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, S. 232. W: tekst i dyskurs - text und diskurs, 13/2020, str. 377-386. https://doi.org/10.7311/tid.13.2020.22
 • Argumentationsanalyse aus der Perspektive der Linguistik. Argumentation analysis from the perspective of linguistics. Juliane Schröter (2021): Linguistische Argumentationsanalyse. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER (Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik, herausgegeben von Jörg Meibauer und Markus Steinbach, Band 26), 100 S. W: tekst i dyskurs - text und diskurs, 14, 2021, str.  623-628.

 

INNE PUBLIKACJE:

Tłumaczenia tekstów naukowych:

 • Irena Homola-Skąpska: „Das Kleine Wien” an der Weichsel. W: J. Hrycyk (red.), Österreich – Polen. 1000 Jahre Beziehungen, Kraków, (Deutsche Fassung), s. 459-480 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 121, Studia Austro-Polonica 5, 1996.
 • Piotr Krasny: Östrreichische Einflüsse im Werk des Lemberger Architekten Bernard Meretyn. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Nr 121 (1996), s. 373-391.
 • Eckardt, Hans-Henning / Hilke Reinhard: Służba psychologiczna. W: Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego 4, 1995 (wraz z Mariolą Bazydło) [96 stron]. ISBN : 8386313153
 • Eva Martha Eckkrammer: Czy potrzebujemy nowego pojęcia tekstu. W: Lingwistyka tekstu w Niemczech : pojęcia, problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń pod red. Zofii Bilut-Homplewicz, Waldemara Czachura, Marty Smykały. Wrocław 2009, str. 316-342.
 • Kirsten Adamzik: Główne zagadnienia tekstologii kontrastywnej. W: Lingwistyka tekstu w Niemczech: pojęcia, problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń pod red. Zofii Bilut-Homplewicz, Waldemara Czachura, Marty Smykały. Wrocław 2009, str. 211-259.
 • Heinemann, Wolfgang: Kontrowersje wokół analizy dyskursu. W: Stylistyka XXI, 2012, str. 287-318 (wraz z Zofią Bilut-Homplewicz).
 • Eva Martha Eckkrammer: Kontrastywna tekstologia mediów a wymiar historyczny – ramy teoretyczno-metodologiczne. W: Lingwistyka mediów: antologia tłumaczeń pod red. Romana Opiłowskiego, Józefa Jarosza, Przemysława Staniewskiego, str. 297-315 (wraz z Zofią Bilut-Homplewicz).

Inne:

 • Teresa Dobrzyńska, Wolfgang Heinemann, Zdzisław Wawrzyniak: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczechgeneza, stan i perspektywy /  Zofia Bilut-Homlewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała. W: Zofia Bilut-Homlewicz, Zofia / Czachur, Waldemar / Smykała, Marta (red.): Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech: Pojęcia, problemy, perspektywy. Wydawnictwo Atut, Wrocław2009, str. 17-30.
 • Bogusław Skowronek, Eva Martha Eckkrammer, Martin Luginbühl: Zum Status der Medienlinguistik. Gespräch mit Prof. Eva Martha Eckkrammer, Prof. Martin Luginbühl und Prof. Bogusław Skowronek / rozm. Anna Hanus, Agnieszka Mac, Marta Smykała. W: tekst i dyskurs – text und dyskurs 9/2016, str. 19-27.

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 • X 2001 Konferencja Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik, Słubice, UAM Poznań, Koło Zgorzeleckie Wrocław, Görlitzer Kreis Zittau.
 • IV 2002 Międzynarodowa Konferencja Germanistik im Kontaktraum Europa II : Beiträge zur Literatur: Symposion, Ljubljana/Słowenia; Oddelek za Germanistiko z Nederlandistiko in Skadinavistiko, Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani.
 • IX 2007 Kolokwium Lingwistyczne Sprachenvielfalt und Sprachenlernen. Neue Wege zur Literalität, Rhodos/Grecja.
 • VI 2008 Kolokwium Lingwistyczne Pragmantax II. Zum aktuellen Stand der Linguistik und ihrer Teildisziplinen. Magdeburg/Niemcy.
 • V 2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa SGP Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • V 2010 XII Międzynarodowy Kongres Germnistów Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Uniwersytet Warszawski.
 • X 2010 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Text und Stil. IFG UR.
 • X 2010 Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy. Kamień Śląski, Uniwersytet Opolski.
 • X 2011 Międzynarodowa Konferencja Naukowa The use of language in everyday life – European Languages. Sophia University, Tokyo/Japonia.
 • X 2012 Międzynarodowa Konferencja Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche der Textlinguistik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • X 2014 Dyskurs i jego odmiany. Brenna, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowei. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • IX 2015 Międzynarodowa Konferencja Medienlinguistik und Interdisziplinäre Forschung. Ośrodek T-D-K/Wydział Filologiczny UR.
 • X 2016 Wędrówka, podróż migracja w języku i kulturze. Wisła, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowei. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • XII 2016 Międzynarodowa Konferencja Perspectives on/for Ageing with Disability: Cultural Representatives. Uniwersytet Warszawski. Katedra Italianistyki.
 • III 2017 IV Ogólnopolska Konferencja NaukowaObszary Polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze, kulturze i sztuce. Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski. Temat wystąpienia: „Największy wynalazek Gregora”, czyli o starości w ujęciu dydaktycznym. Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa.
 • VIII 2017 7. Internationale Konferenz zur Kontrastiven Medienlinguitik. Tytuł wystąpienia: Fremdsprachenlehrwerk als multimodale Medienkombination – einige Bemerkungen zur Geschichte und zum Statuts eines Mediums. Uniwersytet Helsinki (Finlandia).
 • XI 2017 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowa klucze. Słowa na czasie. Tytuł wystąpienia: Flüchtlinge – Märtyrer oder Aggressoren. Polnischer Pressediskurs zu Beginn der Flüchtlingskrise.
 • X 2018 Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für systematische und historische Schulbuch- und Bildungsmedienforschung IGSBi Europa und Bildungsmedien, Universität Bozen, Bressanone (Włochy). Tytuł wystąpienia: Der Europa-Gedanke im Schulbuch und im Schulalltag der gymnasialen Oberstufe (Lyzeum) in Polen.
 • X 2019 Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für systematische und historische Schulbuch- und Bildungsmedienforschung IGSBi Europa und Migration, PH Graubünden in Chur (Szwajcaria). Tytuł wystąpienia: Darstellung von Migrant*innen und Migration in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache (wraz z Agnieszką Mac)
 • IV 2021 Konferencja Naukowa: Współczesne media – Współczesne dyskursy medialne. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; tytuł wygłoszonego referatu: Dyskurs podręcznikowy jako jeden ze współczesnych dyskursów medialnych.
 • IX 2021 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 55. Kolokwium Lingwistyczne: Inter- und intrasprachliche Kontraste. Uniwersytet Rzeszowski; tytuł wygłoszonego referatu: Interlinguistische Kontrastivität am Beispiel der aktuellen linguistischen Forschung zum Migrationsdiskurs in Europa.
 • X 2022 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Historia i styl. Instytut Językoznawstwa/Katedra Języka Polskiego, Uniwersytet Opolski, Opole. Tytuł wystąpienia: Polskie dyskursy o migracji po 1989 roku. Fazy, charakterystyka, styl.
 • V 2023 Ogólnopolska Konferencja pn. Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Tytuł wystąpienia: Rodzaje, gatunki, formaty – kontrowersje genologiczno-pojęciowe i terminologiczne z perspektywy germanistycznej (z A. Hanus).
 • VI 2023 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) Paryż, Paris-Est-Créteil (UPEC). Tytuł wystąpienia: Was ist das Rezept für eine erfolgreiche Kochsendung? Form- und Funktionswandel einer der beliebtesten Fernsehsendungen der Polen ( z A. Hanus).
 • IX 2023 Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Kryzysy i konflikty w języku i kulturze. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Tytuł wystąpienia: Topos solidarności w polskim dyskursie imigracyjnym. Analiza praktyk multimodalnych (z A. Hanus)
 • X 2023 Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia Germanistyki w Sofii – Jubiläumskonferenz 100 Jahre Germanistik an der Universität Sofia: Wege und Umwege zum Wandel. Sofia, St.-Kliment-Ochridski-Universität Sofia, Tytuł wystąpienia: Textsorte, kommunikative Gattung oder Medienformat? Alter Wein in neuen Schläuchen? (z A. Hanus).

 

DYDAKTYKA

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • praktyczna nauka języka niemieckiego (ćwiczenia)
 • tłumaczenie słowa żywego (ćwiczenia)
 • tłumaczenie w instytucjach publicznych (ćwiczenia)
 • techniki tłumaczenia (ćwiczenia)
 • translatoryka (wykłady, ćwiczenia)
 • teorie tłumaczenia (wykłady, ćwiczenia)
 • podstawy przekładoznawstwa
 • przygotowanie do zawodu tłumacza
 • tłumaczenie pisemne
 • tłumaczenie tekstów ekonomicznych
 • tłumaczenie tekstów prawniczych
 • seminarium dyplomowe (licencjackie i magisterskie)
 • zajęcia specjalizacyjne

WYJAZDY ZAGRANICZNE:

 • Univerza w Ljubljani/ Słowenia (maj 2008) LLP Erasmus STA
 • Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyati Bölümü, Atatürk Üniversitesi Erzurum/Turcja, (kwiecień/maj 2009) LLP Erasmus STA
 • Uniwersytet Valencia/ Hiszpania (kwiecień/maj 2010), LLP Erasmus STA
 • Sophia University, Tokio. Wizyta studyjna w Japonii w ramach programu „Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim”, 24-28.10.2011.
 • Europäische Akademie Otzenhausen/ Akademia Europejska Otzenhausen / Niemcy; 07 – 02.08.2012; Praxiskurs Konferenzdolmetschen. Udział w roli obserwatora na zaproszenie Akademii Europejskiej Otzenhausen w szkoleniu dla tłumaczy konferencyjnych (symulacja konferencji naukowej).
 • ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Angewandte Linguistik, 05.03.2012 – 16.03.2012, staż indywidualny o charakterze dydaktycznym.
 • University of Szeged/Węgry (październik 2012) LLP Erasmus STA
 • Universita di Pisa w Pizie, Włochy, (maj 2013) LLP Erasmus STA
 • Wyższa Szkoła Augustskola Ventspils w Ventspils (Łotwa) (wrzesień 2013) LLP Erasmus OM
 • Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Wintertuhr/ Szwajcaria (4-10.10.2015) – wizyta grupowa o charakterze dydaktycznym.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

 • Summer Trans I - International Translation Summer School. Instytut Translacji Uniwersytet w Innsbrucku, lipiec 2004.
 • Intensivkurs Dolmetschen. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft, Internationale Sommerschule Germersheim/Niemcy.: 08.2008 – 20.09.2008 (LLP – ESTT).
 • Moderne Methoden des Fremdsprachenlernens – Fachsprache Deutsch und Innovative Technologien im computergestützten Fremdsprachenunterricht. Universität Bielefeld i Bibis Bildungswerk des Bielefelder Schulvereins e.V. Niemcy; -11.08.2011; Kurs doskonalący  w ramach projektu UR nr  ZP/NIPR/45/2011.
 • Fluency & Language Development for Educational Staff. Executive Training Institute, Malta, kurs, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”, 08.
 • Podstawy audiodeskrypcji, szkolenie w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”, 29.11.2019-1.12.2019.
 • Dydaktyka przekładu, szkolenie w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”, 24-25.07.2020.
 • Fluency & Language Development for Educational Staff. Executive Training Institute, Malta, kurs, w ramach projektu „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”; 16-26.07.2021.
 • Kurs szkoleniowy w Atlantic Language Galway / Irlandia; w ramach projektu: „Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; 16.09.-09.2021.

 

PEŁNIONE FUNKCJE I PRACE ORGANIZACYJNE

 • Kierownik studenckich praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Filologii Germańskiej
 • Koordynator ds. Studiów Zagranicznych w programie Erasmus w Instytucie Filologii Germańskiej
 • współorganizacja międzynarodowych konferencji językoznawczych Text und Stil(2009) oraz Medienlinguistik und Interdisziplinäre Forschung (2015)
 • założenie Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Tekst-Dyskurs-Komunikacja(wraz ze współpracownikami z Zakładu Teorii Komunikacji Językowej IFG) oraz prowadzenie działalności w tym ośrodku
 • współorganizacja licznych wykładów gościnnych dla pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Filologii Germańskiej
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej Hieronymus (w latach 2012-2015, od 2013 r. wraz z dr Agnieszką Buk)
 • współorganizacja międzynarodowych konferencji studenckich oraz warsztatów
 • Koordynator praktyk zawodowych w KLS (od 2019 r.)
 • Realizacja zadań w ramach projektu PO WER (2018-2021)

 

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda Rektora UR za wyróżniającą się rozprawę doktorską (2007)
 • Nagroda Zespołowa Rektora UR za pracę naukową (2010)