dr Agnieszka Kawalec

A.K. na stronę IH.jpg [233.74 KB]

E-mail: agkawalec@ur.edu.pl
agnieszka.kawalec@galicja.ur.edu.pl

E-mail domowy: kawalecagnieszka@gmail.com

Tel.: 882591014

Zakład Historii XIX wieku

 

Biogram:

absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1998) oraz historii na UR (2000); doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UR, 2005; rozprawa pod kierunkiem dr hab. prof. UR Mariana Stolarczyka: „Życie i działalność księdza Franciszka Siarczyńskiego (1758-1829)”); od 2007 r. adiunkt w Zakładzie historii XIX wieku w Instytucie Historii UR. W latach 2002-2006 członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Wielokulturowe Środowisko Historyczne Lwowa w XIX i XX wieku”; następnie do 2012 członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku", w latach 2009-2015 Sekretarz Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”; od 2012 r. członek prezydium Towarzystwa Historiograficznego; od 2016 r. członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział w Rzeszowie; od 2015 r. zastępca redaktora naczelnego pisma „Galicja. Studia i materiały”; od 2016 r. zastępca dyrektora Instytutu Historii UR ds. studentów i dydaktyki.

 

Zainteresowania badawcze:

historia Polski XIX wieku, w szczególności:

- Galicja 1772-1918

- biografistyka

- historia nauki

- historia intelektualna

- historii kultury

 

Projekt badawczy - wykonawca

„Wspólne dziedzictwo”. Historiografia polska i ukraińska we Lwowie w XIX i XX wieku (do 1939 r.); kierownik dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NPRH, nr 12H12005981; grant realizowany w latach  2012- 2016

 

Najważniejsze publikacje:

Monografia:

- Ksiądz Franciszek Siarczyński. Życie i działalność,  Wydawnictwo ZNiO, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, ss. 328.

Współredakcja pisma

- Galicja. Studia i materiały, od tomu 1, 2015 https://galicja.ur.edu.pl/index.php/pol/Redakcja

Artykuły, rozdziały w monografiach:

- U początków modernizacji studium historycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Starania Ksawerego Liskego i Wincentego Zakrzewskiego o Katedrę Historii Powszechnej na UJ, „Kwartalnik Historyczny” R. CXXVII, 2020, 3, s. 571-598 DOI: 10.12775/KH.2020.127.3.04

- „Romantyczne” podróże Augusta Bielowskiego, UR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NR 2(14)/2020, s. 38-55 DOI:10.15584/johass.2020.2.3

- Z Wielkopolski do Lwowa – w pogoni za realizacją marzeń. Przypadek Ksawerego Liskego w świetle korespondencji, Galicja. Studia i materiały, t. 5: Filozofia w Galicji II, 2019, s. 311-351, DOI:10.15584/galisim.2019.5.20

- Lwowskie studium historyczne 1869-1918 [w:] Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), red. nauk. Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Rzeszów 2016, s. 99-145. ISBN 978-83-7996-259-4

- Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego [w:] Historia, ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu, red. nauk. Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga, Rzeszów 2016, s. 77-88. ISBN 978-83-7996-276-1

- Seminarium historii powszechnej Ksawerego Liskego. Lista studentów i prac seminaryjnych, Galicja. Studia i materiały, t. 1, pod red. Agnieszki Kawalec, Szczepana Kozaka, Jerzego Kuzickiego, Pawła Sierżęgi, Rzeszów 2015, s. 358-377.

- Seminaria historyczne na Uniwersytecie Lwowskim - podstawy prawne i organizacja (1852-1918) [w:] Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення Історичного факультету), за редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи, Львів 2015, s. 342-353 ISBN 978-617-7065-40-0

- Międzyzaborowe kontakty historyków (1831-1863) [w:] Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772–1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów, pod red. Waldemara Łazugi i Damiana Szymczaka, Poznań 2015, s. 225 – 250. ISBN 978-83-63047-73-3

- Międzyzaborowe kontakty historyków (1795-1831) [w:] Człowiek - społeczeństwo - źródło. Studia dedykowane prof. Jadwidze Hoff, pod red. Sz. Kozaka, D. Opalińskiego, J. Polaczka, S. Wieczorka, W. Zawitkowskiej, Rzeszów 2014, s. 232-249. ISBN 978-83-7996-114-6

 

Redakcja prac zbiorowych:

- Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej (XIX-XXI w.), pod red. Agnieszki Kawalec, Jerzego Kuzickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ss. 609. ISBN 978-83-7996-421-5

- Galicja a powstanie styczniowe, praca zbiorowa pod redakcją Marioli Hoszowskiej, Agnieszki Kawalec, Leonida Zaszkilniaka, Wydawnictwo DiG, Warszawa-Rzeszów 2013, ss. 653. ISBN 978-83-7181-771-7

- Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka, wstępem opatrzył Jerzy Maternicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, t. 1, ss. 456; t. 2, ss. 433; t. 3, ss. 322. ISBN 978-83-7338-677-8, t. 1-3

 

Pełny wykaz publikacji:

https://orcid.org/0000-0002-3144-3184