dr hab. Sabina Rejman, prof.UR

 

dr hab. Sabina Rejman, prof.UR

Rejman S..jpg [75.00 KB]

E-mailsrejman@ur.edu.pl

 

Stronahttps://orcid.org/0000-0002-4863-6943

 

Zakład  Kartografii i Turystyki Historycznej

 

Biogram:

- studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie

- od 1994 pracownik tej uczelni (przekształconej w Uniwersytet Rzeszowski w 2001 r.)

- 2002 - doktorat na podstawie pracy Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784-1880: studium demograficzno-historyczne, przygotowany pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Budzyńskiego

- 2014 - habilitacja na podstawie pracy Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach zachodniogalicyjskich w latach 1889-1914

 

Zainteresowania badawcze:

- Galicja w dobie autonomii, a szczególnie: zagadnienia demograficzne, społeczno-obyczajowe, życie kulturalne, funkcjonowanie urzędów gminnych (przede wszystkim miejskich), prasa

- historia regionalna

 

Publikacje (wybrane pozycje - więcej patrz https://bur.ur.edu.pl/expertus-bibliografia-publikacji-pracownikow-ur)

 

Monografie

 • Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784-1880: studium demograficzno-historyczne, Rzeszów
 • Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach zachodniogalicyjskich w latach 1889-1914
  Rzeszów

Artykuły

 • A contribution to the demographic characteristic of people who received the right of belonging to a gmina at the beginning of the 20th century (as illustrated by the cases of Lviv and Cracow), "Galicja. Studia i materiały", 6 (2020), 48-60, ISSN 2450-5854, DOI: 10.15584/galisim.2020.6.3, https://galicja.ur.edu.pl/index.php/Numery-pisma/Galicja-Studia-i-materialy-nr-6_2020-spis-tresci (dostęp 06.2021).
 • Próby ożywienia aktywności społeczno-politycznej mieszkańców miast w dobie autonomii galicyjskiej (na przykładzie „Mieszczanina”), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 80 (2019), s. 239-265.
 • ”You Must Swear [...] That Care for the Well-Being and Health of Women in Labor and Their Infants Shall Be the Only Objective of Your Work.” Midwives in the Galician Autonomy — Statistical and Geographical Analysis by Counties, „Studia Historiae Oeconomicae”, Volume 37, Issue 1 (December 2019), Pages 46–66, ISSN (Online) 0081-6485, DOI: 10.2478/sho-2019-0004, https://sciendo.com/issue/SHO/37/1 (dostęp 06.2021).
 • Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876-1911 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 40 (2018), s. 245-272.
 • Boże Narodzenie i Wielkanoc w życiu codziennym mieszkańców Tarnowa i Rzeszowa na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy lokalnej, „Galicja. Studia i materiały”, 4 (2018), Codzienność w Galicji, s. 46-73.

Rozdziały w monografiach

 • Procesy modernizacyjne w miastach Galicji Zachodniej w II połowie XIX i na początku XX wieku, [w:] W drodze ku niepodległości. Przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku, redakcja P. Grata, Rzeszów 2019, s. 419-442, Biblioteka Polskiej Modernizacji, 1.
 • Samorząd miejski w okresie autonomii galicyjskiej i II RP – ciągłość i zmiana, [w:] Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych. Historia – współczesność – perspektywy, redakcja naukowa Z. Lenart, M. Menz, Warszawa 2018, s. 55-77.
 • Rodzice chrzestni w społeczności wiejskiej pod koniec XVIII wieku i w XIX stuleciu, [w:] Studia z dziejów Europy Środkowo-wschodniej, red. W. Bondyra, D. Kupisz, J. Ternes, L. Wierzbicki, Lublin 2018, s. 779-790.
 • Galicja z perspektywy. Refleksje na temat Galicji w relacjach Klementyny Arvayowej z podróży poza jej Galicje z lat 1901-1912, [w:] Galicyjskie drogi i bezdroża, red. S. Rejman, Rzeszów 2018, s. 107-122.
 • Działania Rady Miejskiej i jej członków na rzecz kultury w Rzeszowie w dobie autonomii galicyjskiej, [w:] Kultura i samorządność lokalna. Historia – współczesność – perspektywy, Rzeszów 2017, s. 15-26.

Redakcja opracowań zbiorowych

 • Galicyjskie drogi i bezdroża, red. S. Rejman, Rzeszów 2018.

Opracowania źródeł:

 • Anna Janina Romanowska, Moje wspomnienia, I  Pod berłem cara. Kozińce-Kochanówka (1880-1902); t. II W Galicji pod zaborem austriackim i w latach II Rzeczypospolitej; t. III W Ruszelczycach w latach okupacji niemieckiej i w Przemyślu po parcelacji majątku, wybór i opracowanie J. Kamińska-Kwak i S. Rejman, Rzeszów 2018.