dr hab. Adrian Uljasz, prof. UR

 

dr hab. Adrian Uljasz, prof. UR

A Uljasz.jpg [1.34 MB]

E-mailauljasz@ur.edu.pl

 

Nr tel:    +48 17 872 13 20

 

Stronahttps://orcid.org/0000-0003-3831-4585

 

Zakład Kulturoznawstwa

 

 

Biogram:

Historyk, politolog, kulturoznawca. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora z historii nowożytnej XIX w. i najnowszej w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. W 2009 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie historii kultury XVIII – XX w. (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego). W 1. 2003 – 2010 zdobył doświadczenie w dziedzinie działalności kulturalno – oświatowej jako pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, m.in. współpracując z gminnymi i miejskimi bibliotekami publicznymi z terenu województwa lubelskiego. Od 2010 r. - profesor nadzwyczajny (profesor URZ) w Zakładzie Kulturoznawstwa Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Zainteresowania badawcze: historia kultury XVIII – XXI w., teatr polski w XIX – XXI w., film polski i obcy w XX – XXI w., biografistyka, historia prasy, edytorstwo źródeł historycznych z XIX – XX w., m.in. z dziejów literatury i teatru, uczestnictwo w kulturze, upowszechnianie kultury, promocja kultury, kultura artystyczna w internecie, bibliologia, medioznawstwo, literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej recepcja, polska powieść historyczna oraz jej recepcja.

 

Najważniejsze publikacje: Myśl polityczna Feliksa Perla, Lublin 2005; Hieronim Łopaciński 1860 – 1906. Człowiek, dzieło, pamięć, Lublin 2006; liczne artykuły naukowe w czasopismach historycznych, bibliologicznych, polonistycznych oraz kulturoznawczych: m.in. „Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo – Wschodniej” (Rzeszów), „UR Journal of Humanities and Social Sciences” (Rzeszów), „Tematy i Konteksty” (Rzeszów), „Roczniki Kulturoznawcze” (Lublin), „Teki Archiwalne” (Warszawa), „Przegląd Nauk Historycznych” (Łódź), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis.Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” (Kraków), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia (Kraków), „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” (Kraków), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” (Wrocław), „Wieki Stare i Nowe” (Katowice), „Nowa Biblioteka” (Katowice), „Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy” (Kielce), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” (Toruń), „Gdański Rocznik Ewangelicki” (Gdańsk), „Prace Literaturoznawcze” (Olsztyn). Wiele artykułów naukowych w książkach zbiorowych, wydanych m.in. w Rzeszowie, Łodzi, Katowicach, Warszawie, Krakowie, Kielcach, Toruniu. Liczne artykuły popularyzatorskie.