prof. dr hab. Paweł Grata

 

 Paweł Grata — kopia.jpg [149.40 KB]

 

ORCID: 0000-0003-2358-3475

Email:   pgrata@ur.edu.pl

Strona:  http://www.wdrodzekumodernizacji.pl

Zakład   Historii Gospodarczej i Społecznej

 

 

Biogram

Prof. dr hab. Paweł Grata jest absolwentem historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1995), doktorat uzyskał 16 marca 2000 r. (promotor prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak), stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii –historii gospodarczej otrzymał 10 czerwca 2010 r., tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych został mu nadany decyzją Prezydenta RP z dnia 25 października 2019 roku.

Po ukończeniu studiów zatrudniony jako asystent w Instytucie Historii ówczesnej WSP w Rzeszowie, od 2000 roku na stanowisku adiunkta, od 1 października 2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 1 grudnia 2019 na stanowisku profesora. Z racji prowadzonych badań, koncentrujących się na zagadnieniach historii społeczno-gospodarczej oraz polityki gospodarczej i społecznej, w 2002 roku podjął współpracę z ówczesną Katedrą Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1 października 2011 r. pracownik Katedry Politologii, obecnie Instytutu Nauk o Polityce, kierował w nim Zakładem Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych. Od 1 września 2016 r. ponownie w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie kieruje Zakładem Historii Gospodarczej i Społecznej.

W latach 2012-2016 Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, w okresie 2014-2016 Kierownik Studiów Doktoranckich z Historii, w latach 2016-2019 Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, od roku 2019 Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, w kadencji  2016-2020 członek Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2015-2021 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, w tym w latach 2017-2021 Prezes Zarządu; członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, od 2016 roku wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego najstarszego polskiego czasopisma naukowego z zakresu historii gospodarczej i społecznej „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, twórca i redaktor naczelny kwartalnika „UR Journal of Humanities and Social Sciences”.

Zainteresowania badawcze

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej oraz przemian gospodarczych i społecznych w Polsce południowo-wschodniej w II połowie XX i na początku XXI wieku. Autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym 6 monografii autorskich: The origins of the welfare state: Polish social policy in 1918–1939, Berlin 2021; Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950, Rzeszów 2018; Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje - działania, Rzeszów 2013; Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów 2009; Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923-1925), Rzeszów 2008; Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2002; 3 monografii współautorskich: Tropem rzeszowskich miejsc pamięci [współautorzy E. Czop, A. Bonusiak]; A Prometheus on a Human Scale – Ignacy Łukasiewicz [współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski]; Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę, Warszawa 2021 [współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski]; redaktor i współredaktor 17 monografii zbiorowych, w tym sześciu tomów „Studiów z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku”, uczestnik kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Kierownik realizowanego od 2018 roku projektu „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i opiewającego na kwotę 1 365 819 zł.

Publikacje

2022

 1. Rozwój instytucji pomocy społecznej w okresie 1944-1950 [w:] Pomoc społeczna. Idea – rozwój – instytucje, red. E. Bojanowska, K, Chaczko, J. Krzyszkowski, E. Zdebska, Warszawa 2022, s. 125-134.

2021

 1. Agricultural distilleries in the former Austrian partition against the backdrop of the spirits industry in interwar Poland, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2021, nr 4, s. 157-167
 2. Blaski i cienie rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej (1944-1950) [w:] Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społecznej w Polsce Ludowej, red. P. Grata, Rzeszów 2021, s. 384-402.
 3. Dwadzieścia lat minęło... Kalendarium Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001-2021, Rzeszów 2021, ss. 438.
 4. Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę (współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski), Warszawa 2021, ss. 247.
 5. Modernizacja bez suwerenności. Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej, red. P. Grata, Rzeszów 2021, ss. 490.
 6. Służba domowa jako jeden z nierozwiązanych problemów polityki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej wobec kobiet [w:] Z dziejów służby domowej XIX i XX wieku, red. A. Napierała, M. Michalski, Poznań 2021, s. 111-130.
 7. The Impact of the Economic Crisis on Social Policy in Interwar Poland, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2021, vol. 61, issue 4, s. 373-387.
 8. The origins of the Welfare State. Polish Social Policy in the Period 1918-1939, Berlin 2021, ss. 203.

2020

 1. Andrzej Zawistowski, Stacja Plac Dzierżyńskiego, czyli Metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX wieku, Warszawa 2019 (rec.), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” Tom LXXXI – za rok 2020, s. 421-427.
 2. Dwadzieścia lat działalności Policji województwa podkarpackiego (1999-2019) [w:] W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919-2019), red. M. Skiba, P. Szopa, Rzeszów 2019, s. 229-255.
 3. Kontynuacja czy zmiana? Cezura roku 1945 w polskiej polityce społecznej [w:] Na gruzach starego świata. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej, red. T. Głowiński, Wrocław 2020, s. 51-64.
 4. Kryzys gospodarki centralnie planowanej  w województwie rzeszowskim (1980-1989). Studium przypadku, „Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej” nr 11/2018, Rzeszów 2019, s. 215-232.
 5. Polityka społeczna jako czynnik modernizacji Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Przemiany modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, red. P. Grata, Rzeszów 2020, s. 261-281.
 6. Polityka społeczna Niepodległej Rzeczypospolitej – budowa i ewolucja systemu, „Prace Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2020, nr 4, s. 797-809.
 7. Przemiany modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej, red. P. Grata, Rzeszów 2020, ss. 442.
 8. Rynek pracy, zatrudnienie i sfera socjalna [w:] Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej, red. T. Janicki, Poznań 2020, s. 275-316.

2019

 1. A Prometheus on a Human Scale – Ignacy Łukasiewicz (współautorzy P. Franaszek, A. Kozicka-Kołaczkowska, M. Ruszel, G. Zamoyski), Berlin 2019, ss. 298.
 2. Central Industrial District as an attempt to implement the principles of sustainable development in the inter-war period Poland, “European Journal of Sustainable Development” vol. 8, no 4, pp. 137-145.
 3. Michał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1918-2018. Tom 1. W kierunku zintegrowanego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 230 (rec.), „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2019, nr 2 (11), s. 179-201.
 4. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom VI, red. P. Grata, Rzeszów 2019, ss. 188.
 5. Poland A and Poland B – Development Disproportions on Polish Lands in the 19th and 20th Century (Prior to 1939), “Analecta Archaeologica Ressoviensa” vol. 13, Rzeszów 2018, pp. 33-47.
 6. Polityka społeczna [w:] Wokół nowej syntezy dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, Warszawa 2019, s. 95-118.
 7. Powstanie i rozwój Wydziału Socjologiczno-Historycznego [w] XXV lat Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego/Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1994-2019), red. P. Grata, J. Kinal, Rzeszów 2019, [współautor G. Kaczmarczyk], s. 9-28.
 8. Problemy alkoholizmu w polityce społecznej Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom VI, red. P. Grata, Rzeszów 2019, s. 11-43.
 9. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Oblicza Niepodległej – państwo i społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej”, Kraków 25-26 października 2018 r., „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2018, nr 4 (9), s. 138-142.
 10. W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku, red. P. Grata, Rzeszów 2019, ss. 442.
 11. XXV lat Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego/Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1994-2019), red. P. Grata, J. Kinal, Rzeszów 2019, ss. 231.

2018

 1. Budowa polskiego systemu podatkowego u progu niepodległości (1918-1921) [w:] Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2018, s. 63-78.
 2. Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944-1950, Rzeszów 2018, ss. 507.
 3. Demontaż polityki społecznej w okresie stalinizmu [w:] Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, red. E. Bojanowska, M. Grewiński, M. Rymsza, G. Uścińska, Warszawa 2018 [współautor A. Kurzynowski], s. 55-75.
 4. Krucjata antyalkoholowa w Sejmie Ustawodawczym i jej efekty (1919-1922), „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2018, nr 3, s. 5-25.
 5. Losy dawnych przedsiębiorstw COP w okresie transformacji ustrojowej.
  Wybrane przykłady
  [w:] Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017), red. P. Grata, G. Ostasz, B. Pasterski, Rzeszów 2018 [współautor G. Ostasz], s. 372-396.
 6. Mateusz Rodak, Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w więzieniu karnym Warszawa – Mokotów (1918-1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017, ss. 605 (rec.), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXIX: 2018, s. 308-315.
 7. Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017), red. P. Grata, G. Ostasz, B. Pasterski, Rzeszów 2018, ss. 420.
 8. Odbudowa polskiej polityki społecznej w okresie istnienia Rządu Tymczasowego (styczeń – czerwiec 1945), „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2017, nr 4 (5), s. 96-115.
 9. Problemy skarbowości w działalności Rady Regencyjnej (1917-1918), „Humanities and Social Sciences” 2018, nr 3, s. 65-80.
 10. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Centralny Okręg Przemysłowy. W kierunku innowacyjnej gospodarki w Polsce. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Stalowa Wola, 8 września 2017 r., „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2017, nr 4 (5), s. 180-185.
 11. Stalinism versus capitalism. Institutional changes in the Polish social policy 1918-1956, „Optimum. Economic Studies” 2018, nr 4 (98), s. 150-161.
 12. The Scope of Responsibility of Employers Towards Workers’ Families in the Second Republic of Poland, „Annales. Ethics in Economic Life” 2017, Vol. 20, No. 7, Special Issue, s. 149-159.

2017

 1. At the origins of welfare state? Social expenses in the budgetary policy in the Second Polish Republic, „Studia Historiae Oeconomicae” t. 35: 2017, s. 7-26.
 2. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa [w:] Dzieje Rzeszowa. Tom V. Rzeszów w latach 1989-2015, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2017, s. 347-384.
 3. Janusz Skodlarski, Władysław Grabski jako ekonomista (1874-1938), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 144, (rec.), „UR Journal of Humanities and Social Sciences” nr 2(3) /2017, s. 152-161.
 4. Miejsce wyznań religijnych w polityce budżetowej Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich, red. K. Kowalski, R. Matera, A. Pieczewski, Łódź 2017, s. 133-154.
 5. Ochrona pracy w okresie międzywojennym w Polsce. Studium historyczno-prawne, red. K. Dąbrowski, S. Kwiecień, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 287 (rec.), „UR Journal of Humanities and Social Sciences” nr 1(1) /2016, s. 119-132.
 6. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom V, red. P. Grata, Rzeszów 2017, ss. 224.
 7. Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944-1950, „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” 15/2017, s. 5-23.
 8. Polish labour market on a local scale in the period of transformation (with regard to Rzeszow), „Revue des Sciences Politiques” no. 54/2017, p. 49-58.
 9. Problemy energetyczne Polski, cz. 1: Surowce, red. Anna Jarosz-Nojszewska, Wojciech Morawski, Warszawa 2016, ss. 224 (rec.), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” t. LXXVIII: 2017, s. 431-437.
 10. Problemy ochrony środowiska w Rzeszowie po II wojnie światowej (1944-2014) [w:] Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński, A. Zawadka, Wrocław 2016, s. 209-224.
 11. Przemiany gospodarcze w mieście [w:] Dzieje Rzeszowa. Tom V. Rzeszów w latach 1989-2015, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2017, s. 224-346.
 12. Przemiany w polskiej polityce zatrudnienia w latach 1944-1949 [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom V, red. P. Grata, Rzeszów 2017, s. 75-96.
 13. Rynek pracy [w:] Dzieje Rzeszowa. Tom V. Rzeszów w latach 1989-2015, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2017, s. 385-428.
 14. Social security in the politics of the Polish state in the years 1918-1939, „Visnik of the Lviv University. Series International Relations” 2017, Issue 41, p. 43-52.
 15. The social policy of the Second Polish Republic towards disabled people, „European Journal of Multidisciplinary Studies” vol. 5, No. 1 (2107), p. 420-424.
 16. Tracing Rzeszów`s memorial sites [współautorzy E. Czop, A. Bonusiak], Rzeszów 2017, ss. 147.
 17. Tropem rzeszowskich miejsc pamięci, Rzeszów 2017 [współautorzy E. Czop, A. Bonusiak], ss. 147.
 18. Women in the social policy of the Second Polish Republic, „European Scientific Journal” April 2017, p. 155-162.
 19. Zderzenie z wolnym rynkiem. Rzeszowskie przedsiębiorstwa w warunkach transformacji systemowej [w:] Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość, red. S. Kamosiński, J. Laskowska, Bydgoszcz 2017, s. 179-201.

2016

 1. Działania ratownicze w ramach opieki społecznej w tzw. Polsce Lubelskiej [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom IV, red. P. Grata, Rzeszów 2016, s. 83-104.
 2. Na drodze do publicznej służby zdrowia. Meandry polityki zdrowotnej Drugiej Rzeczypospolitej, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 3, s. 129-143.
 3. Obciążenia systemowe w polskiej polityce społecznej w latach 1944-1950. Zarys problematyki [w:] Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, red. J. Auleytner, Warszawa 2016, s. 15-31.
 4. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom IV, red. P. Grata, Rzeszów 2016, ss. 219.
 5. Social privileges in the Second Republic of Poland, „Studia Historiae Oeconomicae” vol. 33, issue 1 (Dec. 2015), p. 19-35.
 6. System emerytalny Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), Tom I. Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2016,  s. 395-413.
 7. Współczesna polityka bezpieczeństwa – aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, red. P. Grata, M. Delong, P. Korzeniowski, Rzeszów 2016, ss. 301.
 8. Zakres odpowiedzialności pracodawców wobec rodzin pracowników w Drugiej Rzeczypospolitej, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2016, t. 19, nr 2, s. 51-61.
 9. Zmierzch koncepcji socjalistycznego rolnictwa w Polsce na przykładzie polityki rolnej w województwie rzeszowskim w latach 1975-1989, „Humanities and Social Sciences” 2016, nr 2, s. 63-76.

2015

 1. Centralny Okręg Przemysłowy [w:] Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Tom I, Warszawa 2015, s. 74-124.
 2. Cudzoziemcy jako sprawcy i ofiary przestępstw [w:] Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego, red. A. Gąsior-Niemiec, S. Pelc, Rzeszów 2014 [współautor M. Skiba], s. 108-126.
 3. Edyta Majcher-Ociesa, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918-1939, Kielce 2013 (rec.), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” t. LXXV: 2015, s. 329-338.
 4. Niepełnosprawni w polityce społecznej Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom III, red. P. Grata, Rzeszów 2015, s. 13-43.
 5. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom III, red. P. Grata, Rzeszów 2015, ss. 258.
 6. Podatki pośrednie w Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia Historica Gedanensia” Tom VI (2015), 135-163.
 7. Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania, red. P. Grata, M. Delong, Rzeszów 2015, ss. 394.
 8. Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej wobec cyklu życia, „Problemy Polityki Społecznej” 2015, nr 1, s. 45-62.
 9. Polityka społeczna na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej w świetle sprawozdań z posiedzeń władz wojewódzkich i powiatowych z lat 1929-1935 [w:] Kresy Wschodnie – gospodarcze i polityczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wrocław 2015, s. 239-256.
 10. Problemy macierzyństwa, dzieci i młodzieży w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Człowiek – społeczeństwo – źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, red. Sz. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, Sz. Wieczorek, W. Zawitkowska, Rzeszów 2014, s. 390-399.
 11. Stosunek parlamentarzystów żydowskich do polityki podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia Judaica” 2014, nr 2, s. 105-140.
 12. SZTAFETA. Eugeniusz Kwiatkowski i Centralny Okręg Przemysłowy a współczesne procesy modernizacyjne na Podkarpaciu, red. P. Grata, Rzeszów 2015, ss. 193.
 13. Tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego po II wojnie światowej [w:] SZTAFETA. Eugeniusz Kwiatkowski i Centralny Okręg Przemysłowy a współczesne procesy modernizacyjne na Podkarpaciu, red. P. Grata, Rzeszów 2015, s. 111-129.

2014

 1. Bank Krajowy. Osobliwości bankowości galicyjskiej, „Mówią Wieki” 2014, nr 1, s. 66-69.
 2. Blaski i cienie modernizacji gospodarczej Rzeszowa po II wojnie światowej, „Limes”. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 6/2013, s. 207-222.
 3. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom II, red. P. Grata, Rzeszów 2014, ss. 212.
 4. Planowe niedoinwestowanie czy każdemu według potrzeb? Transport i komunikacja w województwie rzeszowskim w latach 1975-1989 [w:] „Mkną po szynach…” Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 287-299.
 5. Polityka podatkowa wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 1935-1939, „Humanities and Social Science” 2014, nr 1, s. 23-46.
 6. Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Żarnowski, Warszawa 2014, s. 189-220.
 7. Polityka społeczna wobec kobiet w Polsce w latach 1918-1939 [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. Tom II, red. P. Grata, Rzeszów 2014, s. 10-33.
 8. Potęga spółdzielców. Bankowość polska zaboru pruskiego, „Mówią Wieki” 2014, nr 2, s. 66-69.
 9. Problemy skarbowości Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, red. J. Łazor, W. Morawski, Wrocław 2014, s. 387-411.
 10. Przemysł rektyfikacyjny w Polsce w okresie istnienia Państwowego Monopolu Spirytusowego (1924-1939), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2014, nr 1, s. 55-71.
 11. Rola parlamentu w kreowaniu polityki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 4, s. 111-138.
 12. Stanowisko parlamentarzystów żydowskich wobec polityki podatkowej państwa polskiego w okresie Wielkiego Kryzysu [w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. J. Skodlarski, A. Pieczewski, Łódź 2014, s. 189-202.
 13. The System of Social Care in the Second Polish Republic, „Charity, Philantropy and Social Work” 2014, nr 1, s. 69-79.
 14. Tomasz Głowiński, Feliks Młynarski 1884-1972, Wrocław 2012, ss. 831 (rec.), „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 4, s. 155-165.
 15. Źródła prawa budżetowego w Polsce w latach 1918-1939, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” 5:2014, s. 17-36.

2013

 1. Edyta Majcher-Ociesa, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich, Końskie 2011, ss. 119 (rec.), „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” T. II, Kielce 2013, s. 237-241.
 2. Klęski powodzi na Podkarpaciu w I dekadzie XXI wieku [w:] Gdy nadchodziła wielka woda… Klęski powodzi na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, Wrocław 2013, s. 41-53.
 3. Koncesje handlowe jako forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w II Rzeczypospolitej, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 2, s. 88-100.
 4. Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, red. P. Grata, B. Lorens, Rzeszów 2013, ss. 464.
 5. Misje dworcowe w b. Galicji jako element opieki nad kobietą w podróży w II Rzeczypospolitej [w:] Galicyjskie drogi i bezdroża. Studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania, red. J. Kamińska-Kwak, Rzeszów 2013, [współautor P. Bielec-Cząstka] s. 243-254.
 6. Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Rzeszów 2013, ss. 229.
 7. Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013, ss. 315.
 8. Procesy unifikacyjne w polskiej polityce społecznej w latach 1918-1939 [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Rzeszów 2013, s. 11-25.
 9. Przemiany w handlu województwa rzeszowskiego w latach 1975-1989 [w:] Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, red. P. Grata, B. Lorens, Rzeszów 2013, s. 312-327.
 10. Walka z nierządem w polityce państwa polskiego w latach 1918-1939 [w:] Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. M. Rodak, Warszawa 2013, s. 253-274.

2012

 1. Europejska polityka społeczna, pod red. R. Gabryszak, D. Magierka, Warszawa 2011, ss. 253 (rec.), „Polityka i Społeczeństwo” 9/2012, s. 357-361.
 2. Gospodarka komunalna [w:] Dzieje Rzeszowa, T. IV 1944-1989, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2012, s. 267-308.
 3. Na styku dwóch sektorów – przemysł państwowy i prywatny w gospodarce monopoli skarbowych w międzywojennej Polsce [w:] Z dziejów przemysłu przed 1945 r., red. M. Zawadka, J. Chumiński, Wrocław 2012, s. 193-205.
 4. Parlamentarna bitwa o monopol tytoniowy jako jeden z frontów walki z etatyzmem w pierwszych latach budowy państwowości polskiej [w:] Od Lwówka Śląskiego do Lwowa. Studia i materiały z dziejów południowej Polski, red. Z. Budzyński, Rzeszów 2012, s. 362-381.
 5. Parlamentarna kontrola budżetu w świetle ewolucji prawa budżetowego II Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 4, s. 143-165.
 6. Polityka podatkowa Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” T. 72: 2012, s. 129-153.
 7. Przemiany gospodarcze w Ropczycach w latach 1985-2011 [w:] Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej, red. W. Bonusiak, Ropczyce 2012, s. 49-126.
 8. Rozwój gospodarczy miasta [w:] Dzieje Rzeszowa, T. IV 1944-1989, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2012, s. 151-266.
 9. Założenia i priorytety polskiej polityki społecznej w latach 1918-1939, „Polityka i Społeczeństwo” 10/2012, s. 32-40.

2011

 1. 60 lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, red. P. Grata, Rzeszów 2011, ss. 136.
 2. Kryzys gospodarczy lat osiemdziesiątych XX wieku w turystyce województwa rzeszowskiego, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XXIII, Rzeszów 2011, s. 119-135.
 3. Parlamentarzyści żydowscy a monopole skarbowe w Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia Judaica” 14: 2011, nr 1, s. 45-65.
 4. Periodyzacja dziejów gospodarczych Rzeszowa po II wojnie światowej (1944-1989) [w:] Historia i dziedzictwo regionów Europy Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku, red. M. Stolarczyk, A. Kawalec, J. Kuzicki, Rzeszów 2011, s. 537-552.
 5. Polityka państwa polskiego wobec inwalidów wojennych w latach 1918-1939, „Polityka i Społeczeństwo” 8/2011, s. 106-114.
 6. Problem kodyfikacji prawa budżetowego w pracach parlamentu II Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 2, s. 41-64.
 7. Problemy turystyki i wypoczynku w polityce władz województwa rzeszowskiego w latach 1975-1989 [w:] Gospodarczy wymiar turystyki, red. E. Kościk, Wrocław 2011, s. 181-194.
 8. Spirytusowe mieszanki napędowe, czyli „biopaliwa” w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2011, nr 2, s. 195-216.
 9. The Polish State`s Policy Regarding The War Invalid 1918-1939, „Polityka i Społeczeństwo” 8/2011, s. 115-124.
 10. Unifikacja systemu podatkowego Zaolzia w latach 1938-1939 [w:] Polska – Słowacja – Europa Środkowa w XIX-XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, red. J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna, Rzeszów 2011, s. 92-107.
 11. Zarys dziejów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie [w:] 60 lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, red. P. Grata, Rzeszów 2011, s. 11-91.

2010

 1. Austriackie tradycje fiskalne w systemie podatkowym II Rzeczypospolitej [w:] Wierny swemu dziedzictwu. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Półćwiartkowi, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2010, s. 140-154.
 2. Directions of fiscal policy in Poland in 1919, „Polityka i Społeczeństwo” 7/2010, s. 57-65.
 3. Kierunki polityki podatkowej państwa polskiego w zamierzeniach pierwszych ministrów skarbu Rzeczypospolitej w roku 1919, „Polityka i Społeczeństwo” 7/2010, s. 49-56.
 4. Monopole skarbowe w życiu gospodarczym ziem wschodnich II Rzeczypospolitej [w:] Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2010, s. 467-484.

2009

 1. Grodzisko w czasach Polski Ludowej [w:] Dzieje Ziemi Grodziskiej. By pokolenia pamiętały skąd nasz ród…, red. W. Bonusiak, Grodzisko Dolne 2009, s. 371-441.
 2. Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej, Rzeszów 2009, ss. 544.
 3. Polityka podatkowa ministra skarbu Władysława Grabskiego w okresie od grudnia 1919 r. do listopada 1920 r., „Limes”. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej Nr 2/2009, s. 156-175.

2008

 1. Kształtowanie się struktury wpływów podatkowych w Polsce w okresie działań stabilizacyjnych gabinetu Władysława Grabskiego [w:] Historia. Polityka. Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, Rzeszów 2008, s. 412-419.
 2. Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923-1925), Rzeszów 2008, ss. 215.
 3. Miejsce województwa rzeszowskiego na gospodarczej mapie Polski w latach 1975-1989 [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowowschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008, s. 364-380.
 4. Państwowy Monopol Zapałczany w Polsce w latach 1925-1939, „Kresy Południowo-Wschodnie. Historia i Tradycja. Rocznik Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK” Rok V/VI, Przemyśl 2007/2008, s. 151-172.
 5. Polityka podatkowa rządu Władysława Grabskiego w latach 1923-1925, „Polityka i Społeczeństwo” 5/2008, s. 47-55.
 6. Rozbudowa systemu monopoli skarbowych w Polsce w okresie realizacji reformy Władysława Grabskiego, „Prace Historyczno-Archiwalne” t. XX, Rzeszów 2008, s. 69-93.
 7. The tax policy of the Władysław Grabski`s cabinet in the period 1923-1925, „Polityka i Społeczeństwo” 5/2008, s. 56-65.
 8. Z dziejów regionów Europy Środkowowschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008, ss. 393.

2007

 1. Zbigniew Landau, Zapomniani Ministrowie Skarbu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2005, 264 ss. (rec.), „Polityka i Społeczeństwo” 4/2007, s. 150-153.

2006

 1. Basic economic policy priorities of the Rzeszowskie Voivodship authorities in the period of 1975-1989, „Polityka i Społeczeństwo” 3/2006, s. 35-43.
 2. Dariusz Grala, Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989). Próba uratowania socjalizmu, Warszawa 2005, 384 ss. (rec.), „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XVIII, Rzeszów 2006, s. 283-286.
 3. Państwowy Monopol Spirytusowy jako element reformy skarbowej Władysława Grabskiego, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XVIII, Rzeszów 2006, s. 81-98.
 4. Podstawowe priorytety polityki gospodarczej władz województwa rzeszowskiego w latach 1975-1989, „Polityka i Społeczeństwo” 3/2006, s. 26-34.
 5. Polityka protekcyjna władz polskich wobec gorzelnictwa rolniczego w okresie Wielkiego Kryzysu (1929-1935), „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XVIII, Rzeszów 2006, s. 99-108.
 6. Tadeusz T. Karczmarek, Piotr Pysz, Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004, 160 ss. (rec.), „Polityka i Społeczeństwo” 3/2006, s. 164-169.

2005

 1. Miejsce byłej Galicji w gorzelnictwie rolniczym międzywojennej Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia 2”, Rzeszów 2005, s. 14-43.
 2. Monopol loteryjny w Polsce w latach 1920-1939, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XV, Rzeszów 2005, s. 129-147.
 3. Problem tzw. „długu tureckiego” w polityce spirytusowej władz polskich w latach 1926-1939 [w:] Polska – Europa – Świat w XX wieku. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi w Czterdziestolecie Jego pracy twórczej, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2005, s. 645-666.
 4. Przemiany w rolnictwie województwa rzeszowskiego w latach 1975-1989. Zarys problematyki [w:] Szkice z dziejów Polski południowo-wschodniej i Europy XIX i XX wieku. Prace uczniów ofiarowane w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin Profesora Mariana Stolarczyka, red. A. Bonusiak, E. Czop, J. Kuzicki, Przemyśl 2005, s. 171-192.

2003

 1. Stan i funkcjonowanie przemysłu spirytusowego b. Galicji w realiach gospodarczych międzywojennej Polski [w:] Małe regiony w wielkiej polityce Polski, Słowacji i Ukrainy, red. M. Stolarczyk, A. Bonusiak, J. Kuzicki, Rzeszów 2003, s. 104-120.

2002

 1. Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2002, ss. 317.

2001

 1. „Bitwa o handel” na terenie województwa rzeszowskiego [w:] Pamiętny rok 1947, red. M. Ożóg, Rzeszów 2001, s. 361-377.
 2. Produkcja spirytusu w Polsce w okresie przedmonopolowym (1918-1924), „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. IX, Rzeszów 2001, s. 137-160.

1998

 1. Prace magisterskie obronione w Instytucie Historii WSP w Rzeszowie na studiach zaocznych i dziennych w latach 1987/1988-1994/1995, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Historia 7”, Rzeszów 1998, s. 233-268.

1997

 1. Powstanie i rozwój Spółki Akcyjnej dla Przemysłu Spirytusowego i chemicznego w Łańcucie [w:] Łańcut. Studia i szkice z dziejów miasta, red. W. Bonusiak, Rzeszów 1997, s. 237-255.

1996

 1. Polska i Ukraina po II wojnie światowej (sprawozdanie z konferencji), „Studia Rzeszowskie” , T.III, Rzeszów 1996, s. 290-292.
 2. Spółka Akcyjna dla Przemysłu Spirytusowego i Chemicznego w Łańcucie 1917-1948, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. IV, Rzeszów 1996, s. 89-103.