ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, prof. UR


ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, prof. UR

Zabraniak S..jpg [94.58 KB]

E-mailszabraniak@ur.edu.pl

Nr tel:    692758370

Strona: https://orcid.org/0000-0001-9987-8013

Zakład Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła


Biogram:

Urodziłem się w 1968 r. w Więckach (woj. śląskie). W Liceum Ogólnokształcącym o profilu humanistycznym przy Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie uzyskałem w 1987 r. świadectwo dojrzałości. W latach 1987-1993 odbyłem studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Częstochowskiej w Krakowie i Częstochowie. W 1993 r. uzyskałem stopień magistra teologii. Dnia 30 maja 1993 r. otrzymałem święcenia kapłańskie w Częstochowie. W latach 1993-1996 pracowałem jako wikariusz w dwóch parafiach archidiecezji częstochowskiej.

W 1996 r. zostałem skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii (Instytut Historii Kościoła). W maju 2002 r. odbyła się obrona mojej rozprawy doktorskiej („Wieluński ośrodek kościelny w okresie staropolskim”).

W latach 2002-2008 pełniłem różne funkcje w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i byłem wykładowcą historii Kościoła w tymże Seminarium i Instytucie Teologicznym w Częstochowie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2004/2005). Pracowałem także jako asystent w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym i w Instytucie Historii Kościoła Wydziału Teologii KUL (2005/2006).

Od października 2008 r. zostałem zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii Nowożytnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2013 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Zainteresowania badawcze:

 1. Historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem działalności Kościoła.
 2. Dzieje religijności na ziemiach polskich.
 3. Rola duchowieństwa w nowożytnym społeczeństwie Rzeczypospolitej.
 4. Problematyka wielokulturowości i złożoności religijnej i etnicznej nowożytnego i współczesnego społeczeństwa polskiego.

 

Najważniejsze publikacje:

Książki

 1. Wieluński ośrodek kościelny w okresie staropolskim, Lublin 2004, wydanie drugie Lublin 2007.
 2. Stan duchowieństwa a religijność w archidiakonatach: kaliskim, uniejowskim i wieluńskim, Rzeszów 2012.
 3. Między Wartą a Liswartą. Z dziejów parafii Wąsosz (do 2015 r.), Częstochowa 2015.
 4. Człowiek wielkiego ducha i serca. Ks. Prałat Zygmunt Pilarczyk (1932-2013), Częstochowa 2018.
 5. K. Kardis, S. Zabraniak, Gréckokatolícke kostoly slovensko-polského pohraničia. Kościoły greckokatolickie słowacko-polskiego pogranicza, Prešov, Vydavatel'stvo Prešovskej univerzity, 2020.

Współredakcja:

 1. Wierny swemu dziedzictwu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Półćwiartkowi, pod red. ks. S. Nabywańca, B. Lorens, ks. S. Zabraniaka, Rzeszów 2010, ss. 388.
 2. In honorem. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi, pod red. Sławomira Zabraniaka, Zdzisława Włodarczyka, Wieluń 2014 („Rocznik Wieluński” 14(2014), ss. 464.
 3. Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2018.
 4. Dziedzictwo Tridentinum. Religia-kultura-sztuka, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2019.
 5. Unia lubelska i jej dziedzictwo, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2021.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Zarys dziejów Kościoła w ziemi wieluńskiej w okresie średniowiecza, w: Średniowieczny Kościół polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej, red. M.T. Zahajkiewicz, S. Tylus, Lublin 1999, s. 173-182.
 2. Dzieje pijarów w Wieluniu do 1795 r., „Częstochowskie Studia Teologiczne”, 29(2001), s. 259-268.
 3. Augustianie w Wieluniu w okresie przedrozbiorowym, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, 29(2001), s. 269-292.
 4. Bractwa w Wieluniu w okresie przedrozbiorowym, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 76(2001), s. 421-438.
 5. Z dziejów paulinów w Wieluniu w Polsce przedrozbiorowej, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 77(2003), nr 1-3, s. 72-84.
 6. Franciszkanie – reformaci w Wieluniu w Polsce przedrozbiorowej, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, 31(2003), s. 265-292.
 7. Kult eucharystyczny (rys historyczny), w: Poznać Chrystusa w Eucharystii, red. B. Kozłowski, B. Stypułkowska, Częstochowa 2004, s. 134-141.
 8. Z dziejów szpitalnictwa w archidiakonacie wieluńskim (w świetle wizytacji z lat 1668-1669), „Roczniki Nauk Prawnych”, 15(2005), nr 2, s. 214-226.
 9. Biblioteki kościelne w archidiakonacie wieluńskim w świetle wizytacji XVI-XVII w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 84(2005), s. 361-372.
 10. Polacy w Luksemburgu. Imigracja i duszpasterstwo w XX wieku, „Studia Polonijne”, 27(2006), s. 159-181.
 11. Z dziejów szkolnictwa w Wieluniu (do końca XVIII w.), w: Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak, W. Tylus, Lublin 2006, s. 583-598.
 12. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Nawiedzenia NMP w Wieluniu (do końca XVIII w.), „Nasza Przeszłość”, 106(2006), s. 203-220.
 13. Z dziejów życia religijnego Wielunia. Bractwa religijne przy kościele kolegiackim, „Nasza Przeszłość”, 107(2007), s. 91-115.
 14. Z dziejów religijności. Rozwój życia brackiego w dekanacie krzepickim do połowy XVIII w. „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 81(2007), nr 3, s. 131-148.
 15. Z dziejów religijności. Rozwój życia brackiego w dekanacie rudzkim do połowy XVIII w., „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 81(2007), nr 12, s. 116-136.
 16. Chrzest Mieszka I w średniowiecznych rocznikach polskich, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, 35-36(2007-2008), s. 283-301.
 17. Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński wobec strajków sierpniowych 1980 roku, „Teki Gdańskie”, 8-9(2006-2007) (Suplement), s. 75-90.
 18. Miejsce Civitas Christiana w całokształcie organizacji katolickich, w: Komu służył PAX. Materiały z sympozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku, red. S. Bober, Warszawa 2008, s. 142-157.
 19. Z dziejów religijności. Rozwój życia brackiego w dekanacie wieruszowskim do połowy XVIII w., „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 82(2008), nr 5-6, s. 129-156.
 20. Z dziejów formacji do kapłaństwa, w: Mojemu Kościołowi wszystko! Księga jubileuszowa ku czci ks. abpa Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego z okazji 25 rocznicy sakry biskupiej i posługi pasterskiej w Kościele częstochowskim, red. S. Jasionek, Częstochowa 2009, s. 519-527.
 21. Kościelne dzieje gminy Czarnożyły, w: Monografia gminy Czarnożyły, red. Z. Włodarczyk, Czarnożyły 2009, s. 35-66.
 22. 22. Ołtarze i altarie kościoła farnego w Wieluniu w okresie przedrozbiorowym, w: Siedem wieków fary wieluńskiej, red. J. Książek, Wieluń 2009, s. 13-22.
 23. Misjonarze św. Wincentego a Paulo w seminarium gnieźnieńskim (do 1795 r.), „Nasza Przeszłość”, 112(2009), s. 207-233.
 24. Rys biograficzny Biskupa Zdzisława Golińskiego, w: Biskupstwo znaczone krzyżem. W stulecie urodzin Profesora dra hab. Zdzisława Golińskiego Biskupa Częstochowskiego, red. J. Kowalski, Częstochowa 2010, s. 71-86.
 25. Dzieje seminarium w Łowiczu, „Nasza Przeszłość”, 114(2010), s. 135-157.
 26. Reforma studiów w seminariach archidiecezji gnieźnieńskiej w 1792 r., w: Wierny swemu dziedzictwu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Półćwiartkowi, red. S. Nabywaiec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2010, s. 334-348.
 27. Przemiany społeczno-demograficzne w archidiakonacie wieluńskim w latach 1660-1763, „Rocznik Wieluński”, 10(2010), s. 51-68.
 28. Praszka i jej duszpasterze w XVII-XVIII w. (do 1763 r.), „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 4(2011), s. 101-111.
 29. Oficjałowie kaliscy w latach 1660-1763, w: Artem historicam aliis tradere, red. W. Bielak, J. Marczewski, T. Moskal, Lublin 2011, s. 467-478.
 30. Urzędnicy konsystorza wieluńskiego w latach 1660-1763, „Rocznik Wieluński” 11(2011), s. 5-24.
 31. Wizerunki maryjne w kościołach archidiakonatu wieluńskiego (XVI-XVIII w.), w: Wizerunki Matki Bożej na ziemi wieluńskiej, red. T. Spychała, Wieluń 2012, s. 55-70.
 32. Z dziejów parafii Rudniki w XVII-XVIII w. (do ok. 1763 r.), „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 5(2012), s. 18-34.
 33. Parafia Żytniów w okresie duszpasterzowania ks. Szymona Sędkowskiego (1711-ok. 1760), w: Siedem wieków Żytniowa 1312-2012, red. G. Pucka, Rudniki 2012, s. 116-120.
 34. Dekanat kaliski i jego dziekani (1625-1763), „Rocznik Kaliski”, 38(2012), s. 37-56.
 35. Polityka kadrowa władz kościelnych w południowych archidiakonatach archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1660-1763, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, 86(2012), nr 2, s. 117-141.
 36. Z dziejów kapituły kolegiackiej w Wieluniu (XV w.-1766 r.). Prałaci, „Rocznik Wieluński”, 12(2012), s. 7-36.
 37. Ludność południowo-zachodnich archidiakonatów archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1660-1763, w: Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, red. P. Grata, B. Lorens, Rzeszów 2013, s. 414-427.
 38. Zarys dziejów parafii Żytniów do końca XVIII w., „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 6(2013), s. 129-142.
 39. Z dziejów parafii Pławno, „Zeszyty Radomszczańskie”, 7(2013), s. 151-165.
 40. Przygotowanie do kapłaństwa w archidiecezji gnieźnieńskiej po soborze trydenckim (1577-1660), „Nasza Przeszłość”, 119(2013), s. 67-88.
 41. Ks. Aleksander Pawłowski. Rys biograficzny, w: Ks. Aleksander Pawłowski, jodłowski proboszcz 1899-1932. Miejsce-osoba-dzieło, red. B. Majchrowicz, W. Siwak, Jodłówka-Rzeszów 2013, s. 53-76.
 42. Dekanat szadkowski i jego dziekani w latach 1660-1763, „Biuletyn Szadkowski”, 13(2013), s. 45-64.
 43. Wykorzystanie archiwów parafialnych pod kątem informacji o zakonnikach. Zarys problematyki na przykładzie przebadanych zasobów, „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych”, 7(2014), s. 49-63.
 44. Wkład klasztorów w duszpasterstwo parafialne w archidiakonacie wieluńskim (1660-1763), „Rocznik Wieluński”, 13(2013) s. 7-19.
 45. Do stóp Maryi. Wieluńskie pielgrzymowanie, „Rocznik Wieluński” 13(2013), s. 21-32.
 46. Z dziejów miejscowości i parafii Strojec (dawniej Stradziec), „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 7(2014), s. 118-125.
 47. Prepozytura szpitalna p.w. Ducha Świętego i szpital w Sieradzu w świetle XVII- i XVIII-wiecznych wizytacji, „Na Sieradzkich Szlakach”, 2014, nr 2, s. 16-18.
 48. Arcybiskup Ignacy Krasicki obrońcą praw Kościoła katolickiego, w: 5 Konferencja historyczna. Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic, red. D. Armata, Jarosław [2014], s. 11-24.
 49. Kościelne dzieje gminy Wierzchlas, w: Monografia Gminy Wierzchlas, red. Z. Włodarczyk, Wierzchlas 2014, s. 463-496.
 50. Parafia Brzeźnio w świetle XVII- i XVIII-wiecznych wizytacji, „Na Sieradzkich Szlakach”, 2014, nr 3, s. 12-14.
 51. Za klasztornym murem. Życie kobiet w klasztorze bernardynek w Wieluniu (do 1793 r.) w: Człowiek – społeczeństwo - źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, red. S. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, S. Wieczorek, W. Zawitkowska, Rzeszów 2014, s. 184-193.
 52. Wieluńska prepozytura szpitalna p.w. Ducha Świętego w XVII i XVIII w. w: In honorem. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi, red. S. Zabraniak, Z. Włodarczyk, Wieluń 2014 („Rocznik Wieluński” 14(2014), s. 207-220.
 53. Some Reflections on Great Anniversaries, „Polish American Journal”, January 2014, vol. 103, Issue 1, p. 3.
 54. Konferencja „Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki”, Jarosław 15 października 2013 r., „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, 1(2014), s. 253-256.
 55. Z kościelnych dziejów Jaworzna w XVII i XVIII w. „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 8(2015), s. 122-136.
 56. Księża Warmiacy w archidiecezji gnieźnieńskiej w XVIII wieku (do 1763 r.), „Nasza Przeszłość”, 123(2015), s. 185-196.
 57. Z dziejów miejscowości i parafii Gaszyn, „Veritati et Caritati”, 4(2015), s. 419-438.
 58. Z Wielunia do Przemyśla. Casus Walentego z Osin Wężyka, w: Super omnia veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej, red. J. Wołczański przy współpracy S. Nabywańca i A. Szala, Lwów-Kraków 2015, s. 737-744.
 59. Z dziejów osadnictwa w widłach Warty i Liswarty i przemian ludnościowych na przykładzie parafii Wąsosz, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, 14(2015), s. 68-81.
 60. Chrzest Mieszka I w relacjach średniowiecznych roczników i kronik polskich, w: Rozbudzić pamięć chrztu. Chrzest w historii, teologii i katechezie, red. R. Ceglarek, M. Borda, Częstochowa 2016, s. 41-53.
 61. Ks. Łukasz Próchniakowski (ok. 1680-ok. 1746), „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 9(2016), s. 124-135.
 62. Między Wartą a Liswartą. Z badań nad historią południowo-wschodnich terenów ziemi wieluńskiej, w: Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2015, red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń – Praszka 2016, s. 91-101.
 63. Kościół św. Barbary w Wieluniu w źródłach i opracowaniach, w: Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wiekuniu oraz 130. rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej. Wieluń, 6 czerwca 2015 roku, red. J. Książek, Wieluń 2017, s. 41-52.
 64. Kościół pw. WNMP w Praszce do końca XVIII w. i jego rola w lokalnej społeczności, „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 10(2017), s. 153-167.
 65. Parafia i kościół pw. św. Lamberta w Radomsku w świetle wizytacji kościelnych z XVII i XVIII w., w: Radomsko. Narodziny i rozwój miasta, red. R. Majzner, Radomsko 2017, s. 167-184.
 66. Formacja kandydatów do kapłaństwa w archidiecezji gnieźnieńskiej w okresie potrydenckim (do końca XVIII w.), w: Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa 2017, s. 183-198.
 67. Kościelne dzieje gminy Złoczew, w: Monografia gminy Złoczew, red. Z. Włodarczyk, Złoczew 2017, s. 505-542.
 68. Bractwa przy kościele parafialnym w Widawie w XVIII w. w świetle wizytacji, „Na Sieradzkich Szlakach”, 2018, nr 1, s. 49-51.
 69. Parafia i kościół pw. św. Rocha w Konopnicy w świetle źródeł kościelnych, w: Konopnica. Studia archeologiczno-historyczne, red. L. Tyszler, Konopnica-Wieluń-Łódź 2018, s. 71-82.
 70. Parafia Danków (do 1945 r.), w: Osiem wieków Dankowa nad Liswartą, red. T. Grabarczyk, A. Kobus, Danków 2018, s. 159-173.
 71. Z miłości do Kościoła i Ojczyzny. Ks. Wincenty Spirra (1891-1950), zapomniany proboszcz parafii Wąsosz nad Wartą, „Rocznik Wieluński”, 17(2017), s. 205-217.
 72. Parafia Praszka w okresie duszpasterzowania ks. Kazimierza Kurowskiego (1712-1749), „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 11(2018), s. 150-158.
 73. Historia kościołów i parafii, w: Gmina Iwierzyce na przestrzeni wieków, t. 2, red. E. Czop, Iwierzyce-Rzeszów 2018, s. 147-208.
 74. Ad maiorem Dei gloriam. Pobożne fundacje w kościele pw. św. Lamberta w Radomsku (do końca XVIII w.), w: Tractu temporis. Ludzie – regiony – fakty. Księga dedykowana Dr hab. prof. UŁ Tadeuszowi Nowakowi, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, Łódź-Wieluń 2018, s. 201-209.
 75. Potrydencki „model” duchownego, wiernego i duszpasterstwa na ziemiach polskich, w: Dziedzictwo Tridentinum. Religia-kultura-sztuka, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2019, s. 82-115.
 76. Dole i niedole mieszkańców pogranica ze Śląskiem na kartach kroniki klasztornej bernardynek wieluńskich, „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 12(2019), s. 91-99.
 77. Z kościelnych dziejów Jaworzna w XVII i XVIII w. w: Z przeszłości miejscowości i parafii Jaworzno k. Wielunia. Materiały z konferencji naukowej nt. jubileuszu stulecia wznowienia parafii, red. K. Kęsik, Opole 2019, s. 55-70 (przedruk z „Rocznika Powiatu Oleskiego” 8(2015), s. 122-136).
 78. Pobożne fundacje Jana Klemensa Branickiego, „Veritati et Caritati”, 12(2019), s. 705-718.
 79. Kolegia wikariuszy i mansjonarzy wieluńskich do połowy XVIII w., „Rocznik Wieluński” 19(2019), s. 41-53.
 80. Stan beneficjum plebańskiego parafii Praszka w świetle wizytacji za czasów ks. prepozyta Hiacynta Łuczyńskiego (1749-1767), „Rocznik Powiatu Oleskiego”, 13(2020), s. 106-112.
 81. Mieszkańcy parafii Praszka w świetle wizytacji kościelnej z lat 60. XVIII w., „Rocznik Powiatu Oleskiego” 14(2021), s. 119-127.