dr hab. Paweł Korzeniowski, prof. UR

dr hab. Paweł Korzeniowski, prof. UR

 

Korzeniowski Paweł.jpg [1.89 MB]

E-mailpkorzeniowski@ur.edu.pl
E-mail domowy: korzeniowski.p@gmail.com

Nr tel:
    691-545-816 

Stronahttps://orcid.org/0000-0003-4673-6024

Zakład  Historii Najnowszej

Biogram:   

W 2006 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Historia oraz licencjackie na kierunku Politologia, oba na Uniwersytecie Rzeszowskim. W tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie na rzeszowskiej uczelni, koncentrując się na badaniach dotyczących zasad walki polskich oddziałów w okresie międzywojennym. W 2010 roku obroniłem pracę doktorską pt. Polska sztuka wojenna na przykładzie regulaminów broni i wojsk w latach 1921-1939. W tym samym roku rozpocząłem prace w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku adiunkta. Od 2013 roku pełnię funkcję zastępcy dyrektora IH.

Moje zainteresowania badawcze od lat koncentrują się wokół szeroko rozumianej brytyjskiej historii wojskowej z naciskiem na XX wiek. Z problematyką tą zetknąłem się już na początku mojej naukowej kariery. W monografiach Wojska pancerne i ich rola w pierwszym okresie II wojny światowej (1939-1941) oraz Flandria 1940 istotną część obu publikacji poświeciłem analizie oraz opisowi wojsk brytyjskich. Kolejna moja publikacja, Falklandy 1982, w całości poświęcona jest udziałowi brytyjskich sił zbrojnych w konflikcie z Argentyną o sporny archipelag.

W kolejnych latach realizowałem szereg projektów badawczych finansowanych ze środków przeznaczonych na rozwój młodej kadry naukowej. Poświęcone były one najważniejszym problemom związanym z kampanią na półwyspie Gallipoli, m.in. analizą dowodzenia walczących stron oraz udziałowi w walkach brytyjskiej 29. DP. Pośrednio z tymi kwestiami związany był projekt dotyczący rozbudowy brytyjskiej armii w czasie pierwszego światowego konfliktu. W trakcie realizacji powyższych projektów przeprowadziłem gruntowną kwerendę w brytyjskich oraz francuskich archiwach. Zebrane materiały wykorzystałem do przygotowania monografii dotyczącej całej kampanii - Gallipoli. Działania wojsk Ententy na półwyspie Gallipoli w 1915 roku, Rzeszów 2021.

 

Zainteresowania badawcze:

- brytyjskie siły zbrojne w XX wieku;

- współczesne wojny i konflikty zbrojne;

- współczesna myśl wojskowa;

- przemiany w organizacji i uzbrojeniu sił zbrojnych w XX wieku;

- przemiany w sztuce wojennej w XX i XXI wieku;

 

Najważniejsze publikacje:

Monografie

 1. Korzeniowski, Gallipoli. Działania wojsk Ententy na półwyspie Gallipoli w 1915 roku, Rzeszów 2021.
 2. Korzeniowski, „Nieśmiertelna dywizja” na Gallipoli. Walki 29. Dywizji Piechoty na półwyspie Gallipoli w 1915 roku, Rzeszów 2019
 3. Korzeniowski, 9. Dywizja Piechoty w operacji łużyckiej (1945), Rzeszów 2013
 4. Korzeniowski, Flandria 1940, Warszawa 2013
 5. Korzeniowski, Polska sztuka wojenna na przykładzie regulaminów walki Wojska Polskiego 1921-1939, Oświęcim 2013, ss. 511
 6. Korzeniowski, Falklandy 1982, Oświęcim 2012.
 7. Korzeniowski, Wojska pancerne i ich rola w pierwszym okresie II wojny światowej (1939-1941), Warszawa 2009 (Wydawnictwo Neriton);

 

Artykuły

 1. Korzeniowski, Proces rozbudowy śródziemnomorskich sił ekspedycyjnych (Mediterranean Expeditionary Force) w 1915 roku, „Humanities and Social Sciences”, 2018, nr 2.
 2. Korzeniowski, Brytyjskie lotnictwo w rejonie Dardaneli w 1915 roku, „Humanities and Social Sciences”, 2018, nr 1.
 3. Korzeniowski, Sztuka wojenna w teorii i praktyce - Hetman Jan Amor Tarnowski jako wódz i myśliciel „Tarnowskie Szkice Historyczne” 2010, nr 1.
 4. Korzeniowski, Regulaminowe zasady użycia lotnictwa myśliwskiego w Wojsku Polskim w latach 1921-1939, 1939 „Zeszyty Historyczne Semper Fidelis” 2010, nr 2(4)
 5. Korzeniowski, Broń pancerna w polskich regulaminach wojskowych okresu międzywojennego „Rocznik Przemyski” 2010, Historia wojskowości. T. XLVI, z. 1.
 6. Korzeniowski, „Consilium Rationis Bellicae” a współczesne zasady sztuki wojennej „Jan Tarnowski. Hetman i mąż stanu. Zeszyty metodyczne do nauczania historii” 2009, nr 73.
 7. Korzeniowski, Polska dywizja piechoty we wrześniu 1939 r. na przykładzie 6 DP „Tarnowskie Studia Historyczne” 2009, nr 1.

 

Rozdziały w monografiach

 1. Korzeniowski, Operacje lotnicze HMS Ark Royal w rejonie Dardaneli (luty-maj 1915 roku) [w:] Od Gorlic po Kaukaz, Lewant, Alpy i Adriatyk, czyli lotnictwo na froncie wschodnim, nad Bałkanami i na Bliskim Wschodzie 1914–1918, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, G. Artl, Rzeszów 2017.
 2. Korzeniowski, Półwysep Gallipoli jako miejsce upamiętnienia poległych w walkach w 1915 roku [w:] Śmierć w dziejach człowieka. Współczesność. Mare integrans. Studia nad dziejami ludów wybrzeży Morza Bałtyckiego, pod red. M. Franza, K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń 2016, s. 72-89.
 3. Korzeniowski, Obrona terytorialna w Polsce, jako potencjalny element wzmacniania potencjału obronnego państwa, [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne, pod red. P. Graty, M. Delonga, P. Korzeniowskiego, Rzeszów 2016
 4. Korzeniowski, ANALYSIS OF COMMAND OF THE OTTOMAN TROOPS DURING THE BATTLES ON THE GALLIPOLI PENINSULA IN 1915, [w:] The First World War»: history and lessons.1914 – 1918, pod red. Kiev 2014, s. 244-249
 5. Korzeniowski, Najważniejsze kierunki reformy niemieckich sił zbrojnych na przełomie XX i XXI wieku [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania-koncepcje-działania, pod red. Pawła Graty, Marka Delonga, Rzeszów 2015
 6. Korzeniowski, Rola i użycie czołgów na polu walki w świetle polskich międzywojennych periodyków wojskowych [w:] Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, t. 1, pod red. W. Cabana, J. Smolińskiego, Kielce 2014, s. 409-418.
 7. Korzeniowski, Wojna regularna czy partyzancka? Regulamin piechoty i kawalerii z 1863 r. [w:] Galicja a powstanie styczniowe, pod red. M. Hoszowskiej, A. Kawalec, L. Zaszkliniaka, Warszawa-Rzeszów 2013, s. 76-87
 8. Korzeniowski, Problem czystości i higieny w polskich formacjach wojskowych w latach 1914-1939 [w:] Miasta i ludzie. Sacrum i profanum. Studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane Profesorowi Jerzemu Motylewiczowi, pod red. P. Graty, B. Lorens, Rzeszów 2013, s. 239-254.
 9. Korzeniowski, Działania obronne w polskich regulaminach wojskowych w okresie międzywojennym [w:] Od Grunwaldu do Bzury – Bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów, pod red. J. Jędrysiaka, D. Koresia, J. Maronia, K. Widzińskiego, Wrocław 2012.
 10. Korzeniowski, Regulaminy Wojska Polskiego II RP jako źródło badań nad polską sztuką wojenną okresu międzywojennego [w:] Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, pod red. K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń 2012, s. 113-124.

 

Profile badawcze online:

https://orcid.org/0000-0003-4673-6024

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e709229878c28a047390e8f

 

Polecane linki:

 https://www.youtube.com/watch?v=2fAVId_QOzk&t=22s