dr Michał Podrazik

 

dr Michał Podrazik

Podrazik M..jpg [102.05 KB]

E-mail mpodrazik@ur.edu.pl


Nr tel.:  17 872 13 08


Strona:  https://orcid.org/0000-0003-1433-6464


Zakład  Historii Starożytnej i Orientalistyki  


Biogram:

Wychowanek Uniwersytetu Rzeszowskiego, wyróżniony Dyplomem Uznania Rektora UR za wybitne wyniki uzyskane w toku studiów magisterskich. Te ukończone z wyróżnieniem w Instytucie Historii UR w 2010 r. Od roku 2017 doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Cyrus Młodszy i Hellenowie. Irańsko-greckie relacje polityczno-kulturowe pod koniec V w. przed Chr., napisanej pod kierunkiem prof. Marka Jana Olbrychta (UR), recenzowanej przez prof. Ryszarda Kuleszę (UW) i prof. Sławomira Sprawskiego (UJ).

Od roku 2011 pracownik Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki Instytutu Historii UR, w latach 2011-2018 na stanowisku asystenta, od roku 2018 adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej. Stypendysta programu Erasmus (Westfälische Wilhelms-Universität w Münster w ramach studiów doktoranckich, 2014 r.) i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (pobyt badawczy w Londynie, 2019 r.). Autor monografii i artykułów poświęconych historii i kulturze starożytnego Iranu epoki Achemenidów oraz starożytnej Grecji. Sekretarz redakcyjny czasopisma Anabasis. Studia Classica et Orientalia. Organizator i uczestnik konferencji naukowych z zakresu starożytności.

 

Zainteresowania badawcze:

Iran epoki Achemenidów i Grecja okresu klasycznego.

Wojskowość achemenidzkiego Iranu.

Irańsko-greckie relacje polityczne, militarne, kulturowe i społeczne w VI-IV w. przed Chr.

Znaczące postacie Iranu Achemenidów i Grecji klasycznej: Cyrus Młodszy, Artakserkses II, Tissafernes, Farnabazos, Parysatis, Datames, Ksenofont, Ktesias, Herodot, Lysander, Alkibiades.

Azja Mniejsza w epoce Achemenidów.

 

Projekty badawcze :

„Wojska achemenidzkie na przełomie V i IV w. przed Chr.” (Kolegium Nauk Humanistycznych UR, 2021-2022 r.).

„Dwór królewski Artakserksesa II jako centrum władzy w imperium Achemenidów – ujęcie literackie i ikonograficzne” (Fundacja z Brzezia Lanckorońskich, 2019 r.).

 

Publikacje:

Monografie:

Podrazik M., Cyrus Młodszy i Hellenowie. Irańsko-greckie relacje polityczno-militarne w latach 408-404 przed Chr., Oświęcim 2018.

 

Wybrane artykuły:

Podrazik M., „Some Remarks on the Battle of Cunaxa (401 BC)”, Res Historica 53, 2022, pp. 25-44.

Podrazik M., „Lojalność i zdrada dowódców oraz dostojników w imperium Achemenidów za panowania Wielkiego Króla Artakserksesa II”, Studia Historica Gedanensia t. XII, 2021, pp. 37-52.

Podrazik M., „The Court of Cyrus the Younger in Anatolia: Some Remarks”, Studies in Ancient Art and Civilization 23, 2019, pp. 95-111.

Podrazik M., „Cyrus Młodszy, Tissafernes i miasta jońskie, 403-402 r. przed Chr.”, Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis IV, 2019, pp. 6-20.

Podrazik M., „Religijność Cyrusa Młodszego: kilka wniosków”, Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 11, 2018, pp. 63-78.

Podrazik M., „Rebellions against the Great King in the Achaemenid Empire: Some Remarks”, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 8, 2017, pp. 277-291.

Podrazik M., „The skēptouchoi of Cyrus the Younger”, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 8, 2017, pp. 16-37.

Podrazik M., „Syrakuzańczyk Hermokrates i Irańczycy (410-408 r. przed Chr.)”, Nowy Filomata XX (1), 2016, pp. 57-71.

Podrazik M., „Cyrus the Younger, Greek Envoys, and the so-called Treaty of Boiotios (409-408 BC)”, Anabasis. Studia Classica et Orientalia 6, 2015, pp. 78-93.

Podrazik M., „Tissafernes, Alkibiades i geneza trzeciego układu persko-lacedemońskiego, 411 r. przed Chr.”, w: M. Podrazik, R.S. Wójcikowski (red.), Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych, Rzeszów 2015, pp. 22-35.

Podrazik M., „Hermokrates i Tissafernes. Studium wzajemnych relacji”, Nowy Filomata XIX (1), 2015, pp. 42-56.

Podrazik M., „Z dziejów archaicznych Aten: Alkmeonidzi wśród eupatrydów”, w: S. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, Sz. Wieczorek, W. Zawitkowska (red.), Człowiek - społeczeństwo - źródło. Studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff, Rzeszów 2014, pp. 27-36.

Podrazik M., „Termin Hellēnes przed V w. przed Chr.”, Gnome. Studia Classica et Orientalia 1/2013 - internetowe czasopismo naukowe, 2013, pp. 4-19.

Podrazik M., „Życie w ramach wiejskiego beockiego oikos na bazie Prac i dni Hezjoda”, Zeszyty Historyczne Semper Fidelis 1 (6), 2013, pp. 9-22.

Podrazik M., „Tespis aoidos, czyli napełniony słowami boga śpiewak i jego natchnione pieśni. Studium zagadnienia na bazie Iliady, OdyseiTheogonii”, w: L. Tomczak et al. (red.), Starożytności nr 4, Kalisz-Oświęcim 2013, pp. 35-48.

Podrazik M., „Neleidzi z Pylos w tradycji ateńskiej”, Zeszyty Historyczne Semper Fidelis 1 (5), 2011, pp. 7-14.

 

Redakcje:

Sekretarz redakcyjny Anabasis. Studia Classica et Orientalia.

Współredaktor Anabasis. Studia Classica et Orientalia 9 (2018).

Współredaktor naukowy pracy zbiorowej Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych, M. Podrazik, R.S. Wójcikowski (red.), Rzeszów 2015.

Współredaktor merytoryczny i techniczny internetowego czasopisma naukowego Gnome. Studia Classica et Orientalia 1/2013.

Członek Zespołu Redakcyjnego internetowego czasopisma naukowego Gnome. Studia Classica et Orientalia, 2013.

 

Profile badawcze online:

https://orcid.org/0000-0003-1433-6464

https://rzeszow.academia.edu/MichałPodrazik